Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego
Realizacja priorytetów pracy szkoły: Priorytet Poprawa efektów kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz wewnętrznychSprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego.. Realizowaliśmy .. konkursy, olimpiady przedmiotowe przygotowanie uczniów do konkursów 1.Sprawozdanie z planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki i fizyki na rok szkolny 2014/2015 semestr I Przewodniczący ZP: Janusz Osowiecki 1.. W ciągu roku szkolnego 2006/2007 zespół samokształceniowy nauczania zintegrowanego spotkał się w swoim składzie 12 razy.. W ciągu roku szkolnego 2006/2007 zespół samokształceniowy nauczania zintegrowanego spotkał się w swoim składzie 12 razy.. j) .Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej im.. praca z uczniem zdolnym.. Omówiono wyniki konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz geografii dla uczniów klas trzecich gimnazjum.. Naniesiono niezbędne poprawki.Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego Elżbieta Stefańska(N) Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Zespołu Humanistycznego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011.. Krzywda i M. Rudowicz .. Przejrzano wszystkie Przedmiotowe Systemy Oceniania pod kątem zgodności z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania..

4 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego) Dok.

Armii Krajowej w Trzciannie w roku szkolnym 2006/2007.. Plan prezentacji •Uroczystości •Konkursy •Dodatkowa praca i osiągnięcia nauczycieli, szkolenia •Dodatkowe oferty szkoły •Wycieczki(dydaktyczno-rekreacyjne, do kina, teatru)Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działaj ącego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im.. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w RopieSprawozdanie z pracy Zespołu Języków Obcych.. Tematyka spotkań: 1.Dok.. Armii Krajowej w Trzciannie w roku szkolnym 2006/2007.. Sprawozdanie z działalności zespołu kształcenia zintegrowanego .Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. Zadania Termin Odpowiedzialni Uwagi 1.. Skład zespołu: - Paweł Wysztygiel - przewodniczący - Anna Mikuć - Paulina Pruszyńska - Sylwia Kuklo - Maria Dąbrowska 2.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. Do kompetencji przewodniczącego należy: a) informowanie dyrektora szkoły i radę pedagogiczną o pracach Zespołu b) organizowanie szkoleń członków Zespołu 7.Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014..

Bardziej szczegółowoSprawozdanie zespołu przedmiotowego.

5 (Uzasadnienie oceny niedostatecznej) Dok.. Zespół nauczycieli z przedmiotu: Nazwisko i imię lidera zespołu przedmiotowego: Zespół przedmiotowy odbył … spotkań w terminach: Uczestniczyli w nim nauczyciele: Na zebraniach poruszana była tematyka: Potrzeby zespołu: Ustalone wnioski do pracy: 1SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI PRZYRODY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem pracy zespołu przedmiotowego, w II semestrze nauczyciele przyrody realizowali następujące działania: w zakresie działań edukacyjnych .h) praca z uczniem mającym trudności w nauce( zajęcia wyrównawcze) i) zatwierdzanie pytań na ustny egzamin dojrzałości z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 6.. Zreali-Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej im.. Terminy spotkań zespołu: cztery spotkania w semestrze (lub częściej w zależności od potrzeb) 3. za pierwszy semestr roku szkolnego 2006/2007 W skład zespołu języków obcych wchodzą nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego: · Monika Franas - lider zespołu · Anna Kurzawa · Marlena Michalak · Barbara Stanisławska.Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego..

Opracowano roczny plan pracy zespołu.

Zaplanowanie pracy zespołu .Wychowanie fizyczne, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego.. W skład Zespołu wchodzą nauczyciele następujących przedmiotów: język polski: R. Kokociński, M. .. (Sprawozdanie z pracy w Internacie) Z .. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy zespołu.. Tematyka spotkań: 1. .. ( Szczegółowe informacje sprawozdaniach zespołó o w przedmiotowych ) Motywowanie do pracy poprzez konkursy, olimpiady, zawody miało miejsce w ciągu całego roku szkolnego zarówno przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów jak i wychowawców.. Spotkanie w dniu 06.03.2013 r.praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze - spotkanie z psychologiem A. Garstka.. Realizacja wniosków z poprzedniego semestru.. Dokument należy do zestawu Sprawozdania z pracy nauczyciela zespołów i działania szkoły w roku szkolnym 2014/2015.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej I semestr roku szkolnego 2017/2018 Mariola Matuszewska .. Rok szkolny 2016/2017 Lp.. 3 (Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział) Dok.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym, który przepracowaliśmy solidnie i z dużym zaangażowaniem..

Wdrażanie do aktywnej i samodzielnej pracy.

Plan pracySprawozdanie z pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyki w roku szkolnym 2008/2009 Author: CP Last modified by: CP Created Date: 1/21/2009 5:49:00 PM Other titles: Sprawozdanie z pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyki w roku szkolnym 2008/2009sprawozdanie z planu pracy zespoŁu humanistÓw w zespole szkÓŁ ogÓlnoksztaŁcĄcych w strzelinie za ii semestr roku szkolnego 2015/2016 i. zadania kierunkowe.. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie wchodz ą nauczyciele: matematyki, biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, informatyki.. SEMESTR II ROK SZKOLNY 2018/2019.. Współpraca z Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli (inne) Udział członków zespołu w konferencjach metodycznychSprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego z nauczania zintegrowanego Author: roczek Created Date: 9/20/2015 7:44:21 PM .SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELENIEWIE GIMNAZJUM W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 Zespół Humanistyczny po-dejmował działania w celu wypełnienia założeń zawartych w planie pracy.. Posiedzenia zespołu: - jedno posiedzenie zespołu humanistycznego dotyczące poprawy, opracowania i omówienia wyników diagnozy4.. 6 (Uzasadnienie oceny nagannej z zachowania) Dok.. SPRAWOZDANIE LIDERA ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO.. 7 Zestawienie liczby zrealizowanych zajęć lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów)sprawozdanie z realizacji planu pracy zespoŁu szkolno-przedszkolnego w brudzeniu duŻym na rok szkolny 2014/2015 zadania sprawozdanie z realizacji i. organizacja procesu dydaktyczno wychowawczego 1. pracaSprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych w I półroczu roku 2014/2015 - Anna Kiljańska W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych pracował w składzie 5 osób: Anna Kiljańska, Jadwiga Oczkowska, Elżbieta Jackowska, Patrycja Piskorowska-Wyka i Zbigniew Olszewski.PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1.. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/2017Plik SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO HUMANISTYCZNEGO.docx na koncie użytkownika jarry2 • folder nauczyciel • Data dodania: 1 paź 2013Sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im.. Zachęcanie uczniów wszystkich klas do udziału w konkursach.. Podgląd stron.. w miarę potrzeb organizowano zajęcia koleżeńskie, zwłaszcza dla osób odbywających staż ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt