Ćwiczenia z kompozycji plastycznej
Nieodzowną częścią nauki rysunku i malarstwa są ćwiczenia z kompozycji plastycznej.. Kod modułu Nazwa modułu Elementy kompozycji plastycznej Nazwa modułu w języku angielskim Elements of visual arts' composition Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW.. Niektóre fragmenty kolażu można dorysować.. Szkice rysunkowe - martwa natura, 3.. Zna wpływ akcentu kolorystycznego na dzieło plastyczne.. Wykonywanie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw np. papieru, tapety, tkaniny, a następnie naklejanie na papier.. Zabawa plastyczna, zgadywanka, określenie miejsca barwy w kole barw .Kompozycja obrazu - układ elementów w pracy plastycznej .. Pamiętaj o podstawowych zasadach.Ćwiczenia z zakresu motoryki małej związane są ściśle z użyciem dłoni i palców.. Nauka budowy kompozycji w oparciu o zadane hasła odbywa się w formie zadań domowych.podejmują działania plastyczne związane z poznawaniem poszczególnych zagadnień.. Kompozycja to świadomie zaplanowany układ elementów na płaszczyźnie lub w przestrzeni.. KOMPOZYJA OTWARTA I ZAMKNIĘTA - zna cechy kompozycji, określa rodzaj kompozycji w wybranych dziełach plastycznych wybitnych twórców.. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU.. W trakcie wykonywania ćwiczeń uczestnik zajęć poznaje zasady kompozycji plastycznej, jej podstawowe elementy.. Przygotuj cienkie patyczki lub rurki do napoju, nitkę, sznureczek lub żyłkę..

Równowaga w kompozycji plastycznej.

Dobrze wyglądają motywy roślinne - kwiaty i korony drzew.. Ćwiczenia rysunkowe w plenerze.z dnia 21 lutego 2012r.. Ćwiczenia praktyczne wykonywać będą przy użyciu różnorodnych technik plastycznych, zarówno rysunkowych, jak i malarskich.. Jak malować farbami witrażowymi - ćwiczenia w doskonaleniu techniki malarskiej.. Uwzględnienie perspektywy powietrznej w pracy.. Kompozycja rytmiczna polega na ukazaniu w regularnych odstępach wielu takich samych lub podobnych elementów plastycznych.. Będzie to kompozycja, w której dominują elementy pionowe i poziome.. Przybory, materiały wykorzystane w tej technice to różne gatunki papieru, ścinki tkanin, filc, pasmanteria, skrawki skóry, sznurki, patyczki, kamyki, muszle, suszone elementy flory, cienkie .Ćwiczenia z korektą nauczyciela.. Połącz elementy.. Collage ze strużyn kredek - układanie dowolnej kompozycji ze strużyn, przyklejanie za pomocą kleju wikolu.. Jesłi szukacie inspiracji do zabawy z plasteliną, to z pewności tu znajdziecie odrobinę prostych pomysłów, które zainspirują dzieci do własnej twórczości.. Wykonaj na kartce z bloku pracę plastyczną o kompozycji rytmicznej - ćwiczenie 2 s.62 .. KOMPOZYCJA RYTMICZNA - wymienia różne .17. malarskie, okre ślenie temperatury poszczególnych barw, gamy barwne..

Estetyka pracy plastycznej.

W celu utrwalenia poznanych wiadomości, uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenie plastyczne.. Łączymy z elementami z papieru kolorowego lub wiórkami drewnianymi albo trocinami.. Kierunek studiów Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia I stopieńZadanie/ćwiczenie plastyczne: Wykonaj zmodyfikowane Ćwiczenie 1 ze strony 36 Twojego podręcznika.. Zjawisko perspektywy - szkice w plenerze, rysunki tematyczne /bryła w perspektywie, 4.Ćwiczenia z kompozycji plastycznej.. Przypomnij sobie z podręcznika ( s.60 - 62) informacje na temat kompozycji rytmicznej.. Każde ćwiczenie plastyczne musi poprzedzać komentarz nauczyciela i wprowadzenie ucznia w zadanie.Zwierzątka z plasteliny- manualne prace plastyczne.. Wymyśl kształty i starannie wykonaj, np, z papieru, bibuły.. Kompozycją określa się również samo dzieło, zawierające połączone ze sobą składniki.. Wykonywane ćwiczenia odbywają się poprzez naśladowanie, oglądanie i przede wszystkim koordynację wzrokowo - ruchową.. Ćwiczenia malarskie - malowanie z natury - kompozycje.. Aktywność plastyczna.Kompozycja jako organizacja płaszczyzny.. W młodszych klasach należy uwzględnić naturalną skłonność uczniów do podejmowania prac z wyobraźni.. PlastykaDynamicznja ze np. czlowiek chodzi stoi skosnie , statyczna nie widac ze cos sie rusza Kompozycja statyczna w sztukach plastycznych to kompozycja, w której występują elementy nie wykazujące ruchu..

Wie, jak stworzyć własny przykład kompozycji.

Zamiast fotografować z klasycznej pozycji spróbuj uchwycić swojego modela z dołu (nawet z poziomu podłogi), z góry, z boku, pod kątem, z daleka lub z bliska.. Podczas pracy uczniów, nauczyciel .• ćwiczenie plastyczne: kompozycja suchymi pastelami, akwarelami z konturem cienkopisem lub kolorowa wydrapywanka w czarnym tuszu • prezentacja prac uczniów (praca indywidualna, grupowa, zbiorowa) • orientacyjna znajomość różnych rodzajów teatru, określanie wybranych różnic i podobieństw między nimi • orientacyjna .kompozycje plastyczne z wykorzystaniem różnych środków wyrazu.. Bo czasem najtrudniej zacząć, a później pomysły same napływają do głowy.- zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem, - utrwala pojęcia poznane na lekcji, - utrzymuje porządek na stanowisku pracy.. Forma pracy: indywidualna Barwy podstawowe i pochodne Podręcznik str. 25 - 28 - zeszyt ćw.. Wykonuje dodatkowe zadania plastyczne.. Gamy barwne- ciepła i zimna.. Ćwiczenia malarskie - malowanie z natury - kompozycje.. Kompozycje z małych kawałków materiału.- ćwiczenie plastyczne: kompozycja flamastrami lub farbami witrażowymi do szkła lub kompozycja monochromatyczna pastelami olejnymi z konturem markerem - prezentacja prac uczniów (praca indywidualna lub grupowa, zbiorowa) - orientacyjne określanie przedziału .Temat: Kompozycja rytmiczna..

Metody: pokaz, analiza reprodukcji, ćwiczenia plastyczne.

Czas- 1 godzina lekcyjna Forma : indywidualna, zbiorowa Metoda: pogadanka, prezentacja, rozmowa nauczająca ćwiczenia plastyczne z korektą nauczyciela, prezentacja prac uczniówz pprrzzeeddmmiioott uu yww rrokku sszzkkoollnnymm 22001155//22001166 3 dobrą" kompozycję od „złej".. KOMPOZYCJA SYMETRYCZNA - wskazuje przykłady kompozycji symetrycznej w najbliższym otoczeniu i przedstawia je w swoich pracach plastycznych.Ponad 100 pomysłów na prace plastyczne dla dzieci sierpnia 11, 2017 Dla wszystkich którzy lubią kreatywne zabawy postanowiłam zabrać w jednym miejscu ponad.. pomysłów na prace plastyczne.Pozycja, z której fotografujesz ma ogromne znacznie dla kompozycji zdjęcia, a także przekazu, jaki fotografia ze sobą niesie.. Technika: rysunek pastelami.. Potrzebne będą: duża kartka papieru, farby lub kredki Narysuj lub namaluj na kartce papieru rysunek o dowolnej tematyce, który będzie realizował wybrane przez Ciebie rodzaje kompozycji (wybierz przynajmniej dwa rodzaje).Notatka: Kompozycja - w sztukach plastycznych układ elementów zestawionych ze sobą w taki sposób, aby tworzyły one harmonijną całość.. Szkoła podstawowa.. Brak jest w takiej kompozycji elementów ukośnych, ponieważ wszelkie odchylenia od pionu są postrzegane przez oko ludzkie .Zabawy farbami - wykorzystanie techniki natryskowej /pryskanie farbą przez sito/ do tworzenia kompozycji barwnych.. Prace z zakresu rysunku 1.. Mogą nimi być np. pasy, figury geometryczne, plamy barwne, linie.. Forma pracy: indywidualna.. Celem kompozycji jest osiągnięcie zamierzonego efektu plastycznego poprzez umiejętne dobranie kolorów, kształtów, proporcji, faktur i położenia .Temat : Tworzenie pracy plastycznej o kompozycji rytmicznej.. Puentylizm(Pointylizm) Technika polegająca na tworzeniu kompozycji obrazu poprzez zapełnianie gęsto rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami kładzionymi na kartkę papieru.Ćwiczenia, których celem jest łączenie typów kompozycji, możesz wykonać bez użycia komputera.. Proponowane w realizacji tematów techniki i narzędzia plastyczne dają uczniom możliwość korzystania z różnorodnych rozwiązań.w kompozycji plastycznej 2. kompozycja symetryczna i oś symetrii w sztuce 3. zasada symetrii w naturze, technice 4. kompozycja centralna i symetria wieloosiowa Uczeń: - rozumie pojęcie równowagi i harmonii w kompozycji plastycznej Uczeń: - potrafi wykonać ćwiczenie z użyciem materiałów plastycznych, obrazujące kompozycję .Kompozycja z różnych materiałów, tworzyw, przedmiotów wykorzystująca fakturę, dowodząca pomysłowości i bogatej wyobraźni małego twórcy.. Zdjęcie wykonanej pracy prześlij do oceny na adres e-mail :ćwiczenia obserwacyjne, które kształcą podstawową wiedzę i umiejętności ucznia oraz stanowią bazę do tworzenia z wyobraźni.. Środki dydaktyczne: martwa natura ułożona z owoców, przykładowe prace ilustrujące zagadnienie „równowaga w kompozycji plastycznej".Pieczątki z ziemniaków - kompozycje rytmiczne Zapoznanie z pojęciem kompozycji rytmicznej, omówienie sposobu wykonania pracy plastycznej Wie, co to jest kompozycja rytmiczna, umie zrobić stempelki i za pomocą nich wykonać pracę plastyczną Ćwiczenia malarskie, przybory: ziemniaki, nóż foremki do wycinania ciastek, farby plakatowe,tworzenia kompozycji barwnych..Komentarze

Brak komentarzy.