Kryteria oceny pracy argumentacyjnej
Propozycja tabeli pomocnej przy ocenianiu pracy poszczególnych uczniów: Chcę sprawiedliwie ocenić Waszą pracę nad projektem.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych.. LIST CHARAKTERYSTYKA OPIS OPOWIADANIE Treść (0 - 4p.). Nie każdy oceniany jest tak samo.. Jest to tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka lub artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.. Najczęściej zwraca się na nie uwagę w trakcie rekrutacji nowych pracowników.Wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem w szkole podstawowej, który chce wyposażyć salę lekcyjną w tablicę interaktywną.. w klasach VII i VIII.. Praca studenta:Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. Temat rozwinięty.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej (punktacja) A Określenie problemu B Sformułowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 9/6/3/0 9/6/3/0 2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 4/2/0 4/2/0Kryteria oceny obowiązujące na etapie II Olimpiady Filozoficznej ..

Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.

Zachowana trójdzielność wypowiedzi.. Kalisz, 30.10.2017.. - 4 pkt - styl stosowny - 2 pkt - styl częściowo stosowny - 0 pkt - styl niestosowny 0-4KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - rozprawka Kryteria oceny Punktacja .. wykorzystanie pierwszego przykładu w funkcji argumentacyjnej, d) wykorzystanie drugiego przykładu w funkcji argumentacyjnej, .. 0-1 0-1 0-1 0-1 3.. Właściwy nadawca i odbiorca oraz inne wyróżniki formy.. Praca zgodna z tematem.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2. .. Więcej o kryteriach oceny rozprawki porównującej dwa utwory poetyckie z Informatora CKE.. Realizacja tematu wypowiedzi - 2 punkty .. w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia albo omówił takie wątki, które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują to, o czym pisze;Rozprawka argumentacyjna to nowy typ pracy pisemnej obowiązkowy na maturze pisemnej z języka polskiego poziom rozszerzony od roku 2015.. W zależności od specyfiki danego stanowiska pracy kryteria dotyczące kwalifikacji mogą różnić się między sobą.. W przypadku kryterium 2. zapisy będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów w każdej sesji egzaminu ósmoklasisty.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Styl tekstu Oceniając pracę pod względem stylu tekstu, bierze się pod uwagę jego stosowność, zachowanie zasady decorum..

Kryteria oceny są znane.

Objaśnienia dotyczące oceny interpretacji porównawczej.Wstęp 7 Wstęp Wprowadzenie nowej formuły egzaminu maturalnego, która zacznie obowiązywać od roku 20151, jest konsekwencją sukcesywnego wdrażania od roku szkolnego 2009/2010, na kolejnych etapach edukacji, nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.Monitoring umiejętności językowych, kryteria oceny 113 Wymóg formalny (waga 2 pkt) Wymóg formalny dotyczył objętości pracy.. Jeśli w kategorii A praca uzyska 3pkt., a w kategorii B - 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.. Wypowiedź pisemna musi zmieścić się w przedziale 200-250 słów.2.. Kryteria oceny interpretacji utworu poetyckiego: Koncepcja interpretacyjna - 9 punktów.. Poradnik dla każdegoKRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Uczniów poproszono o pracę liczącą co najmniej 250 słów, jednak należy zaznaczyć, że punkty przyznawano także rozprawkom krótszym.. Kryteria kwalifikacyjne.. - 2 pkt - brak błędów rzeczowych - 0 pkt - jeden błąd rzeczowy lub więcej błędów rzeczo-wychKRYTERIA OCENY PRACY STYLISTYCZNEJ W KLASACH IV - VI (0 - 11 p.).

Autor/ka podejmuje próbę zbudowania linii argumentacyjnej.

Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).Możemy wyróżnić następujące kryteria oceny: kwalifikacyjne, efektywnościowe, osobowościowe, behawioralne.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.. Zredaguj 3 krótkie teksty argumentacyjne, których celem będzie przekonanie odbiorców do zakupu tablicy.. Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C. Kardynalny błąd rzeczowy dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.Szczegółowy opis składowych danego kryterium.. Praca zgodna z tematem.. W sumie za pisemną maturę z języka polskiego możesz otrzymać 70 punktów (20 za test z czytania ze zrozumieniem + 50 za wypracowanie maturalne).pisemnego egzaminu maturalnego oraz szczegółowe kryteria oceny Twojego wypracowania .Każdy angażuje się w pracę..

Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A.

W istocie trudno wyobrazić sobie działanie intelektualne, które by ową aktywność wyrażało (sprawdzało) lepiej czy też bardziej precyzyjnie niż .Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej - wypracowania na sprawdzianie ósmoklasisty 1.. Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. Temat rozwinięty.. Zasady oceniania podane są przed podjęciem zadania.. Chodziło bowiem o zwróceniew języku polskim.. KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.)KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). Praca jest poprawna pod względem merytorycznym 0-1 II KOMPOZYCJA (0-3 pkt)* 4.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Określenie problemu Oceniając pracę pod względem określenia problemu, bierze się pod uwagę jego zgodność z tekstem oraz to, czy jest ono pełne.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. Ocena dotyczy wkładu w pracę każdego członka grupy.. Na podstawie Informatora o egzaminie ósmoklasisty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z roku 2017 przygotowała - Beata Galant.. Treść (0 - 4p.). Oznacza to, że w pracy nie mamy do czynienia jedynie z odwołaniami do koncepcji powiązanych jedynie tematyką, lecz zPisemne prace domowe i klasowe takie jak: rozprawka, interpretacja, interpretacja porównawcza, wypowiedź argumentacyjna czy czytanie ze zrozumieniem są ocenianie zgodnie z kryteriami ustalonymi przez OKE i dostępne są na stronie Przelicznik punktacji % na oceny w tym przypadku wynosi: 30% - ocena dopuszczającaInterpretacja porównawcza .Szczegółowe kryteria oceniania interpretacji utworu poetyckiego zobacz na kolejnej stronie --> Za rozwiązanie zadania interpretacyjnego w formie wypowiedzi argumentacyjnej otrzymuje się maksymalnie 50 punktów.. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.Kryteria oceniania wypracowań i testów wyboru .. Pierwszy tekst skieruj do rodziców uczniów: załóż, że wygłosisz go podczas zebrania w szkole.kryterium 2., które jest odrębne dla wypowiedzi o charakterze twórczym i dla wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, każda praca będzie oceniana według tych samych kryteriów.. Każdy temat zawiera dwa elementy, które należy omówić w pracy.. Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.. Tekst ma kompozycję .Kryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8..Komentarze

Brak komentarzy.