Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotów angielskiego
Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/2017PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 L.p.. Konkursy przedmiotowe.. Współpraca z Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli (inne) Udział członków zespołu w konferencjach metodycznychPlan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 .. sprawozdania z przeprowadzonych od ostatniego spotkania działa ń.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.. Opracowanie i uaktualnienie rozkładów materiału i kryteriów oceniania z poszczególnych .sprawozdanie z planu pracy zespoŁu humanistÓw w zespole szkÓŁ ogÓlnoksztaŁcĄcych w strzelinie za ii semestr roku szkolnego 2015/2016 i. zadania kierunkowe.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Zaplanowanie i organizacja pracy nauczycieli języków obcych: a) analiza rozkładów materiału oraz wymagań na poszczególne oceny IX 2019 r. wszyscy nauczyciele b) ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania .Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. 2.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI SEKCJI PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH WYDARZENIA ARTYSTYCZNE - SEMESTR 1 rok szkolny 2015/2016 1. w I półroczu roku 2014/2015 - Anna Kiljańska ..

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy zespołu.

Wszyscy uczniowie klas III piszą w tym samym czasie.Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego.. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnili rolę organizatora imprez sportowych oraz wspólnie z nauczycielami innych szkół pełnili na zawodach rolę .Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów informatycznych.. Joanna Podkowa -pedagog szkolny 2.SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO .. komputera poznali sposoby pozyskiwania danych z Internetu na pot4rzeby przedmiotów takich jak: przyroda, religia, matematyka, język angielski.. praca z uczniem zdolnym.. Przedstawienie sprawozdania z wyników.. Przystąpienie do próbnych egzaminów z języka angielskiego i niemieckiego organizowanych przez instytucje zewnętrzne.. w roku szkolnym 2013 / 2014.. Mogli równieŜ skorzystać z gier logicznych, matematycznych, geograficznych, programów edukacyjnych i encyklopedii multimedialnych.Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów.. Organizacja zespołu: - omówienie zasad współpracy; - określenie zadań do realizacji w roku szkolnym 2014/2015 - opracowanie planu pracy zespołu, Spotkanie członków zespołu.1 SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZYRODNICZEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SEMESTR I W ramach pracy zespołu przyrodniczego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015, przeprowadzono następujące działania: 1. przewodniczący zespołu 2..

Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy zespołu.

By prowadzić edukację .W ramach pracy zespołu ewaluacyjnego przygotowałem i przeprowadziłem ankiety z uczniami (100 uczniów), rodzicami (50 osób), nauczycielami, rozmowę z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły.. Udzielenie nauczycielom innych przedmiotów instruktażu na temat jak przeprowadzić egzamin.. Tematem warsztatów było: „Wykorzystanie wyników egzaminów zawodowych do podnoszenia jakości pracy szkoły" Warsztaty zostały przeprowadzone w dniu 15.12.16 roku w godzinach 14.00-15.30 przez Elżbietę Mleczko doradcę metodycznego KCER w Brwinowie.1.. Organizacja pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego: przygotowanie planu pracy; protokołowanie zebrań członków zespołu; semestralne sprawozdania z działalności SZW.. Podniesienie poziomu kształcenia .. Spotkanie w dniu 06.03.2013 r.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.. Wyjazdy do szkół gimnazjalnych z ofertą edukacyjną.. Wszyscy członkowie zespołu.. IX 2007 r. wg potrzeb.. Zebrane materiały posłużyły do wykonania sprawozdania z badania obszaru cyberprzemocy w ZSP Niemce, które było prezentowane przez mnie na .SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELENIEWIE GIMNAZJUM W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 Zespół Humanistyczny po-dejmował działania w celu wypełnienia założeń zawartych w planie pracy..

Wszyscy członkowie zespołu.

Podsumowanie pracy zespołu, ewaluacja, wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym.. Plan pracy sekcji przedmiotów plastycznych PLAN PRACY SEKCJI PLASTYCZNEJ zawiera zadania ogólne i szczegółowe dotycz ące realizacji ZADA Ń PRAMOWYCH W/W SEKCJISprawozdanie z działalności zespołu przedmiotów artystycznych w roku szkolnym 2012/2013 Praca zespołu przebiegała zgodnie z przyjętym wcześniej planem realizacji.. Zgodnie z terminarzem.. - omówienie i analiza wyników próbnych: egzaminów klas III i sprawdzianów klas VI; Uwagi o przebiegu i analiza wyników sprawdzianów kompetencji z przedmiotów .SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH ROK SZKOLNY 2008/2009.. W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowałam i przeprowadziłam wewnątrzszkolny konkurs z języka angielskiego.Obszary tematyczne i zadania do realizacji 1.Organizacja pracy zespołu.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie z warsztatów dla członków Zespołu Przedmiotów Zawodowych..

Wspólne opracowanie i zatwierdzenie planu pracy zespołu.

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1.. Zbigniew Czubala -dyrektor.. Zreali-Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas 0 -III w II semestrze w roku szkolnym 2012/2013 Opracowały: Jadwiga Filipowicz, Barbara Grabowska, Ewa Gutowska,Bożenna Kuć,Wiesława Zientara Białystok, 27.06.2013 r. Spotkania zespołu 1.. Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu; Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy; Ocena pracy wychowawczej w klasie; Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotów zawodowych; Sprawozdanie - CaritasPlan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego.. Zadania Termin Odpowiedzialni Uwagi 1.. W skład Zespołu wchodzą nauczyciele następujących przedmiotów:Brałam również udział w pracach zespołu nadzorującego pisemną część egzaminu dojrzałości oraz przeprowadzałam i oceniałam część ustną egzaminu maturalnego z języka angielskiego.. Rok szkolny 2016/2017 Lp.. Rok szkolny 2013/2014 Wnioski do pracy zespołu w bieżącym roku szkolnym: Godziny z Karty Nauczyciela przeznaczyć na zajęcia z uczniami zdolnymi lub wyrównawcze z uczniami słabymi.Pomoc dla uczniów z ocenami niedostatecznymi; Karta realizacji podstawy programowej; Sprawozdanie z działalności .. W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych pracował w składzie 5 osób: Anna Kiljańska, Jadwiga Oczkowska, Elżbieta Jackowska, Patrycja Piskorowska-Wyka i Zbigniew Olszewski.Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Technikum nr 1 za I semestr pobierz 38.5 KB; Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych za I semestr pobierz 70.5 KBd) podsumowanie pracy zespołu, opracowa-nie sprawozdania z realizacji założonych celów VI 2020r.. Powołanie dwuosobowych komisji.. konkursy, olimpiady przedmiotowe przygotowanie uczniów do konkursów 1.. Posiedzenia zespołu: - jedno posiedzenie zespołu humanistycznego dotyczące poprawy, opracowania i omówienia wyników diagnozyWpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. Przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2014/2015 (wrzesień 2014).. Turniej budowlany „Złota Kielnia" 5.Udział w konkursach zgodnie z ofertą zewnętrzną.. 1.Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego Elżbieta Stefańska(N) Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Zespołu Humanistycznego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011..Komentarze

Brak komentarzy.