Skinsept color karta charakterystyki
Doba použitelnosti: 24 měsícůProdukt leczniczy, zakup wyłącznie przez aptekę.. Środki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Skinman soft protect 115167E 3 / 15 Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, żółcień pomarańczowa (E 110), czerwień koszenilowa (E 124), woda oczyszczona.. NeobsahujEcolab oferuje technologie i usługi związane z oszczędzaniem wody i energii elektrycznej oraz utrzymaniem higieny, aby zapewnić oraz chronić czystą wodę, bezpieczną żywność, obfitą energię, zdrowe środowisko na rynakch żywności, energii, ochrony zdrowia, przemysłowym oraz hotelarskim.Karta charakterystyki PDF.. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W przypadku kontaktu z oczami : Spłukiwać wodą.. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodnościSKINSEPT.. Preparat jest autosterylny (Patent Europejski nr 0016319).. Awaryjny: ++49/211 .Skinsept color nie tylko odkaża i odtłuszcza skórę, ale również za pomocą barwnika uwidacznia odkażony obszar skóry.. 100g roztworu zawiera 45,54g etanolu 96% skażonego 1% etylometyloketonem, 1,0 g alkoholu benzylowego i 27,0 g alkoholu izopropylowego.. REGON: 241421284 NIP: 6462875090 KRS: 0000345158Produkt leczniczy Skinsept Pur stosuje się do przedoperacyjnego odkażania skóry oraz do odkażania skóry przed wykonywaniem iniekcji, punkcji, szczepień, pobrań krwi i zmian opatrunku..

Karta charakterystyki `BRUDPUR VC 242 Premium.

W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: diglukonian chlorheksydyny oraz nadtlenek wodoru wzajemnie uzupełniające .Produkt leczniczy, zakup wyłącznie przez aptekę.. Bruk nie do wyjęcia.. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1.. W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: izopropanol, etanol i alkohol benzylowy wzajemnie .Skinsept color - ulotka / ChPL Dowiedz się jak stosować Skinsept color i jakie jest zalecane dawkowanie.. Roztwór do stosowania miejscowego na skó rę.. EAN .SKINSEPT COLOR KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu SKINSEPT COLOR Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH) Wersja: N°3 (19/12/2016) Laboratoires ANIOS Data: 03/04/2017 Strona 4/8 Nowelizacja: N°4/T3 (06/04/2017) ANIOSPRAY QUICK - 2084000 7.2.. Ul. Browarowa 21 43-100 Tychy.. Identyfikacja preparatu.. Zachowaj ostrożność podczas stosowania produktów biobójczych i wyrobów medycznych..

Karta charakterystyki `Dolphin - Środek odtłuszczający.

Identyfikacja producenta i importera.. Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny do przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu.Created Date: 12/21/2011 9:38:47 AMSkinsept Color 500 ml.. Produkt można nabyć online w poniższej aptece 1 L KUP Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami Skinsept pur jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.. SEKCJA 4.. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania .. Nowość skuteczny produkt do zamgławiania.. Jak wygląda lek Skinsept color i co zawiera opakowanieSkinsept® Color: P305321: plastenka: 24 x 500 ml: Kontaktirajte nas.. Ludwik - 5-funkcyjny proszek do zmywarek SEKCJA 1..Komentarze

Brak komentarzy.