Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 201920
Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej w dniu 13 wrześniaPrzebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Można go modyfikować jeżeli zaistnieje taka potrzeba.. Analiza powyżej wymienionych dokumentów, jak i obserwacja własna dyrektor szkoły, pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń: 1.. Obowiązuje on, zgodnie z przepisami, w roku szkolnym 2019/2020.. Liczba uczniów: 150 2.. Klasyfikacja - 2018 -2019 .. Wola Wierzbowska 27.. 1-3 rozporządzenia MinistraSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.. Wybrano obszar Dzieci są aktywneSprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego..

Decyzję o modyfikacji podejmuje dyrektor szkoły.

ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Musi to robić nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.. Dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną opracował harmonogram ewaluacji wewnętrznej.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214) 5.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 - tekst jednolity ze zm.) oraz § 22 ust.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.. Regulamin Pracy.. Ewaluacja .. Szkoły aktywnie współpracują z organizacjami ze środowiska lokalnego, co przynosi obopólneEwaluacja programu profilaktyki z roku szkolnego 2008/09.. Procedura dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego w Zespole Szkół w Bukowsku.Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. wynikające z realizacji planu nadzoru Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Ad.1 ..

Plan promocji szkoły.

: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.. MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ .. Opracowano propozycję Regulaminu korzystania z ZFŚS w SP w Goleszach Dużych.. 1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. za rok szkolny 2017/2018 .. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły Last modified by: SP PIGŻASprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej im prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2013 r.): 1.. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2018/19 7.. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektor przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia.sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze.. z 2017 r. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627).. Średnia liczebność oddziałów: 15 4.. Propozycja Regulaminu Rady Rodziców.. 21 Statutu ZPS w Szerzawach) 1.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa Ostatnia aktualizacja: 15 Maj 2020SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM..

Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

Regulamin Rady Pedagogicznej.. okresie.. Liczba nauczycieli: 22 a) etaty: 20,94Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 4 • Wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły • Ankieta wśród rodziców (realizowana podczas zebrań) • Obserwacja wybranych imprez, w których uczestniczyli rodzice (jeżeli takie były w trakcie czasu realizacji ewaluacji)Dyrektor szkoły przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim do dnia 23.08.2019 r. W dniu 27.08.2019 r., kiedy dyrektor będzie już w pracy, odbędzie się rada pedagogiczna, na której zostanie zatwierdzony aneks do arkusza organizacyjnego szkoły, przedstawione też zostanie sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za ostatni rok.Przepis § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego stanowi uszczegółowienie powyższego przepisu.. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 (na podstawie art. 40 ust..

Wnioski w sprawie dopuszczenia przez dyrektora szkoły do użytku w szkole.

Tylko nielicznym nauczycielomSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Zobacz więcej Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/19 sprawowanego przez dyrektora szkoły wiążą się z: Realizacją kierunków polityki oświatowej pań stwa: • 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty .. 2018/2019 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w ww.. ROZPORZĄDZENIE .. Poprawiła się systematyczność sporządzania wpisów do skontrolowanych przez dyrektor szkoły dzienników.. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznegoz uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/19 6.. Sprawdź, jakie zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą realizować kuratorzy oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania.Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 31 ust.. Program profilaktyki na lata 2009-2012. z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego z poz. zmianami § 22.Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/17 W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Dokument zawiera: wyniki kontroli, monitorowania, wspomagania nauczycieli oraz ewaluację wybranych obszarów pracy szkoły Sprawozdanie opracowała: Beata Kudła4.. Ale pełne wyniki i wnioski musi przedstawić tylko raz w roku - przed końcem roku szkolnego.sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny, dokumenty szkolne, rada rodziców w przedszkolu, podstawa programowa, dokumentacja przedszkola, szkolne sprawy, sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru pedagogicznego 2013 2014, dokumentacja pracy przedszkola, ko .Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.. Liczba oddziałów: 10 3.. Regulamin dowożeniaSprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2016/2017 Na podstawie art. 31 ust..Komentarze

Brak komentarzy.