Opis techniczny projektu budowlanego pdf
Podstawa opracowania, wa żniejsze przepisy, normy i zalecenia 2.. Adres budowy - Jabłoń Kościelna ul. Zielona 4 nr geod.. Elementy nowoprojektowane znajduj ą si ę w obrysie tarasów istniej ących.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania siedziby Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, działka nr 783/3, obręb Śródmieście, arkusz 17 PROJEKT WYKONAWCZY 1.. Rurociąg tłoczny ze studni S1 Rys. nr 4.. Zasuwa na rurociągu PE Ø 63 Rys. nr 7.eobip.plopis techniczny do projektu zagospodarowania dziaŁki nr 472/17 w balicach, gm.. 306/1, 307/4 i 307/5 w obrębie Zabór, gmina Zabór.. 2b. [46] Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, o których mowa w art. 15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej specjalności.. Linie zasilaj ące i rozdzielnice obwodowe 3.3.SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: A.. PODCHORĄŻYCH W PILE .. RYSUNKI 01 - Rozmieszczenie urządzeń instalacji fotowoltaicznej 02 - Schemat podłączenia instalacji fotowoltaicznej do rozdzielnicy głównej budynku .. Jako projektant projektu budowlano-wykonawczego w zakresie konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych,OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO, BUDYNEK „A" Inwestor: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP..

Opis techniczny, o którym mowa w ust.

Zakres opracowania Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej wOPIS TECHNICZNY - Branża Budowlana .. 21 IV.. Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia: Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.. DANE OGÓLNE 1.. Umowa z Gminą Świerczów 4.. 8.2 tys. l. 2.. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego.1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DREWNIANEJ WIATY SCENICZNEJ NA DZ. NR 215/5 OBRĘB KANDYTY, GM.. Przedmiot i zakres opracowania.. Studnia S1a Rys. nr 5.. Studnia S1 Rys. nr 3.. [47] Projekt budowlany zawiera:OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DO PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SUSZCU NA POMIESZCZENIA BIUROWE Inwestor: Gmina Suszec 43-267 SUSZEC, ul. Lipowa 1 Budowa: Suszec ul. Wyzwolenia 2 Dz. nr: 281/16 1.. Ustalenia z inwestorem 3.. • Koncepcja budynku przedstawiona Inwestorowi i program u żytkowy zatwierdzony przez Inwestora.. Zasilanie instalacji 3.2.. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać: 1) przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego .Projekt budowlany - instalacje elektryczne SPIS ZAWARTO ŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1..

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno - budowlanego I.

Głęboka 4/3 1.. Sportowej w m. Gubin.. 9.5 Kanalizacja deszczowa - zgodnie z MPZP woda opadowa odprowadzona na teren własnej działki, bez oczyszczenia, za pomocą drenażu rozsączającego .. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki.Opis techniczny 6-87 Zestawienie materiałów 88-95 Oświadczenie o zgodności wykonania projektu z obowiązującymi przepisami 96 Informacje dotyczące zakresu odstępstw od projektu budowlanego 97 Informacja o Planie BIOS 98 Część rysunkowa Plan zagospodarowania przestrzennego Rys.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJI WOD-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ.. 342/5-342/15 budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.. Zlecenie inwestora 2.. 3 Maja 31 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Adres inwestycji: Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 133 Dz. nr 472 .OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO I.DANE OGÓLNE 1. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanegoOpis techniczny robót remontowych pokrycia dachu i remon tu kominów b udynku mieszkalnego wielorodzinnego dz. ew. 8-773/1 przy ul. Kolegialnej 11 w Płocku, woj. mazowieckie PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 Strona PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM..

Projekt zagospodarowania Opis techniczny Rys. nr 1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA5.. Dane ogólne Dane techniczne: - długość .Aneks nr 2 do projektu budowlanego modernizacji i remontu budynku dydaktycznego "F" 3 OPIS TECHNICZNY ANEKSU NR 2 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO „F" NA DZIAŁCE NR 319 PRZY UL.. Przedmiot i zakres opracowania 3.. Projektowane instalacje elektryczne wewn ętrzne 3.1.. Mapa do celów projektowych 1:500 6.. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO Na działce zaprojektowano prace remontowe dla 2 tarasów: wej ściowego od strony północno - zachodniej i ogrodowego od strony południowo - wschodniej.. zabierzÓw 1. inwestor 2. zakres inwestycji 3. lokalizacja 4. istniejĄce zagospodarowanie dziaŁki 5. projektowane zagospodarowanie dziaŁki 6. zestawienie powierzchni zagospodarowania dziaŁki nr 1605 7. warunki posadowienia 8. ochrona specjalna dziaŁki 9.Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.). Opracowanie powstało na zlecenie Inwestora, w oparciu o pierwotny projekt technologii kuchni oraz projekt architektoniczno-budowlany.OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego Inwestycja: Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący..

OPIS TECHNICZNY 1 ...OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego szamba 1.

Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora.PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DWU -LOKALOWY Głosków, gmina Piaseczno, dz. nr 210/7, obręb 10 .. kotłownia gazowa - wg projektu branżowego .. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na terenie działki o numerze ewid.. GÓROWO IŁAWECKIE 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu budowlanego drewnianej wiaty scenicznej na dz. nr 215/5, obręb Kandyty, gm.. Ropczyce.. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ ul.OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1.. Plan zagospodarowania B. Projekt architektoniczno-budowlany Opis techniczny Rys. nr 2.. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora.4 OPIS TECHNICZNY DO CZ. KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE Strona 4 z 6 Konstrukcje murowane : - bloki wapienno-piaskowe SILKA 15MPa (20MPa filarki) - zaprawa cementowo-wapienna marki 5MPa (15MPa filarki) Konstrukcje stalowe : - stal klasy 18G2, St3S, R35 7.OPIS TECHNICZNY do Projektu Budowlanego Budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 187/49 przy ul.. Podstawa opracowania 1.. Dokumentacja geologiczno inżynierska podłoża 5.. Podstawa opracowania.. Projekt zagospodarowania działki lub terenu .. układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby .OPIS TECHNICZNY do Projektu Budowlanego budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktur ą na terenie działek nr 187/47, 187/48, 187/49 (dawny numer działki 187/38), obr ęb 0002-2 przy ul.Sportowej w m.. Rurociąg tłoczny ze studni S1a Rys. nr 6.. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.. Nazwa zadania - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na punkt przedszkolny w Jabłoni Kościelnej 2.. Zbiornik będzie służył do gromadzenia ścieków bytowych, które docelowo wywożone będą gminnej oczyszczalni ścieków.. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. • Decyzja o Warunkach Zabudowy GB.6730.64.2016.W z dnia 02 sierpnia 2016r.OPIS TECHNICZNY Do projektu technologicznego kuchni i zaplecza gastronomicznego Zespołu Szkół w Gnojnicy gm.. Inwestor - Gmina Nowe Piekuty 18-212 Nowe Piekuty ul. Główna 8 4.szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego - Rozdział 2.. Przeznaczenie i program użytkowy Szambo prefabrykowane żelbetowe o pojemności 8,20 m3 np. firmy EKOBET..Komentarze

Brak komentarzy.