Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej wnioski i rekomendacje
Prace należy złożyć w świetlicy do dnia 23 maja 2020r.. z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 .. Czy zajęcia organizowane w świetlicy szkolnej realizują potrzeby uczniów?. Świetlica szkolna prowadziła działalność opiekuńczo - wychowawczą w godzinach od 11.30 do 16.30.Z opieki świetlicy korzystało 46 uczniów z klas I-III, w przedziale wiekowym od 6-10 lat oraz w uzasadnionych wypadkach uczniowie klas starszych.. Zorganizowanie pobytu uczniów w świetlicy: Pracę w roku szkolnym 2015/2016 świetlica rozpoczęła „Dniem Otwartym"- 1 września 2015 r.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 .. WNIOSKI/REKOMENDACJE W przyszłym roku szkolnym należy: 1.). S ą to uczniowie, których rodzice pracuj ą, jak równie ż uczniowie .Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze .. trzecioklasistów i rekomendacji do pracy w kl. I-III w .. • Bal odbył się 21.11.2012 r. w świetlicy szkolnej.. Dobór odpowiednich form zależy od wielu czynników.. W I półroczu roku szkolnym 2016/17 do świetlicy uczęszczało 248 uczniów z klas I-III i IV z których zostało utworzonych 9 grup wychowawczych.. To stanowi o jej atrakcyjności i odmienności w porównaniu z pracą szkolną.. Ćwiczyć obliczenia dotyczące czasu, działania na ułamkach.. Krok 6.4.. Do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów z naszej świetlicy..

sprawozdanie z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.sprawozdanie z dziaŁalnoŚci Świetlicy szkolnej.. Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę", portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie .. * estetyka wykonanej pracy, *zgodność z przedstawioną tematyką, *sposób przedstawienia pracy (atrakcyjny, pomysłowy, interesują)..

sprawozdanie z działalności organizacji szkolnej.

Praca świetlicy prowadzona była zgodnie z planem pracy świetlicy na rok szkolny 2015/16 opracowanym na podstawie rocznego programu rozwoju szkoły na rok 2015/16.Warunki pracy świetlicy szkolnej Zespół ewaluacyjny: Tomasz Daczko - koordynator ewaluacji Małgorzata Staniaszek Bożena Bęzel Maciej Starus .. W bieżącym półroczu swą działalnością opiekuńczo- wychowawczą objęto 100 uczniów klas I-III.pozwoli podnieść jakość pracy świetlicy szkolnej.. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem.SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I PÓŁROCZU ROKU SZKONYM 2016/2017.. sprawozdanie z zajĘĆ wdŻSprawozdanie z działalności świetlicy w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.. Załączniki 21 .. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. sprawozdanie z pomocy pp.. Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII.. W szkolnym klubie Wolontariusza w Szkole podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych działało 14 wolontariuszy.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Na wszystkich przedmiotach udzielać informacji zwrotnej uczniom o ich pracy, ..

sprawozdanie z zajĘĆ logopedycznych.

Sformułować wnioski ogólne ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z rekomendacjami na nowy rok szkolny.. Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 134 uczniów z klas I - VI.Sprawozdanie z pracy świetlicy za półrocze Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.Sprawozdanie z pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Złoczewie za II semestr roku szkolnego 2011/2012 Wychowawcami świetlicy w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 są mgr Izabela Rybka i mgr Agnieszka Ciołek.. Jana Łachuta w Ostr ężnicy Opiek ą świetlicow ą obj ętych zostało 27 uczniów (24 uczniów z klas I-III, 3 uczniów z klas IV-VI).. ewaluacja dziaŁaŃ wychowawczych, wnioski do pracy iv.. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy - Rok szkolny 2014/2015 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej - rekomendacje: Kierunkować działania na indywidualne podejście do ucznia;Przypominam, że wnioski z prowadzonych badań oraz rekomendacje powinny być uwzględnione w planowaniu pracy na kolejne miesiące.. 4.Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów..

sprawozdanie z zajĘĆ z doradztwa zawodowego.

(poczucie bezpieczeństwa, potrzeby poznawcze, aktywności, rozwoju osiągnięć, kontaktu społecznego, przynależności, akceptacji) 5.. Podstawę przeprowadzonych badań stanowiły ankiety .Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.. Pracować nad poprawnością form językowych, właściwym stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im.. SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS I Diagnoza klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 - język angielskiPrzedstawić wyniki i wnioski z obserwacji i monitorowania.. Najważniejszymi są: wiek zainteresowania i potrzeby dzieci, umiejętności pracowników oraz warunki świetlicy.Załącznik nr 13 do sprawozdania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych .. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 15.30.. Więcej informacji na temat wykonania lapbooka znajdziecie PaństwoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ .. W trakcie ewaluacji prowadzący ją nauczyciele zbierali informacje na temat pracy świetlicy z trzech źródeł - od uczęszczających do świetlicy szkolnej uczniów z klas II-III, rodziców oraz nauczycieli uczących w klasach 0-III.. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018/2019 Warunki pracy świetlicy szkolnej 1.Sprawozdanie z pracy opieku ńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w I okresie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im.. ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK SZKOLNY 2011/2012.. Szczegóły Kategoria: Dokumenty Administrator Odsłony: 48629 SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III i 5 z klas starszych.. • Uczestnikami byli uczniowie klas III.dziaŁania wychowawcze na rok szkolny 2014/2015 spis treŚci: i. wstĘp ii.. W rekomendacjach uwzględnić wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej oraz kontroli zewnętrznej, jeżeli były przeprowadzone.. diagnoza oczekiwaŃ spoŁecznoŚci szkolnej iii.. Czy świetlica szkolna wyposażona jest w pomoce do zabawy i pracy z dziećmi?. Sprawozdanie jest podzielone na: realizacje przydziału czynności, realizacje pracy dodatkowej (w moim przypadku prowadzenie kroniki szkolnej) oraz wnioski na przyszły rok szkolny.Spotkanie r. przeznaczyliśmy na podsumowanie rocznej pracy świetlicy oraz wnioski i rekomendacje na przyszły rok.. 6.Rekomendacje do pracy z klasą VI w roku szkolnym 2014/2015: 1.. Sprawozdanie z realizacji programu Szkolnego Koła Wolontariusza.. Uczyć poprawnego odczytywania informacji z tekstu.. Z obiadów korzysta 63 uczniów.Praca wychowawcza w świetlicy przebiegała zgodnie z planem pracy wychowawczej, z uwzględnieniem wynikających z kalendarza rocznic i świąt w oparciu o Plan Pracy Szkoły oraz Program Profilaktyki..Komentarze

Brak komentarzy.