Wypełniony arkusz obserwacji lekcji
Poprzedni.. - kształcił umiejętności określone w podstawie programowej.. Stopień awansu zawodowego.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozująca.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Zastosowane na lekcji formy organizacyjne pracy .Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Jak przygotować i wypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Zgłoś błąd Wyświetleń: 98893.. 5.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Polecenia są jasne i zrozumiałe 5.. Arkusz obserwacji lekcjiProponowany przeze mnie arkusz obserwacji ma na celu skupienie uwagi hospitujacych nie tylko na tradycyjnych aspektach lekcji, ale również na procesie interakcji między nauczycielem i uczniami..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. Arkusz przed obserwacją 2.. Oczekiwane rezultaty lekcji i ich realizacja.. Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)1. obserwacje zaprogramowane (kategoryzowane) - przewidziane są kryteria badania, stosuje się technikę obserwacji skategoryzowanej oraz technikę próbek czasowych lub 2. obserwacje swobodne (nieskategoryzowane) - przydatna w badaniach jakościowych, jej techniki to opisowe arkusze obserwacyjne oraz obserwacje fotograficzne.Plik ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI DLA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.doc na koncie użytkownika Adikomaniak • folder PRZ • Data dodania: 17 wrz 2011Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl..

prawidłowy przebieg lekcji.

Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów: - indywidualna - zespołowa - zbiorowa 2.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Nauczyciel: - przedstawił uczniom cele lekcji.. Obserwując zajęcia języka obcego można koncentrować się na różnych jej elementach: na narzędziu komunikacji (czy jest nim język ojczysty czy nauczany język obcy), na typie interakcji między nauczycielem, uczniem i materiałem dydaktycznym.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Nauczyciel mianowany.. OKO zakłada dobrowolność.Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ .. Stosowane techniki i ćwiczenia są urozmaicone 4. ks. Józefa Tischnera w Dobcz ycachPytanie: Czy dyrektor może bez planowanej wcześniej obserwacji lekcji, przyjść na niezapowiedzianą hospitację, dać nauczycielowi do wypełnienia arkusz przedhospitacyjny, a także na podstawie obserwacji jedynej lekcji wydać opinię i ustalić ocenę negatywna w pracy?. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów..

Data obserwacji.

Nauczyciel: - realizował treści zawarte w podstawie programowej.. Załóż własny blog!po lekcji ustala termin rozmowy pohospitacyjnej ustala treść zapisu w arkuszu obserwacji realizuje zalecenia zapisane w arkuszu HOSPITACJA- ELEMENT NADZORU PEDAGOGICZNEGO (Borzęcki K, 1994) ZAPOWIEDZIANA możliwość wykazania się pełnymi zdolnościami nauczyciela, wpływa na niego motywująco iORGANIZACJA LEKCJI 1.. Zespół Szkół im.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Doroœli najlepiej ucz¹ siê przez doœwiadczenie, w tym tak¿e poprzez .Arkusz obserwacji lekcji Imię i nazwisko nauczyciela Data Klasa Liczba uczniów Przedmiot Temat zajęć: Metody i formy pracy Cele lekcji Środki dydaktyczne Wypełnia nauczyciel Wskaźniki Wypełnia osoba obserwująca tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Temat lekcji jest zgodny podstawą programową.Obserwacja lekcji.. Poziom zajęć dostosowany jest do umiejętności uczniów 3.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele lekcji: Nauczyciel Ma określone cele szczegółowe lekcji; Zapoznaje z nimi uczniów; Sprawdza na koniec lekcji stopień ich osiągnięcia..

Cele lekcji.

Następny.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Okazją do sprawdzenia poziomu realizacji celów tej lekcji będzie również sprawdzian widomości i umiejętności przewidziany na kolejnej lekcji.. Stosowane w toku lekcji formy organizacyjne pracy uczniów pomogły w osiągnięciu założonych celów lekcji.. Warto w tym momencie zwróciæ uwagê na to, ¿e opiekun nie powinien baæ siê uwag krytycznych, lecz raczej winien zachêcaæ sta-¿ystê do ich artyku³owania.. Nauczyciel posługuje się językiem obcym 7.na temat przeprowadzanych przez samych siebie, jak i obserwowanych lekcji, mówi¹ tym samym jêzykiem.. Tempo lekcji jest odpowiednie 6.. Można też obserwować przede wszystkim jej głównych „aktorów .7) Arkusz obserwacji zajęć innych niż lekcje, Wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 1/2012/213 z dnia18 września 2012r.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Cele lekcji: 3.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Lp.Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. 21.11.2013. przedmiot.. Temat lekcji: 2.. Prz ebieg lekcji jest płynny i logiczny 2.. Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanych;arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Otwórz PDF w nowym oknie.. - sprawdził poziom realizacji celów zajęć.Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. Przedszkole Nr 81.. Imię i nazwisko nauczyciela.. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą nam przyjrzeć się metodom pracy koleżanek i kolegów oraz, być może, wykorzystać niektóre dobre .Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Ocena realizacji podstawy programowej.. Język .1.. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Uwaga!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt