Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2019
Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Author: Golec Last modified by: Emilia Chmielewska Created Date: 4/23/2019 11:12:00 AM Other titlesSprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego .. - czyli do 20 września 2.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego (2020-10-18) Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel zatrudniony na stanowisku oligofrenopedagoga, nauczyciela zajęć rewalidacyjnych, logopedy .Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Sprawozdanie zawiera działania podejmowane w czasie edukacji zdalnej.. Janusza Korczaka w Bytomiu Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z kontynuacją stażu .czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego ROK SZKOLNY 2016/2017 (opracowane w oparciu o rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego .czĄstkowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego edyta mazurkiewicz; czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego katarzyna sobelZnajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań..

... Projekt planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

5.uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.

2. pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkołyObowiązek opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego wynika z Karty Nauczyciela, natomiast szczegółowe ustalenia zawarte są w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.2 ustawy Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r (ze zm.) Art. 9c.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka.. 6 KN, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor szkoły: z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, orazmgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 2 § 8. ust.. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W OKRESIE 01.02.2014r - 30.06.2014r IMIĘ I NAZWISKO: mgr Katarzyna Skrzypiec OPIEKUN STAŻU: mgr Irena Mierzwa MIEJSCE PRACY: Przedszkole Miejskie nr 63 im..

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączają To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: - redagują sprawozdania cząstkowe ze stażu, który rozpoczęli 1 września 2018 i później,Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Elżbieta Bandurowska.. Zostało napisane na podstawieZrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego, włożony w nie wysiłek przyniósł mi satysfakcję, ale uważam, iż okres ten nie może być jedynym kryterium oceny pracy nauczyciela, a tylko jednym z wielu.. KrempachySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ROK SZKOLNY 2018/2019 ( Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r..

Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.

5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. W maju 2015 roku ukończyłam realizację zaplanowanych działań.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Analizując realizację planu rozwoju zawodowego chcę odnieść się w swoim sprawozdaniu do trzech obszarów .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Prudnik .. Półroczne sprawozdanie z panu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5) dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz pisemne sprawozdanie z realizacji wybranych zadań,Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Zgodnie z art. 9c ust..Komentarze

Brak komentarzy.