Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych z niepełnosprawnością ruchową
Opracowując ten program kierowałam się potrzebami uczennicy, która jest dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy pierwszej xxx Program został opracowany dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx wydanego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną xxx w dn. Xxx.Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. I z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją Data przeprowadzenia zajęć: 15.01.2020 r. Prowadząca: Teresa Marciniak Temat: Stymulowanie funkcji poznawczych.. oraz z .. z kl. V w wymiarze 2 godz./tyg.. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg.. Szkoła Podstawowa nr 2018/2019 1 Uczeń: XXX Klasa: II Osoba realizująca program- XXX FormaOpublikowano: 18 stycznia 2015 roku.. Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceńProgram zajęć rewalidacyjnych Program zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniem klasy szóstej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie.Zgodnie z § 7 ust..

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.

Zabawa w sklep.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej - rewalidacjaRewalidacja uczniów słabowidzących - scenariusz zajęćScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdfRozróżnianie zjawisk dźwiękowych - ćwiczenia słuchoweZestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej - rewalidacjaUkładanie w logiczny ciąg - świadomość społeczna .PROGRAM ZAJĘĆ USPRAWNIANIA RUCHOWEGO Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie Opracowały: mgr Agnieszka Żak mgr Karolina Lorek ,,ŻADNE LEKARSTWO NIE ZASTĄPI RUCHU, RUCH ZASTĄPI KAŻDE LEKARSTWO" -prof. Wiktor Dega .. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej; ..

Marysia posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową - afazją.

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy z afazją .. m.in. integracja sensoryczna, terapia pedagogiczno-logopedyczna oraz zajęcia ruchowe.Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. CZAS TRWANIA: 2,5 godz LICZBA UCZNIÓW: 1 CELE ZAJĘĆ: Cele ogólne: stymulacja polisensoryczna; orientacja w schemacie ciała; Cele szczegółowe: wzbogacenie słownika o nazwy części ciała; rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowejMarysia jest dzieckiem 8- letnim.. Cele szczegółowe: tworzenie niezbędnych warunków do zapewnienia uczennicy komfortu psychicznego, rozwijanie poczucia .Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do klasy ogólnodostępnej lub integracyjnej powinni mieć zapewnione 2 godziny obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych, niezależnie od etapu kształcenia.. Program indywidualnej rewalidacji opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno - psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem specjalnej troski.Program rewalidacji dla uczennicy z afazją opracowany został na drugi etap edukacyjny.. Z uwagi na zdiagnozowaną afazję i nie osiągnięcie gotowości szkolnej Marysia została odroczona od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe..

Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

w schemacie ciała i na płaszczyźnie ćwiczenia spostrzegawczości doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej wydłużanie koncentracji uwagi na zadaniu rozwijanie myślenia rozwijanie inicjatywy .. uszkodzeniami lub zaburzeniami czynności układu nerwowego, chorobami i uwarunkowanymi genetycznie, stanami pourazowymi, wadami wrodzonymi lub innymi przyczynami, których konsekwencją jest ograniczenie sprawności ruchowej.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. Cele… Zobacz więcejProgram zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji; Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem; Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej; Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z .Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć rewalidacyjnych z Pawłem Święcicą, uczniem klasy IV, w ramach projektu „Wsparcie edukacji inwestycją w przyszłość" Zajęcia rewalidacyjne z Pawłem Święcicą odbywały się od listopada 2018 roku do końca lutego 2019 r. W miesiącach listopad - grudzień 2018 r. zajęcia odbywały się .WSTĘP Wśród uczniów polskich szkół znajduje się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju..

Sprawozdanie ze stażu;Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla dziecka sześcioletniego z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z MPD.

Szkoła Podstawowa nr 2018/2019 1 Uczeń: XXX Klasa: II Osoba realizująca program- XXX FormaOrganizacja zajęć: Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.. Mądre ręce - rozwijanie wrażliwości dotykowej w oparciu o różnorodne zabawy.. Poddębice.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Tylko A.. Są to przeważnie dzieci upośledzone w stopniu lekkim i różnice w ich rozwoju są mało dostrzegalne , w stosunku do ich rówieśników o prawidłowym rozwoju.Ich braki dotyczą głównie sprawności intelektualnej, przez co napotykają wiele trudności przy opanowaniu programu szkolnego.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 Na zajęcia rewalidacyjne w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczęszczali uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego: 1. xxx- klasa II 2. yyy -klasa VI Dla każdego z uczniów został opracowany indywidualny program zajęć rewalidacyjnych, z .Niepełnosprawność ruchowa to wszelkie zaburzenia funkcjonowania narządu ruchu, które mogą być wywołane m. in.. Subskrybuj - uzyskasz dostęp.. Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, dyrektor powierza prowadzenie zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.. Iwona Michalak.. Natomiast w ocenie kwalifikacji osób .W rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2010 r. zadbano o to, aby w sposób spójny określić rodzaje niepełnosprawności uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których organizowane jest kształcenie specjalne lub integracyjne: doprecyzowano określenie w zakresie niepełnosprawności ruchowej z afazją .4 III CELE PROGRAMU Cele główne programu: zapewnienie możliwości najpełniejszego komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny, kompleksowy rozwój zmysłów w celu jak najpełniejszego zrozumienia znaczenia słów i sensu otaczającego świata.. W czasie trwania zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności.Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt