Przykład uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł - dowód jej uiszczenia należy załączyć do wniosku.. Z oferowanych przez nią możliwości mogą skorzystać polscy obywatele, przybywający na ternie naszego kraju uchodźcy, oraz .Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.. Nie powołujcie się na ustawę z dnia 15 listopada 1956r.. Jedyna opłata to 37zł, nie trzeba mieć już swojego zupełnego aktu urodzenia, urząd robi to za nas .Zmiana nazwiska - koszt.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 28 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (73.34 KB) Liczba pobrań: 5245 Pobierz druk PDF (54.29 KB) Liczba pobrań: 3395 Komentarze (0) 3 + 5 = ?. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska dziecka małoletniego, wniosek składa jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny).Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion, który musi zawierać: dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu - adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, nr PESELWniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.. Witam, potrzebuję dobre, i szczegółowe uzasadnienie dot..

Zmiana nazwiska - cennik.

ZOBACZ PODOBNE » .Moje nazwisko nie jest obraźliwe, ale bardzo chciałbym je zmienić.. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.. Możliwość zmiany danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska została uregulowana w sposób kompleksowy na gruncie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska dość szczegółowo precyzuje, w jakich przypadkach można takowych dokonać.. Sylwia Ptak Słonecznikowa 88 m.. Wobec tego należy we wniosku o zmianę nazwiska wymienić wszystkie powody zmiany nazwiska, czyli wskazać np. że Pana matka nosi takie nazwisko oraz to, że Pana rodzina jest znana pod takim nazwiskiem.UZASADNIENIE WNIOSKU.. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego.. Odziedziczyłem je bowiem po ojcu, który właściwie jest dla mnie obcym człowiekiem - od dzieciństwa źle mnie traktował; sprawił mi wiele bólu i cierpienia.. Chodzi o to, aby uzasadni ć, dlaczego dotychczasowe nazwisko nie odpowiada i z jakich przyczyn ma by ć zmienione na inne, np. zmiana z nazwiska „Adam" naUzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska ..

zmiany przeze mnie nazwiska.

; Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.; Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.O uzasadnieniu we wniosku składanym w późniejszym terminie, napiszemy za chwilę.. zm.).Ustawa o zmianie imion i nazwisk Art. 2.. - jest już nieaktualna.. Chciałbym nosić nazwisko panieńskie mojej mamy, konieczna więc byłaby zmiana nazwiska.. Jest o bajecznie łatwe.. Mówimy oczywiście o sytuacji, w której kobieta jest właścicielem nieruchomości (np. mieszkania), a w prowadzonej dla niej księdze wieczystej wpisane jest wciąż nazwisko panieńskie.Ustawa o zmianie imienia i nazwiska.. Wyjątkiem od tej opłaty jest zmiana nazwiska, które zostało zmienione bezprawnie.Bardzo proszę o przykłady uzasadnienia zmiany nazwiska na adres: [email protected] Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.. 2009-06-29 16:03:13. ja też proszę o dobry powód [email protected] Ana.. Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej.. Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. We wniosku o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska powinna Pani jednocześnie zawrzeć wniosek o ustanowienie dla uczestnika postępowania (ojca) kuratora, a to z uwagi na fakt, iż nie jest znane miejsce jego zamieszkania.jak przygotować się do złożenia wniosku o zmianę stanowiska i do późniejszej rozmowy..

Nast ępnie trzeba zamie ści ć uzasadnienie wniosku o zmian ę nazwiska lub imienia.

88 15-668 Białystok.. W swoim piśmie zawarłem już informację: z ojcem nie utrzymuję kontaktu, łączy mnie z nim tylko stosunek .Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy.. Ważne względy zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca: 1) nosi nazwisko: a) ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, o brzmieniu niepolskim, c) posiadające formę imienia;Mogą wystąpić inne.. ).W uzasadnieniu można powołać się na ustawę z 17 października 2008r o zmianie nazwiska i imienia.. Jak mógłbym uzasadnić w tych okolicznościach wniosek o zmianę .5 * Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.. Pozdrawiam.. Zmiana mojego nazwiska na wnioskowane sprawi mi oraz .Konieczność aktualizacji nazwiska w księdze wieczystej dotyczy przede wszystkim kobiet - głównie z racji zawarcia związku małżeńskiego i przyjęcia nazwiska męża.. Jeśli uważasz, że spełniasz wymagania i podołasz wyzwaniom, które towarzyszą pracy na wyższym stanowisku, złóż podanie o awans zawodowy , w którym oficjalnie poprosisz szefa o szansę.Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto: ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego, wymienia dowód osobisty - na przykład z powodu zmiany danych osobowych..

Zmiana imieniaZmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca.

że zmianę nazwiska należy dobrze uzasadnić.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) - ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust.. ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie .Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby, której zmiana dotyczy; wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. Miło jest otrzymywać nagrodę za wysiłek.. Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto: kończy 18 lat za mniej niż 30 dni, jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,W tamtym tygodniu złożyłam wniosek o zmianę swojego nazwisko na nazwisko swoich dzieci.. Ja wczoraj złożyłam swoje podanie i dowiedziałam się że mam 100% szansy że zostanie pozytywnie rozpatrzone.Zmiana nazwiska po rozwodzie To druga z najprostszych zmian - jeśli po rozwodzie nie chcesz już nosić nazwiska byłego męża, masz 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego na to, by złożyć w urzędzie odpowiednie oświadczenie.. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn.. Oto wzór wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie: Białystok, dn. 30 marca 2015 roku.. 2008 nr 220 poz. 1414 z późn.. Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku .Jestem dorosła, mam osmieszajace nazwisko i ktore wedlug mnie przyczyną wielu niepowodzen, kompleksow w moim zyciu.. O tym jak zmienić imię i nazwisko oraz w jakich sytuacjach zmiana taka jest dopuszczalna, dowiecie się z całkiem odrębnej, stworzonej na podstawy tego zagadnienia ustawy o zmianie imienia i nazwiska ( z dnia 17 października 2008r.. zebym tak mogła uzasadnić wniosek, by nie został on odrzucony, poniewaz mieszkam w małym mieście i .Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22) Wniosek o zmianę nazwiska: Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Warunek jest jednak jeden, żądanie zmiany nazwiska musi być uzasadnione ważnymi powodami.. Chcialabym je zmienic, czytalam ustawę, wiem jakie dokumenty mam zaniesc.Uważam więc, że mój wniosek jest zgodny z zasadami prawa, w tym z Ustawą o zmianie imion i nazwisk z 15 listopada 1956 r. z późn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt