Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno wyrównawczych z matematyki
Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. autor: Karolina Strógarek kategoria: plany pracy.. W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych.. Immanuel Kant Grzegorz KoziołProgram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV - VIII szkoły podstawowej realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach".. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematykiZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VI; .. Raport z zajęć wyrównawczych z matematyki klasa IV - analiza diagnozy wstępnej i końcowej; Raport z zajęć wyrównawczych z matematyki klasa V - analiza diagnozy wstępnej i końcowej .. ROK SZKOLNY 2014/2015.. do 30.06.2011r.Program zajęć przewidziany jest do realizacji w klasach IV - VI na 60 godzinach zajęć dodatkowych z matematyki (o charakterze wyrównawczym).. Informacje o realizacji zadania.. Ankieta ogólna badająca poziom wiedzy i preferencji uczestników zajęć w chwili rozpoczęcia projektu ( ex- ante).. prowadzonych przez Beatę Zając.. 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.. Sprawozdanie z konferencji: Książki pachnące wrażeniami - 11.05. za okres od 04.01.2010r..

Cele zajęć wyrównawczych z matematyki.

za okres od 04.01.2010r.. WykorzystującZajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w klasach 4-6 - udział procentowy w poszczególnych klasach: 3 .. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenia liczby godzin z przedmiotów wiodących, modyfikację testów i sprawdzianów.. Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. O tym, Že uczeó kwalifikuje sie do udzialu w zajqciach wyrównawczych z matematyki šwiadcza: trudnošci w abstrahowaniu i uogólnianiu, maiy zakres pojeé, powolne tempoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHw II semestrze roku szkolnego 2017/2018 Rodzaj zajęć zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie IV i V Nauczyciel prowadzący Anna Wysokińska Częstotliwość zajęć 1 godz. w tygodniu Liczba godzin zaplanowanych 18 Liczba godzin zrealizowanych 18 Liczba uczniów zapisanych Klas IV - 5 osób Klasa V - 6 osób oraz uczniowie po dłuższej .Prezentowany program zajęć wyrównawczych powstał w oparciu o nową Podstawę Programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. i przeznaczony jest do nauczania matematyki na zajęciach wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce na etapie gimnazjum.PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuPrzykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Przykładowe wpisy do nowych dzienników dla grupy dzieci trzyletnich; Przykładowy IPET ucznia z autyzmem; Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - zmysły; Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych; Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI..

Praca w grupach.Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy VII.

Zrealizowano 74/96 godzin.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach.. Ewaluacja IV.1.. Grupa liczy 10 osób.. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.. rok szkolny 2018/2019 WSTĘPProgram zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VII na rok szkolny 2017/2018 Opracowała: Beata Maślak WSTĘP W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych.. Jest przeznaczony dla uczniów spełniających warunki regulaminu rekrutacyjnego opracowanego przez SYNTEA S.A., a więc dla dzieci, których średnia ocen z matematyki nie przekroczyła 4,5.zajqé dydaktyczno-wyrównawczych uwzglqdniajqcych zróŽnicowanie kaŽdego ze- spolu klasowego, jak i stosowanie róŽnorodnych form pracy.. 2018 .Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Na podstawie programu „Matematyka z plusem" dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i wpisanego do wykazu programów (numer w wykazie: DKW- 4014-138/99) opracowała Grażyna Kędziaz tekstem, tabelami i wykresami, jak również pracy z zadaniami zamkniętymi..

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.

Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia 1.Test diagnostyczny-omówienie problemowych zadań.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Objęci nimi byli uczniowie z drugich klas technikum.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Program kółka matematycznego "Poszukuję, myślę, odkrywam" autor: Agnieszka Thomas kategoria: plany pracy.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej odbywały się w I semestrze 2013/2014 .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Na początku cyklu zajęć przeprowadziłam diagnozę umiejętności uczniów, wyniki której pozwoliły mi określić priorytety pracy z zespołem.zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro" w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. „Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.".

do 30.06.2011r.Program zajęć wyrównawczych "Język polski jest łatwy!"

Efektywność i atrakcyjność zajęć podniosły pomoce dydaktyczne i materiały zakupione ze środków projektu - zestaw komputerowy z tablicą interaktywną.. prowadzonych przez Jolantę Godula.. Podejmowane przez nauczycieli działania w znaczący sposób wpływają naSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti.. IV.2 Ankieta szczegółowa badająca poziom wiedzy uczestników zajęć wyrównawczych z matematyki.W związku z programem unijnym „Lepszy start w edukacyjną przyszłość" postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i zorganizować im zajęcia pozalekcyjne w formie różnego rodzaju kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych.. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.Plik sprawozdanie z zajec wyrownawczych.doc na koncie użytkownika krechula • folder wyrownawcze • Data dodania: 15 lut 2010Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.II.. SPRAWOZDANIE z prowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie III gimnazjum w I semestrze r. szk.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki.. Razem 28 godzin.. Zapisanych było siedmiu słabszych uczniów, wymagających .Sprawozdanie z pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach projektu „Lepszy w zawodzie".. Każdy uczeń otrzymywał niezbędne do pracy materiały w formie kart pracy.. Odbyło się 14 spotkao po dwie godziny.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - indywidualnie pracować z niektórymi uczniami - zachęcić uczniów do dalszej nauki matematyki5 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z matematyki kl. I V VI Ja też potrafię Zespół wyrównawczy z matematyki Ja też potrafię przeprowadziłam z uczestnikami zespołu - 13 zajęć..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt