Charakterystyka robót w kosztorysie
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Podstawa opracowania Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U.. Zapisywanie kosztorysu i jego działów w cenniku obiektów.Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski na wykonanie " Punktu Zlewnego " dl a oczyszczalni2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU C H A R A K T E R Y S T Y K A R O B Ó T W zakres robót wchodzi wykonanie układu przesyłowego ścieków poiedzy istniejacą przepopownią scieków w Chrząstawie Wielkiej a projektowaną przepopownią scieków w Nadolicach .W przypadku remontu, nadbudowy czy przebudowy wartość W % powiększa się o 15-30 %, w zależności od stopnia skomplikowania projektowanych robót.. Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji.. 3.Niniejszy kosztorys został opracowany przy założeniu wykonania cało ści sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w oparciu o rury PVC 200 a tam gdzie wyst ąpiła taka konieczno ść wykonania przewiertów w oparciu o rury stalowe.. W praktyce zdarzają się często sytuacje, że zamawiający pomimo, iż stosuje w danym postępowaniu wynagrodzenie ryczałtowe żąda od wykonawców przedstawienia kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Wyliczenia cen jednostkowych w kosztorysie muszą być wykonane w wartościach bez VAT, są to więc ceny netto w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U..

Ogólna charakterystyka budynku i robót 1.2.

Niniejszy kosztorys został opracowany na podstawie przedmiaru robót sporz ądzonego według dokumentacji technicznej do zgłoszenia remontu posadzek remontu instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół we Włostowie.. - 2 - Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3722 U żytkownik: Biuro Projektów JM, Dariusz .Kurs kosztorysowania od podstaw + Szkolenie Norma PRO Szkolenia FIDIC, Kursy kosztorysowania.. Kosztorys inwestorski obejmuje: 1) stronę tytułową zawierającą: a) nazwę .System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer.. Kosztorys obejmuje budowe przył ącza kanalizacji deszczowej w Tomaszowie Lub., ul. Tęczowa:Kosztorysy można podzielić na kilka rodzajów: PRZEDMIAR ROBÓT: zawiera opis wszystkich prac budowlanych czy instalacyjnych w kolejności ich wykonania oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych (tzn. wskazuje z jakich katalogów należy skorzystać przy wycenie - KNNR, KNR, PKZ itp.).Wykonawstwo tradycyjne, realizacja wyszczególnionych w kosztorysie robót wg norm występujących w budownictwie..

Przedmiar robót w wersji uproszczonej 1.3.

Automatyzacja obsługi współczynników koryguj ących z zało żeń ogólnych i szczegółowych W wersji 2009.20 z ostał opracowany mechanizm podpowiadania współczynników koryguj ących, które zgodnie z zało żeniami do KNR-ów, mog ą zosta ć w odpowiednich warunkach zastosowane do .Zapisane w ten sposób kosztorysy mogą być wczytane przez inne programy (np. Excel, Norma, program do harmonogramowania).. Technologia wykonania robót zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy Data: 2009-03-10 Kody CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Konsekwencje błędów w kosztorysie ofertowym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego..

Przedmiar robót w wersji szczegółowej 1.2.

18 jednostka ewidencyjna Koszalin).. Dostarczamy najlepsze programy dla budownictwa.Rodos - program kosztorysowy.. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 1.4.. Cennik i opis KURS KOSZTORYSOWANIA OD PODSTAW + SZKOLENIE NORMA PRO.. Nowe opcje wydruku danych w książce obmiarów/przedmiarów: charakterystyka robót, kod CPV, obliczenia szczegółowe ( tzw. tabela obmiarów)Przedmiar robót / kosztorys ślepy Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy przy Kościele p.w.. zmian.).. J. Kochanowskiego, 98-332 Rząśnia Obiekt: Sala gimnastyczna Rodzaj robót: Remontowe Charakterystyka robót: Roboty remontowe mające polegać na :4.. STWiORB 2.. Kosztorys inwestorski w wersji szczegółowej z wyceną 1.4.Dynamiczna praca na kilku kosztorysach jednocześnie dzięki mechanizmom obsługi kosztorysów złożonych.. Opis techniczny Roboty ujęte w niniejszym kosztorysie dotyczą remontu obiektów sportowych ZOS przy ul. Fałata 34 w Koszalinie (dz. 29/3 ob.. Korzystnym jest, aby ceny podane w kosztorysie były w wartościach obowiązujących na dzień składania Wniosku1.1..

Rozliczenia robót tymczasowych w innych pozycjach.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania 1.3.. Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający: Bardziej szczegółowo1 Ogólna Charakterystyka obiektu i robót.. W przypadku rozbudowy (poziomej, niewymagającej ingerencji w układ funkcjonalny, konstrukcję lub instalacje obiektu istniejącego) wartość W % powiększa się o 5-15 %, w zależności od .2.. 2004.54.535 z późn.. Rodos może odczytywać kosztorysy z programów do kosztorysowania innych producentów, a nawet pobierać normy bezpośrednio z witryn producentów materiałów budowlanych.• zaznaczy ć pole „Charakterystyka robót" 3.. Ergonomiczny program do kosztorysowania.. Warto ść kosztorysu jest warto ści ą netto tj. bez podatku VAT.. Całkowicie dowolne definiowanie sposobu liczenia narzutów.. poprzez budow ę odcinka kolektora burzowego.". 2012.20) str 1 Inwestor: Gimnazjum im.. Część kosztorysowa 1.1.. Zakres robót uj ętych w niniejszym kosztorysie obejmuje wykonanie: e) przebudowy sieci gazowej z rur stalowych DN200 na sie ć z rur PE DN225 (na odc.. Kosztorys.. Opis obiektów i planowanych robót.Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 1.. Jana Kochanowskiego w Rząśni ul. 1 Maja 37 98 - 332 Rząśnia Przedmiar robót Adres budowy: Gimnazjum im.. Nr 130 poz.1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztów pracPrzedmiar robót, podobnie jak specyfikacja techniczna, założenia wyjściowe do kosztorysowania, ceny jednostkowe robót - stanowi podstawę sporządzenia kalkulacji inwestorskiej, a zatem błędem jest pomijanie przedmiaru jako odrębnego elementu w kosztorysie inwestorskim.w kosztorysie powykonawczym - książka obmiarów wykonanych robót w kosztorysie na roboty dodatkowe lub zamienne - protokół konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych analizy i kalkulacje indywidualne dla robót nie wstępujących w KNR.Przedmiar robót.. Dane dotyczące urządzenia placu budowy- do realizacji w niezbędnym zakresie przez wykonawcę robót, który zostanie wyłoniony w przetargu.W zależności, kto go sporządza i w jakiej fazie procesu inwestycyjnego, nazywany jest kosztorysem inwestorskim, ofertowym, zamiennym lub powykonawczym.. Szacowanie i rozliczanie kosztów odbywa się w przyjaznym dla użytkownika środowisku z zastosowaniem profesjonalnych technologii.. : 2013-02-25 Umowa z dnia: 2013-02-25 Załączniki: Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-31, KNR 4-04, KSNR 2, AW, TZKNBK 1916, KNNR 1 Waluta: PLN Sporządził:W oparciu o wiedzę praktyczną oraz analizę konkretnego przypadku jesteśmy w stanie stwierdzić zasadność i celowość poniesienia danych koszów budowy.. Podstawa do sporządzania kosztorysów: - dokumentacja projektowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - założenia wyjściowe do kosztorysowaniaOgolna charakterystyka obiektow lub robót Niniejszy kosztorys sporz ądzono na podstawie Projektu Budowlanego "Zapobieganie zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. T ęczowej w Tomaszowie Lu..Komentarze

Brak komentarzy.