Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2018
Data urodzenia x.xx.1996 r. Dane szkoły Publiczne Gimnazjum w G. klasa/grupa II b Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 22.09.2011 r. DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowaniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA - Uczeń objęty kształceniem specjalnym na czas I etapu edukacyjnego z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.1.. Arkusz analizy dokumentacji ucznia - opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej, inna dokumentacja dostarczona przez rodziców ucznia .. Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: karta, zeszyt, arkusz.Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutyc znego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.. Czy dla dziecka, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego trzeba opracować nowy IPET?. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia uczniów niepełnosprawnych).To właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie..

- Romana Cybulska, Barbara ŁaskaWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia - KIPU -ARCHIWALNA Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice.. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. Nazwa poradni.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Nie przystępuje do egzaminu.. FUNKCJONOWANIA UCZNIA Opracowała - Anna Gątkowska .10.. Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET mogą stanowić inspirację dla nauczycieli i specjalistów ze szkół w opracowaniu własnych wzorów tych dokumentów.Opublikowano: 28 stycznia 2018 roku Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA (podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego) Imię i nazwisko ucznia:Klasa: Wychowawca: Orzeczenie: data wydania: numer: kto wydał: I..

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - arkusz oceny dyrektora Dyrektorzy, Nauczyciele.

Terminy dotyczące opracowania IPET.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparciawielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, adekwatnie do jego potrzeb z uwzględnieniem mocnych stron (§ 6 ust..

Imię i nazwisko ucznia: Data dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia: Podstawa WOFU: Numer orzeczenia, data wydania.

Można jednak przypuszczać, że nie nastąpią tu jakieś istotne zmiany i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będą mieli dostosowany arkusz i wydłużony czasu pracy.. 02/27/2018 00:49:00 Last modified by:ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami, zgodnie z załącznikiem nr 6.. Zawartość i konstrukcja IPET.. Czas na jaki wydano orzeczenie.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Author: anonim Last modified by: user Created Date: 10/1/2012 7:37:00 AM Company: ŁCDNiKP Other titles: ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera..

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - Katarzyna Pęczek Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia [VI.1.]

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka;Title: ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Author: Stacja 10 Last modified by: sala 302 Created Date: 10/30/2019 12:44:00 PM Other titles Istotne treści przewodnika zawarto w częściach od III do VII.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaWnioski z diagnozy/potrzeby ucznia: • kontynuować przyznane przez dyrektora formy pomocy: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjne- rewalidacja ruchowa, zajęcia logopedyczne;ARKUSZ POMOCNICZY DO OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA(zawartej w arkuszu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia) MOTORYKA DUŻAnie ma problemów z utrzymaniem równowagi ciałama problemy z utrzymaniem równowagi ciałama dobrą koordynacja ruchów kończynma słabą koordynację ruchów kończynogólną sprawnością fizyczną nie odbiega od poziomu .Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia Nauczyciele, Rodzice.. Rozpoznanie: II.. Pobierz (pdf, 38,1 KB) Podgląd treści.. Świadectwa szkolneArkusz indywidualnego programu edukacyjno .. (2017), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych .. psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia) Osoby uczestniczące w posiedzeniu zespołu: .Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczennicy w wieku 8 lat w 1 klasie szkoły integracyjnej z diagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju pod postacią autyzmu wczesnodziecięcego.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .PROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU .. PYTANIA I ODPOWIEDZI..Komentarze

Brak komentarzy.