Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera
Tranzystor bipolarny b ędzie pracował w obszarze pracy aktywnej wówczas, gdy złącze emiterowe spolaryzujemy w kierunku .Rys.3.. Wymagane zagadnienia - typy półprzewodników, przewodnictwo elektryczne półprzewodników - złącze pn, zasada działania - charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera - zakresy (obszary) pracy .Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w uk sadzie wspólnego emitera (E3) 1.. Wymagane zagadnienia - typy pó sprzewodników, przewodnictwo elektryczne pó sprzewodników - z s cze pn, zasada dzia sania - charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w uk sadzie wspólnego emiteraPomiar charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego.. Przebieg ćwiczenia 1.. R2 - 1 kΩ, 1 W .W zależności od sposobu włączenia tranzystora (wspólny emiter, wspólna baza, wspólny kolektor - dla tranzystorów bipolarnych lub wspólne źródło, wspólna bramka, wspólny dren - dla tranzystorów unipolarnych) otrzymamy różne rodziny charakterystyk statycznych.Witam mam problem mógłby mi ktoś wyjaśnić prostym językiem dlaczego schemat zastępczy tranzystora bipolarnego npn w układzie OE .. jak pomierzysz za mnie charakterystyki wyjściowe i oddziaływania wstecznego tranzystora bipolarnego działającego w ukłądzie wspólnego emitera to .. 1 Wyznaczanie charakterystyk statycznych .W zależności od sposobu włączenia tranzystora (wspólny emiter, wspólna baza, wspólny kolektor) otrzymujemy różne rodziny charakterystyk statycznych..

Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera (E3) 1.

Następnie po dokładnym sprawdzeniu połączeń należy zebraćCharakterystyki tranzystora bipolarnego.. Charakterystyki wyjściowe oraz wejściowe.. Charakterystyka pierwsza jest w miarę podobna do właściwej, natomiast dziwi mnie fakt, że mierząc.Sprawozdanie z ćwiczenia, którego celem było wyznaczenie właściwości statycznych dla tranzystora bipolarnego typu NPN w układzie wspólnego emitera oraz unipolarnego z kana-łem typu N. 1 Teoria W tym rozdziale zostaną omówione pokrótce poszczególne zagadnienia związane z tematem przeprowadzanego ćwiczenia.. Przykładowo, dla tranzystora bipolarnego npn w układzie wspólnego emitera, przytoczone wyżej zależności (1) przyjmują postać: charakterystyki wejściowe: () CE B BE U const I f U Tutaj pojawia s.Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania tranzystora warstwowego.. Metodyka wyznaczania parametrów hije z charakterystyk statycznych (dla układu wspólnego emitera): 1.. Najcz ęściej wykorzystywany jest układ wspólnego emitera i dlatego charakterystyki i podstawowe parametry tranzystora bipolarnego NPN wyznaczmy dla tranzystora Q2N2222 pracuj ącego w układzie WE..

7 Charakterystyki tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera.

Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera (pozycja WE przełącznika na płytce pomiarowej).. Schemat układu słuŜącego do badania tranzystora bipolarnego.. Wyznaczenie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera Po dokonaniu pomiarów trzeba było zrobić dwie tabele.. Opracowanie wyników wykreślić pomierzone w warunkach izotermicznych charakterystyki badanych tranzystorów (wszystkie charakterystyki jednego tranzystora na wspólnym wykresie, jak pokazano na rys.3),Witajcie.. Wyznaczyć parametry robocze wzmacniacza pracującego w konfiguracji wspólnego kolektora OC, (R C = 0, R E 0, R B ) a) wyznaczyć analitycznie punkt pracy tranzystorów, do obliczeń przyjąć: napięcie zasilania U CC = 15V, napięcie na przewodzącym złączu B-E U BE = 0,7 V, β z charakterystyki przejściowej tranzystorów; R N = 0, obliczenia przeprowadzić .UKŁADY POMAROWE 3.1 Układ do wyznaczanie charakterystyk statycznych metodą "punkt po punkcie".. Pomiary V.1 Sprawdzanie układu do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych Metoda oscyloskopowa wyznaczania charakterystyk prądowo −napięciowych polega na zasila-niu obwodu napięciem okresowo zmiennym (dodatnim, ujemnym, przemiennym), przy czymTranzystor n-p-n w konfiguracjach: (a) wspólnego emitera, (b) wspólnej bazy i (c) wspólnego kolektora Pomiary parametrów tranzystorów bipolarnych Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Charakterystyki statyczne tranzystora W każdym układzie pracy tranzystora, OE, OB .Rys 7..

Badanie parametrów statycznych tranzystora bipolarnego.

Pozostałe elementy: R1 - 47 kΩ, 1 W, 5%.. Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego Należy w układzie pomiarowym umieścić zadany tranzystor i połączyć układ w konfiguracji wspólnego emitera oraz podłączyć przyrządy pomiarowe.. Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwiema jego elektrodami (nazywanymi bazą i emiterem) steruje .6.1.. Metodyka wyznaczania parametrów hije z charakterystyk statycznych dla układu wspólnego emitera wygl ąda nast ępuj ąco: 1.Rys.. W skład zestawu pomiarowego wchodz ą: 1. zasilacz stabilizowany ZT-980-1 2. miliamperomierz LM-3 3.Rys.. 7 Charakterystyki tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera.. , • charakterystyka przej ściowa: IC = f(I B) przy UCE = const.. (1 W zależności od sposobu włączenia tranzystora (wspólny emiter, wspólna baza, wspólny kolektor otrzymujemy różne rodziny charakterystyk statycznych.. L ĆWIZNIA elem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi charakterystykami statycznymi oraz z najwaŝniejszymi parametrami i modelami tranzystora bipolarnego npn pracującego w konfiguracji wspólnego emitera.Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce wyjściowej naniesiono dodatkowe linie: · rozdzielającą obszar pracy aktywnej (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku zaporowym) i obszar nasycenia (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku przewodzenia), · stałej mocy strat w .Ponieważ sygnał wyjściowy zbierany jest z kolektora, wzmacniacz w układzie wspólnego emitera odwraca polaryzację sygnału podawanego na wejście..

Przykładowo, dla tranzystora bipolarnego npn w układzie wspólnego emitera ...Rys.6.

Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa.. Zmierzyć charakterystyki Ic(Uce) i Ube(Uce).. Tranzystor badamy w układzie wspólnego emitera, mierz ąc odpowiednie charakterystyki.. Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego NaleŜy w układzie pomiarowym umieścić zadany tranzystor i połączyć układ w konfiguracji wspólnego emitera oraz podłączyć przyrządy pomiarowe.tranzystorowego.. Schemat układu pomiarowego do zdejmowania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie OE.. Widok płytki pomiarowej: Badany element, to: T1 - tranzystor mocy typu BD911.. W celu ich rozró żnienia stosuje si ę odpowiednie indeksy, np. w przypadku wspólnego emitera elementy macierzy maj ą dodatkowy indeks e, np. h12e.. Prosta ta przecina się z charakterystykami wyjściowymi tranzystora (w tym przypadku tranzystor pracuje w układzie współnego emitera WE), a punkt przecięcia P wyznacza punkt pracy tranzystora czyli prąd kolektora I C oraz napięcie U CE dla określonego prądu bazy I B.Tranzystor bipolarny (dawniej: tranzystor warstwowy, tranzystor złączowy) to odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału.. ,1 LAORATORIUM LKTRONIKI ĆWIZNI 4 HARAKTRYSTYKI STATYZN TRANZYSTORA IPOLARNGO K A T D R A S Y S T M Ó W M I K R O L K T R O N I Z N Y H. 2 1.. Wykonanie ćwiczenia 6.1.. Wybieramy punkt pracy ( UCE *, I C * ) na charakterystyce wyjściowej tranzystora w zakresie średnich wartości napięć i prądów.TRANZYSTOR BIPOLARNY 5.1.. Rys.2.3 Przykładowe charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera: (a) charakterystyka wej ściowa, (b) charakterystyka przejściowa, (c) charakterystyka oddzia ływania wstecznego,Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce .2 III.. Pomierzyć charakterystyki statyczne tranzystora BC107 w układzie OE : wyjściową I C = f(U CE ) przy I B = 10, 20, 30, 40, 50 i 60 µA, wejściową I B = f(U BE ) przy U CE = 2 i 10 V, przejściowąSymulacja działania modeli układów elektronicznych z tranzystorem pnp została wykonana w programie Pspice student.Charakterystyki statyczne można oczywiście uzyskać w wyniku pomiarów laboratoryjnych, wystarczy zbudować odpowiedni układ .Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w uk sadzie wspólnego emitera (E3) 1.charakterystyki tranzystora bipolarnego, pracuj ącego w układzie wspólnego emitera, który ze wzgl ędu na swoje wła ściwo ści jest najcz ęściej wykorzystywany, to: • charakterystyka wej ściowa: IB = f(U BE), przy UCE = const.. 1.1 Tranzystor bipolarnyIn CE, CB i CC).. W oparciu o te charakterystyki wyznacza si ę wybrane parametry tranzystora..Komentarze

Brak komentarzy.