Plan pracy wychowawczej klasa 7 doc




W ROKU SZK.. Uczestnictwo rodziców w tzw. Pedagogizacji Cały rok Nauczyciel, rodzice 10.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a.. 4.Cechy ucznia wzorowego.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. zapoznanie rodziców z planem wychowawczym szkoły i klasy.Załącznik nr 3 Plan pracy wychowawców klas VII na rok szkolny 2017/2018 I. pielęgniarka wychowawcyUczestnictwo rodziców w pracy wychowawczej.. .Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów.. Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na szacunku, zaufaniu i życzliwości.. -stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .utrwalenie więzi emocjonalnych w zespole klasowym (integracja klasy); rozwijanie wzajemnej współpracy pomiędzy klasą Id a Domem Dziecka Nr 1; kształtowanie umiejętności pracy w grupach.. Plan pracy w nowym roku szkolnym,2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. 5.Ustalenie ocen ze sprawowania.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE CZWARTEJ Cel wychowania: Wzmacnianie poczucia swojej wartości, wyrabianie odpowiedzialności za własne i wspólnie podejmowane decyzje.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14407 razy.. Plan pracy w bieżącym roku szkolnym -Wybór samorządu klasowego, łączników z biblioteką, zaplanowanie wycieczek szkolnych..

opracowanie planu pracy.

Plan wycieczek i wyj ść klasy z wychowawc ą 4.. Relacje - kształtowanie postaw społecznych.. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł: aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły,1 Plan pracy wychowawczej dla klasy I Wartości Ogólne zadania wychowawcze Efekty (postawy, zachowania) Sposób realizacji Poznajemy się wzajemnie Uczeń pamięta nazwę szkoły i adres, imię i nazwisko dyrektora oraz swego wychowawcy, zna układ pomieszczeń w szkole, zna imiona kolegów i koleżanek, odpowiednio ich używa, nawiązuje kontakty z dziećmi z innych klas.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE SZÓSTEJ Cel wychowania: Doskonalenie umiejętności współdziałania podczas nauki, zabawy oraz wypełniania przydzielonych obowiązków w domu i szkole, nawiązywania pozytywnych więzi i relacji w środowisku szkolnym i wobec członków rodziny.Plik plan wychowawczy.doc na koncie użytkownika elat6 • folder Plan wychowawczy kl. I-III • Data dodania: 6 lut 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek klasowych.. Uczniowie muszą być poinformowani o balu kilka tygodni wcześniej, aby każdy z nich mógł przygotować oryginalny strój.4..

Moje miejsce pracy - szkoła i klasa.

Omawianie wyników w nauce i zachowaniu.. Informacje o uczniach korzystaj ących z pomocy społecznej 7.. Zapoznanie z zasadami BHP w drodze, w szkole oraz podczas wycieczek.. utrzymanie porządku w klasie, szkole i wokół szkoły.. 5.Koleżeństwo i przyjaźń jako podstawa funkcjonowania klasy.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .Plan pracy wychowawczej klasy IV.. Kształtowanie umiejętności wyznaczania .Plan pracy wychowawczej dla klasy I.doc 76 KB; 13 wrz 09 17:09; Plan pracy wychowawczej dla klasy III.doc 67 KB; 13 wrz 09 17:09; Plan pracy wychowawczej dla klasy II.doc Pobierz folder; Zachomikuj folder; 8; 0; 0; 0; 8 plików 0,81 MB bezpośredni link do folderu.. Informacje, opinie Pedagoga szkolnego 6.. Plan zawiera 32 tematy.. ZADANIA 1.. Zapoznanie z przepisamiPLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO NA LATA 2017 - 2022 DLA KLAS IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wychowawca klasy: Izabela Jeż Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami, kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju ucznia, kształtowanie jego osobowości, przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i współdziałania, integrację .Plan pracy wychowawczej w klasie piątej..

diagnoza pielęgniarska (pomiar uczniów) przygotowanie gazetek tematycznych w klasach.

Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych czy indywidualnych potrzeb klasy.Troska o estetyką klasy i szkoły 1.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. Lista obecno ści na zebraniach z .Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. Plan godzin wychowawczych na rok szkolny 3.. Zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania i z przedmiotów.. - Uświadomienie uczniom potrzeb estetycznych i podstawowych zasad higieny.. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a Wrocław, 05.09.2016r.. Pokaż wszystkie .Plan pracy wychowawczej dla klasy VI Wychowawca: mgr Katarzyna Rzepecka Program wychowawczy dla klasy VI opracowano na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.. Rozwój samorządowej działalności uczniów wybór samorządu klasowego.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?. WZORZEC UCZNIA KLASY VII kulturalny samodzielny odpowiedzialny tolerancyjny .. dyskusja na forum klasy .. Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Prawa i obowiązki ucznia- statut szkoły- praca w grupach 3.. Uczeń dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych.PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły..

Cele operacyjne Tematy godzin wychowawczych Formy realizacji Termin Uwagi Plan pracy wychowawczej klasy V.

Działania wychowawcze -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, Okres realizacji 2.Komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi.. Cele główne: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować.Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Wybór samorządu klasowego- cechy przewodniczącego klasy 2.. Treści Działania, formy i sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin 1.Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. Plan działań wychowawczych w klasie VI a oparty został na zapisach Programu Wychowawczego Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grupy .. św. Jadwigi Królowej Polski.. Plan wychowawczy na rok szkolny 2.. PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO OPRACOWANY DLA KLAS IV - VI ( z tematyką godzin wychowawczych) .. Zadania Cele wychowawcze Sposoby realizacji 1.. Chomikowe rozmowy.. Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>> * szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ .. św. Jadwigi Królowej Polski.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .pracy w grupie-informacje na temat szkół ponadpodstawowych-zasady i terminy składania dokumentów do szkoły średniej 1.. 2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu .. Indywidualne spotkania z rodzicami.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. oraz budowanie poczucia więzi z grupą.. Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania - charakteryzujące się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.. REALIZACJA PROGRAMU Plan należy realizować na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, w korelacji z innymi przedmiotami, podczas przerw międzylekcyjnych, w czasie wyjazdu na wycieczki, .Program pracy wychowawczej dla klasy VII WZORZEC UCZNIA KLASY VII - kulturalny - samodzielny - odpowiedzialny - tolerancyjny - zdrowy i bez nałogów PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW - prace plastyczne artystyczne - wycieczki i wyjazdy integracyjne - praca indywidualna - rozmowy - gry i zabawy - pogadanki - praca w grupach - dyskusja na forum klasy REALIZACJA PROGRAMU Plan należy realizować na .Plan pracy wychowawczej Klasy 1-4 Technikum Handlowe Opracowanie Edyta Wojda-Kielak Cele ogólne: − Wzajemne poznanie się, integracja zespołu klasowego, wzmocnienie więzi emocjonalnych w klasie; − Przygotowanie do życia w społeczności lokalnej; − Nabycie lepszych umiejętności uczenia się, samopoznanie w celu wzmocnienia wiary wOficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. 2.Sukcesy i porażki samorządu kl.1 - próba oceny.. OBSZARY Zdrowie - edukacja zdrowotna.. Konstrukcja programu pozwala na rozszerzenie celów edukacyjnych i sposobów ich realizacji.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY I Rok szkolny 2017/2018 mgr Mariola Czapiewska mgr Aleksandra Kiedos .. 3.Przydzielenie uczniom funkcji i obowiązków w zespole klasowym.. Odwiedziny w domach rodzinnych.. Planowane efekty działań wychowawczych: Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.. Plan zawiera 32 tematy.. Wykaz uczniów z orzeczeniami Poradni psychologiczno - pedagogicznej 5..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt