Kwas solny karta charakterystyki 2019
Oczyszczanie wody.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora .. ↑ muriatic acid .Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10 Kwas solny 0,1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w sekcji 8.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciecz.. Jest to silnie żrąca ciecz o ostrym, drażniącym zapachu oraz kolorze od bezbarwnego do jasnożółtego.. Kwas solny techniczny powstaje jako produkt uboczny w procesie chlorowania chlorobenzenu.Pobierz przykładową kartę charakterystyki (PDF) Przykładowe etykiety.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod, który należy wpisać w wyszukiwarkę: 118851934.↑ Karta charakterystyki [dostęp 2019-09-13] .. 21 stycznia 2019.. Środek do uzdatniania wody.. Zastosowanie przemysłowe/zawodowe Numer katalogowy :575283115 Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (H Cl; pot.. Przemysłowe środki czyszczące.. [dostęp 2014-05-10].. Produkt ten dostarczany jest na rynek w postaci cieczy o stężeniu min..

Strona 2 z 10↑ Karta charakterystyki [dostęp 2019-09-13] .

Karta charakterystyki produktu do pobrania na samym dole opisu produktu w. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Kwas solny 35 - 38% Nr katalogowy: czda-575283115; cz-575283421; czda-575284111; czda-basic-BA5283115;Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Kwas solny 37 %, ekstra czysty numer artykułu: 9277 Wersja: 2.0 pl Zastępuje wersję z: 07.04.2017 Wersja: (1) data sporządzenia: 07.04.2017 Aktualizacja: 10.05.2019 Polska (pl) Strona 1 / 17Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10 Kwas solny 9% do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia /kwas chlorowodorowy 9%/ Atest PZH: HK/W/0806/01/2013Kwas solny 9 % Brenntag Polska Sp.. Alkohol etylowy (spirytus 95%) 200 ml .. Odczynnik.. SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Data sporządzenia: 04.12.2019 Wersja: 1 Strona 1/13 - Kontynuacja na następnej stronie - Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie zZnajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.. Karta charakterystyki substancji chemicznej - kwas_solny_5_7_5 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 7 Data utworzenia: 2019/02/07KARTA CHARAKTERYSTYKI KWAS SOLNY 31-38% Data sporządzenia: 2002-12-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1..

Kwas solny (E507) - charakterystyka, zastosowanie, bezpieczeństwo.

Kwas siarkowy(VI) 96% 100 ml; Kwas solny 33% 250 ml; Kwas stearynowy 50 g; Laktoza 50 g; Molibdenian(VI) amonu 25 g .. Chemack 1993 − 2019 .Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2008-06-01 1. .. Informacje z karty charakterystyki: Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane; Zastosowania zidentyfikowane:: przemysł chemiczny, przemysł włókienniczy, chemii gospodarczej, celulozowo - papierniczym, gumowym, farmaceutycznym, w energetyce do regeneracji wymienników jonowych, do .KARTA CHARAKTERYSTYKI ENGINE CLEANER- Płyn do czyszczenia silnika Wersja PL: 1.0 Data wydania 01.06.2019 Data aktualizacji 01.06.2019 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r..

... 16.07.2019 kwas solny 16.07.2019 kwas solny.

Karta charakterystyki: .. 2019-09-13] Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów: Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał.Karta charakterystyki substancji chemicznej - miedzi_siarczan_zakwaszony_kwas_solny Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 3 of 8Kwas solny 35 - 38% CZDA:Niedostępne.. ↑ a b Kwas solny (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Kwas solny 10% Nr katalogowy: cz.-575210423; tech.-575210996; czda-575212118; odp.. Uwaga!. ↑ a b Karta Charakterytyki [dostęp 2019-09-13] .. Warto zdawać sobie sprawę, że znajduje on zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :016-020-00-8 Numer CAS :7664-93-9 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneInne zagrożenia: zapoznaj się z kartą charakterystyki!. Eur-575211429;Kwas solny; Kwas fluorowodorowy; Izotridekanol, etoksylowany UFI:0S00-H02S-D00N-SQCC 2.3 Inne zagrożenia: Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB.. [dostęp 2014-05-10].. Pliki do pobrania (255.96k) Kwas solny atest 02.09.2019 Kwas solny atest 02.09.2019 .KARTA CHARAKTERYSTYKI - FORMALDEHYD 10% Strona 1 z 14 Wersja poprzednia: 10.06.2015 r. Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2015 r. Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.Kwas solny oczyszczony jest roztworem wodnym gazowego chlorowodoru..

↑ a b Kwas solny (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów.

z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle tel (48/77) 4721500, fax (48/77) 4721600-PN-EN-689: 2002.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : KWAS SOLNY 31-38% Wzór chemiczny : HCl Numer CAS : - Oznakowanie WE : 231-595-7 Numer indeksowy : 017-002-01-Xilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek oraz materiałami neutralizującymi kwasy, np. węglanem wapnia lub sodu, zmielonym wapieniem, dolomitem), zebrać do zamykanego pojemnika i przekazać do zniszczenia.Karty Charakterystyki dostępne są na 3/10 Kwas solny 35 - 38% CZDA Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe zKwas solny: Nazewnictwo Nomenklatura systematyczna kwas chlorowodorowy.. Olejek z drzewa herbacianego - właściwości, wpływ na zdrowie, jak stosować .Karta charakterystyki substancji chemicznej - mieszanina_2_miedzi_siarczan_kwas_solny_woda Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 2 of 8główna / karty charakterystyki: Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami.. ↑ muriatic acid .Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2008-06-01 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt