Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do właściwych skutków




Znalazł się tam wreszcie zapis gwarantujący prawo wypowiedzenia królowi posłuszeństwa, w wypadku gdyby łamał on prawo i zasady ustrojowe Rzeczypospolitej.. A. Zetknięcie się Europejczyków z kulturą Indian.. Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do ich właściwych skutków wybierz je spośród określeń oznaczonych literami A-D w każdym wierszu tabeli zaznacz literę którą oznaczono wybrany skutek.. Spadek liczby prywatnych sklepów B. Nacjonalizacja przemysłuOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 1.Powstawanie głębokiej szczeliny, wzdłuż której wylewa się lawa bazaltowa zastygająca na krawędziach płyt.. Polska w roku 1997 zajmowała 29 miejsce, w 2003 roku 64 miejsce, a w roku 2005 - 70.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, kórą oznaczono wybrane ministerstwo.Uzupełnij poniższy tekst - przyporządkuj do każdej części zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A - C.. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.. W zeszycie przedmiotowym wykonaj zadanie ( zadania nie wysyłaj): 1.. C. sejmik.. Zadanie 11.. Wpisz obok każdego z opisów oznaczenie właściwego pola mapy, w którym znajduje się dany obiekt.. A. w Kosowie.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.1.. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybraną nazwę organu..

Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do właściwych skutków.

Siły NATO podjęły interwencję zbrojną podczas konfliktu.. A - zjazd w Łęczycy - 1180 B - testament Bolesława Krzywoustego - 1138 C - zjazd w Gąsawie - 1227w wierze, zwoływanie sejmu zwyczajnego co dwa lata na sześć tygodni.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.. B. starostę.. Wybierz je spośród określeń oznaczonych literami A-D.. 2.Podsuwanie się jednej płyty litosfery pod drugą i wtapianie się jej w płaszcz.. 2011-10-21 17:07:57; Przyporządkuj wydarzeniom (a) odpowiednie daty (b) oraz imiona władców (c) .Mogą one się powtarzać.. Zadanie 24.. 2013-04-14 20:19:05; Przyporządkuj wydarzenia do ich skutków.. Bieszczady, Pieniny, Nizina Śląska, Wyżyna Śląska, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Pojezierze Suwalskie Zadanie 45*.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.. (0-3) Każdemu działaniu podanemu w tabeli przyporządkuj właściwe ministerstwo - wybierz je spośród oznaczonych literami A-D.. Wykorzystał wizytę cesarza niemieckiego Ottona III do umocnienia pozycji Polski w Europie.. Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do ich właściwych skutków.. Wyprawa Vasco da Gamy pod koniec XV wieku.. D. na Ukrainie..

3.Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do właściwych skutków.

Wybierz je spośród określeń oznaczonych literami A-D.. Przedstawiona bitwa rozegrała się na terytorium 1.. Wydarzenie Starożytność Średniowiecze Nowożytność (1) misja biskupa Wojciecha do Prusów (2) igrzyska w Olimpii (3) powstanie listopadowe (4) bitwa pod MaciejowicamiZadanie 24.. Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Poziom podstawowy 13 o Oceń i uzasadnij konsekwencje, jakie dla Polski wynikają z przedstawionego w tabeli stanu korupcji w kraju.. Wpisz w odpowiednich komórkach: − określenia eksport i import − wartości 30,3 i 41,8 tak, aby tabela poprawnie obrazowała obroty handlu zagranicznego w mld zł materiałami i artykułami włókienniczymi.Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj jego skutek - wybierz go spośród oznaczonych literami A-D.. Przyporządkuj każdemu opisowi: - właściwą fotografię, na której została przedstawiona opisywana skała, - rodzaj skały, dobierając go z podanych poniżej.. 3 .Przyporządkuj do numerów w tabeli nazwy krain geograficznych wybrane z poniższych.. 🎓 Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia - Zadanie 5: Wczoraj i dziś 8 - strona 151.. Rodzaj skały: magmowa głębinowa, magmowa wylewna, osadowa okruchowa luźna, osadowa okruchowa zwięzła, metamorficzna Lp..

Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do ich właściwych skutków.

2015-12-07 18:11:45; Przyroda dla klasy szóstej nowa era z.4 str.47 :Podane niżej cechy przyporządkuj do odpowiednich rysunków,wpisując pod nimi odpowiednie litery, którymi oznaczono każdą cechą.. 4 Wpisz we właściwe rubryki imiona i nazwiska przywódców wymienionych krajów.Przyporządkuj wymienione w tabeli wydarzenia do właściwych epok historycznych.. P Zadanie 21.. Co dziesiąty Polak w zaborze austriackim został wcielony do armii.. D. radę.. W wyniku przemian, które opisano w tekście, doszło do powstania osiadłych wspólnot .W omawianych latach wykazywał tendencję wzrostu korupcji w Polsce.. Jeśli zdawaliście na egzaminie Wiedzę o społeczeństwie, to z nami sprawdzicie, jak Wam poszło!Uzupełnij tabelę.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.. B. w Czeczenii.. Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do właściwych skutków.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek (podkreśl) Wydarzenia.. Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do właściwych skutków.Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono czerwony szlak rowerowy z Wlenia (F1) do Radomic (A3).. Wybierz je.. Wybierz je spośród określeń oznaczonych literami A-D.. Następnie umieść we właściwych miejscach na osi czasu litery oznaczające poszczególne zdarzenia, tak aby ułożyły się w porządku chronologicznym..

41 Przyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do ich właściwych skutków.

W tabeli opisano trzy charakterystyczne obiekty położone w polach mapy, przez które przebiega ten szlak.. (0-1) Dokończ poniższe zdanie - zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.4.. Podpisał unię polsko - litewską w Krewie.Wymień w punktach najważniejsze wydarzenia i reformy w Rzeczpospolitej w okresie panowania Stefana Batory.. WOS - odpowiedzi, arkusz CKE - to dzisiaj znajdziecie na naszej stronie.. C. w Gruzji.. Wydarzenia: "Bitwa o handel" Reforma rolna Plan trzyletni Skutki: A. Wstaw znak „X" w odpowiednie miejsca tabeli.. Przyporządkuj każdemu opisowi w tabeli odpowiednią nazwę organu państwowego działającego we współczesnej Polsce, wybierając ją spośród oznaczonych literami A-D.. Przy każdym z nich zaznacz właściwą literę A, B, C, d lub E. Uzupełnij tabelę.. Uchwala ustawy, sprawuje kontrolę nad organami władzy wykonawczej, wybiera i powołujeW tabeli podano wartość importu i eksportu w miliardach złotych wybranych grup towarów w Polsce w 2016 r. Uzupełnij tabelę.. Otocz kółkiem literę P przy zdaniu prawdziwym.. D.Najmniejsze straty w stosunku do liczby zmobilizowanej ludności ponieśli mieszkańcy zaboru rosyjskiego.. Operacja ,,Bagration" 3. operacja,,Overlord" A. dotarcie Armii Czerwonej do linii WisłyPrzyporządkuj przedstawione w tabeli wydarzenia do ich właściwych skutków.. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.Temat: Powojenna odbudowa kraju.. Zad 3 2017-10-30 17:02:30Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe.. ______ , za panowania w Polsce 3.b) Przyporządkuj każdemu opisanemu w tabeli dokonaniu ( í - ) odpowiedni wizerunek władcy oznaczony na banknotach literami A - E. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwe oznaczenie literowe.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Dokończ zdanie.. Wybierz je spośród określeń oznaczonych literami .. Wyprawa Krzysztofa Kolumba w 1492 roku.. spośród określeń oznaczonych literami A-D.. Omawiam zniszczenia wojenne na ziemiach polskich w wyniku działań II wojny światowej: zniszczenia w gospodarce; ruina rolnictwa; strata wielu dzieł dziedzictwa narodowego;podczas zjazdu w Gąsawie w 1227 r. 1 Do podanych wydarzeń dopisz odpowiednie daty.. W wyniku przemian, które opisano w tekście, tryb życia zmienił się na koczowniczy.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.bitwa o handel- 1947r.). Wybierz je spośród określeń oznaczonych literami A-D.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli.. Wybierz je spośród określeń oznaczonych literami A-D..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt