Tangit pvcu karta charakterystyki
Seek medical .KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania 16-01-2013 Zgodna z 1907/2006/WE z pó (n. zm. Aktualizacja 03-12-2013 TANGIT Special PCVu Wersja Nr 2 - z p dzelkiem-Strona 7/3osobiste rodki ochrony indywidualnej: unikaü kontaktu z oczami i skór , nie je ü, nie piü ani nie paliü podczas pracy.Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 17 Tangit PVC-U, Tube/Tin KC Numer : 41762 V002.0 Aktualizacja: 04.04.2017 Data druku: 31.10.2017 Zastępuje wersje z: 14.05.2015Nazwa produktu: Tangit PVC_U Nr 00131 1.. Tangit Polska.. Przegląd zalet.. Wskazówki dotyczące wyszukiwania w witrynie: Rozpocznij tutaj i wpisz IDH produktu, którego szukasz.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. W przypadku naszej bazy danych należy uwzględnić informacje podane w wytycznych.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wszystko Inne Zastosowania International Paint Sp z.o.o, Kruczkowskiego 12, Poland Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270 Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Definicja produktu :Mieszanina Flam.. Thus, Griffon guarantees a complete range for the plumbing and installation sector.Kleje do rur PVC-U, ABS i PVC-C W zależności od wybranego materiału, z którego wykonana będzie instalacja oraz aplikowanego medium, do wyboru mamy: Kleje do PVC-U - Tangit do PVC-U, Tangit Express (do szybkiego montażu), specjalny Tangit DTX oraz specjalny DYTEX (produkowany przez firmę Georg Fischer +GF+ )Nasza karta charakterystyki odporności chemicznej zawiera informacje o środkach chemicznych i płynach o których wiadomo, że niszczą lub są kompatybilne z wymienionymi materiałami Mitsubishi Chemical Advanced Materials..

Opakowania nieb ędące w użyciu nale żyKarta charakterystyki PDF.

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.. 4: Numer serii: patrz opakowanie produktu 3.Tangit Uni-Lock.. Video szkolenie.. Strona 5 z (9) Poland (Polish) 11.1.. Klejenie instalacji klejem Tangit PVC-U.. L 132 z 29.5.2015)TANGIT KLEB 50 EXP: Klej do zlaczek klejonych PCW - Zamówienie do 21:00, wysyłka tego samego dniaKARTA CHARAKTERYSTYKI Zagrożenia dla środowiska W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione Firma/Przedsiębiorstwo Data przygotowania 14-mar-2011 Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Tel: +44 (0) 1256 841144 Dostawca Argenta Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN14680/EN 14814 - PVC-U/PN16 2.. Ludwik - 5-funkcyjny proszek do zmywarek SEKCJA 1.. Motyw Rewelacja.. Klej Tangit i środek czyszczący Tangit oddzia ływują na PVC-U.. Dlatego rury i z łącz-ki należy przechowywać z dala od rozlanego kleju względni środka czyszcz ącego.. Nowość skuteczny produkt do zamgławiania.. Klej Tangit jest gotowy do u życia i pod żad-nym pozorem nie może być rozcieńczany.. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Nie wskazano.. ul. Polska 114 60-401 Poznan .od -30°C do +70°C CERESIT CM_29_KT_02.15 klasa F patrz Karta Charakterystyki dotyczy równego podłoża; w zależności od równości podłoża i rodzaju płytek zużycie może ulec zmianie Bok płytki do Wymiar zębów Zużycie (cm) pacy (mm) (kg/m2) 10 4 1,7 15 6 2,3 25 8 2,9 30 10 3,5 > 30 12 4,1ZALECENIA - Wyrób zgodny z normą PN-EN .analiza jego tematy (polipropylen karta charakterystyki, tvk polska, polipropylen karta charakterystyki) i głównych konkurentów (polymar.pl, transcom .Cleanroomshop.com is Europe's leading online specialist cleanroom consumables supplier and launched the first e-commerce cleanroom supplies shop in 2002..

Karta charakterystyki `BRUDPUR VC 242 Premium.

Obsługiwane przez usługę Blogger..Komentarze

Brak komentarzy.