Przykładowa opinia opiekuna praktyki pedagogicznej
Praktykę pedagogiczną odbywa słuchacz Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego w wyznaczonej szkole podstawowej, gimnazjalnej lub szkole ponadgimnazjalnej przez okres 30 godzin.. Po zakończonych zajęciach omawiano przeprowadzoną katechezę w oparciu o wskazania metodyczno - dydaktyczne.e) Regulamin praktyk pedagogicznych.. Moim opiekunem prowadzącym praktykę była .. i potrafi wskazać różnice między nimi, potrafi przedstawić ofertę produktów firmy.. Studentkę cechuje duże zaangażowanie, zdyscyplinowanie, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu z dziećmi i nauczycielami, miły, serdeczny i opiekuńczy stosunek do dzieci.. Pierwszego dnia wchodząc do budynku przedszkola, byłam pełna obaw i niepokoju.. Na koniec każdego etapu praktyki , tj. przy zmianie obiektu, na którym odbywana była praktyka, lub przy zmianie opiekuna praktyk, wymagana jest kilku-zdaniowa opinia opiekuna praktyk.WSKAZÓWKI DO OPISOWEJ OCENY PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE J Opisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęćPRAKTYKA I - OBSERWACYJNA SPECJALNO ŚĆ: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Cele: - zapoznanie studentów ze specyfik ą pracy placówek o światowych, - obserwowanie działa ń podejmowanych w placówkach, - konfrontacja i uogólnienie zdobytej wiedzy i dotychczasowych do świadcze ń pedagogicznych,Bywa tak, że każą nam na uczelni odbyć jakaś praktykę a potem ją opisać aby zaliczyć, niektóre uczelnie dają przykładowy sposób opisu przebiegu praktyki..

Opiekun praktyki studenckiej Student .

Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.Praktykę studencką odbyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w ., w terminie .. 2010r Praktykant odznaczał się sumiennością w wykonywaniu powierzanych zadań, kreatywnością i zmysłem organizacyjnym.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym.. a także przykładowe opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie .Opinie i orzeczenia to kompetencje poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktykpodam przykładową opinię.. nie z salonu ale może się przyda :-> Pan X odbywał praktykę zawodową w okresie 13.04 - 10.05.. W pierwszych dniach praktyki: - zapoznała się z grupą dzieci, obserwując je w czasie zabaw dowolnych jak i w czasie organizowanym przez nauczycielkę;1.. Ponadto pełniła funkcję opiekuna podczas wyjazdu dzieci na konkurs recytatorski organizowany na terenie innej placówki.. h) Karta zadań studenta.. W czasie odbywania praktyki student zapoznał się ze specyfiką pracy: a) pedagoga szkolnego, b) psychologa szkolnego,Opinia o studencie odbywającym praktykę w szkole Praktykantka ., zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zgłosiła się do Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na kilka dni przed odbyciem praktyki, celem zapoznania się z jej har­monogramem..

Prowadzone zajęcia były obserwowane przez opiekuna praktyk.

Praktykę oceniam na bardzo dobry.Opinia o praktyce pedagogicznej odbytej przez studenta/s .. 4.Ocena praktykanta pod kątem wykonywania zadań wynikających z programu praktyki pedagogicznej oraz osiąganych efektów kształcenia w zakresie : .. opiekuna praktyki: poda .Opinia o praktykantce może stanowić pomoc w ocenie pracy studentów pedagogiki odbywających praktyki w szkołach podstawowych.OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI STUDENCKIEJ.. 3) Szkolnym opiekunem praktyki może być nauczyciel-informatyk prowadzący zajęcia w ramachPlik opinia o przebiegu praktyk.doc na koncie użytkownika korciao • folder praktyki pedagogiczne • Data dodania: 1 paź 2012konspekcie, skonsultowanym i zatwierdzonym przez opiekuna.. Student zapoznał się z dokumentacją obowiązującą w placówce w zakresie przewidzianym w programie praktyki: a) w pełnym zakresie, b) częściowo, c) nie zapoznał się.. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.Odbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę..

Ruda Śląska ... Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum dla studenta fizyki.

Przykładowy harmonogram praktyk studenckich w bibliotece szkolnej.. Praktyka odbyła się na podstawie umowy o pracę.Opinia o pracowniku - przykład Jak każdy dokument formalny, tak i opinia pracodawcy o pracowniku ma pewne stałe elementy, które powinny charakteryzować jej treść.. Niepotrzebnie, bowiem od samego początku mogłam poczuć i zobaczyć .WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYKI : 1.. Ponadto jest to osoba bezkonfliktowa, która potrafi dostosować się do pracy w zespole.Opinia opiekuna praktyk może być wpisywana w postaci wpisu w stylu „Potwierdzam praktykę, opiniuję pozytywnie".. Lekcje były poprawne pod wzgl ędem merytorycznym i metodycznym.. Jastrzębia Góra.. Jej stosunek do uczniów charakteryzowała życzliwo ść, otwarto ść i opanowanie emocjonalne.. Praktykantka zastosowała ró żnorodne metody i formy pracy oraz odpowiednie środki dydaktyczne.. Rzeczywiście w informacji o dziecku należy wskazać mocne i słabe strony rozwoju - po to, by zarówno poradnia jak i rodzice mieli szerszy zakres, uściślenie obszarów do badań/pracy wspierającej.W czasie trwania praktyki obowiązywał ją harmonogram pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowany przez grupę IV, 6-latków /tydzień zajęć popołudniowych, tydzień zajęć dopołudniowych/..

Oto przykład, w jaki sposób może być wypełniona karta praktyk ...Refleksje po praktyktyce pedagogicznej.

Pani XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Studentka III roku PEDAGOGIKI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM.. g) Dziennik praktyk prowadzony przez studenta.. Barbara Kończak.. W wymiarze 120 godzin.. Opublikowano: poniedziałek, 30, .. Od grudnia 2011 roku do marca 2012 roku odbyłam praktyki zawodowe w Miejskim Przedszkolu nr.3 w Nowym Sączu.. i dokumentację,Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło.. Cele praktyki i efekty kształcenia(Przykładowa wiedza: zna produkty firmy x , y z zakresu ….. pod opieką i kierunkiem nauczyciela-opiekuna praktyki poznaje: Szkołę jako instytucję i środowisko pracy pedagogicznej, jej organizację, bazę i infrastrukturę dydaktyczną, jej ewidencję.. 2) Praktyka pedagogiczna trwa 60 godzin zegarowych.. Najlepiej przygotować ją na papierze firmowym i nie przekraczać objętości arkusza A4.Plik Ocena praktyki pedagogicznej.doc na koncie użytkownika ola.koziarczyk • folder Dokumenty • Data dodania: 28 paź 2012Praktyka pedagogiczna jest obowiązkowa.. (przykładowe umiejętności nabyte przez stażystę np.: organizowanie pracy biura, wystawianie faktur, nawiązywanie pozytywnych relacji z klientami, przygotowywanie potraw kuchni polskiej)Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło.. 3 standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.. Opiekunowi praktyk opinię o odbytej praktyce wydane przez zakład pracy oraz potwierdzone karty przebiegu praktyki oraz przykładowe konspekty, scenariusze lekcji (zajęć).. W czasie praktyki słuchacze powinni zapoznać się z całokształtem pracy w szkole, a w szczególności z :1) Praktyka nauczania informatyki realizowana jest w ramach modułu kształcenia 4, pkt..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt