Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 20182019
Poprawiła się systematyczność sporządzania wpisów do skontrolowanych przez dyrektor szkoły dzienników.. Liczba uczniów: 150 2. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły Last modified by: SP PIGŻASPRAWOZDANIE DYREKTORA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 Podsumowanie pracy placówki roku szkolnego 2018/2019 dokonane zostało z uwzględnieniem planu nadzoru na rok szkolny 2018/2019, zatwierdzonego 12.09.2018 r. przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców z uwzględnieniem podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, wniosków z wewnętrznego mierzenia jakości .Sprawozdanie nauczyciela z realizacji zadań w ramach wychowania przedszkolnego w I półroczu roku szkolnego 2018 2019 .. Lista kontrolna najważniejszych zadań dyrektora dotyczących zarządzania szkołą lub placówką .. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 69 ust.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 (na podstawie art. 40 ust.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im..

Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego: W I semestrze r. szk.

Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/20181 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. wynikające z realizacji planu nadzoru Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Liczba oddziałów: 10 3.. Tylko nielicznym nauczycielomDo 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Jest podawany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej szkoły.. Rzetelnie opracowane sprawozdanie z nadzoru oraz na jego podstawie - plan nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny pomogą wytypować najsłabsze obszary szkoły, zaplanować niezbędne kontrole i wyznaczyć kierunki działań na rok .Zgodnie z brzmieniem artykułu 40 ust.. 21 Statutu ZPS w Szerzawach) 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Podgląd .Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych w I półroczu 2018/2019 r. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie Statutu Szkoły; Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego - szkoła; Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły; Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły .Porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikacją roczną uczniów; Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego; Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego; Uchwała w sprawie wyników klasyfikacji rocznej; Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019..

Wnioski w sprawie dopuszczenia przez dyrektora szkoły do użytku w szkole.

Plan nadzoru zawiera .A to z kolei przekłada się na wysokie wyniki szkoły w rankingach i bardzo dobra ocenę pracy dyrektora.. Średnia liczebność oddziałów: 15 4.. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. wPrzebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018 2019 .. Roczny cykl 4 płyt CD z kompletną dokumentacją niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania.. Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Istotne jest, aby w protokole zebrania rady pedagogicznej został odnotowany fakt przedstawienia przez dyrektora sprawozdania z nadzoru.określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Ad.1 .. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 31 ust.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej im prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2013 r.): 1..

Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

za rok szkolny 2017/2018 .. Sprawozdanie powinno zawierać rzeczowy, najlepiej wyrażony liczbami opis przebiegu nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora w kończącym się roku szkolnym oraz opis czynności wykonywanych i zlecanych zastępcom w ramach pełnionego nadzoru.Plan nadzoru opracowany został w oparciu o wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz uwagi i wnioski zawarte w sprawozdaniu z pełnionego nadzoru za ubiegły rok szkolny.. 2018/2019 dyrektor: 1) opracował planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z nim członków Rady Pedagogicznej w terminie do 15 września 2018 r., którego .Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Sprawozdanie zawiera wyniki i wnioski pełnionego nadzoru pedagogicznego Podstawa prawna: Podstawa prawna: 1.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły".Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im..

... które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!

Szkoła podstawowa; Wnioski z .Dyrektor przedszkola powinien zadbać o systematyczne dokumentowanie sposobu realizacji poszczególnych form nadzoru pedagogicznego.. Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. Wybrano obszar Dzieci są aktywneSzkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. Liczba nauczycieli: 22 a) etaty: 20,94Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego to jeden z najważniejszych dokumentów pracy dyrektora szkoły.. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH.. Analiza powyżej wymienionych dokumentów, jak i obserwacja własna dyrektor szkoły, pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń: 1.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 3 w Brwinowie za rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. zm.);nadzoru pedagogicznego" wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2018/2019 z dnia 13 września 2018 r. 1.. Wola Wierzbowska 27.. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 w przedszkolu;Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/19 sprawowanego przez dyrektora szkoły wiążą się z: Realizacją kierunków polityki oświatowej pań stwa: • 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.Dyrektor szkoły przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim do dnia 23.08.2019 r. W dniu 27.08.2019 r., kiedy dyrektor będzie już w pracy, odbędzie się rada pedagogiczna, na której zostanie zatwierdzony aneks do arkusza organizacyjnego szkoły, przedstawione też zostanie sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za ostatni rok.SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze.. Procedura dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego w Zespole Szkół w Bukowsku.Plan nadzoru pedagogicznego został opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.. Dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną opracował harmonogram ewaluacji wewnętrznej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt