Wypełniony arkusz oceny praktyki studenta
Łask.. e) Omawia ze studentem oraz z NA jakość realizacji poszczególnych zadań praktyki.. Agnieszka Joanna Stachurska-Jelonek.. Arkusz obserwacji zajęć w szkole, w tym: arkusz obserwacji nauczyciela oraz arkusz obserwacji ucznia / grupy uczniów.. Po zakończeniu praktyki student dostarcza koordynatorowi wypełniony dziennik praktyk, ankietę oceny odbytej praktyki zawodowej (dostępnej na stronie Wydziału) oraz arkusz oceny, wypełniony .2. arkusz oceny studenta wypełniony przez nauczyciela; 3. harmonogram praktyki ; protokoły hospitacji .. Opinie opiekuna praktyk o praktykach.. Opiekun z ramienia Uczelni dokonuje oceny praktyki na podstawie Arkuszu oceny wypełnionego przez nauczyciela, dokumentacji praktyk oraz oceny lekcji hospitowanej.. Postawa studenta podczas praktyki Proszę ocenić w skali 0 - 2 wymienione niżej elementy składające się na postawę studenta, gdzie 2 oznacza najwyższą wartość.Często zdarza się, ze mamy na swoich lekcjach studentów - praktykantów.. Ogólna ocena za praktykę (wyrażona w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna) wraz z uzasadnieniem: ocena uzyskana przez student/kę wyrażona w skali ocen zostanie przepisana do indeksu studenta/ki a naniesione uwagi zostaną omówione ze studentem/ką.Podczas praktyki studentka poznała pracęświetlicy szkolnej oraz biblioteki szkolnej..

Arkusz zgłoszeniowy dotyczący praktyki pedagogicznej 3.

Wniosek o zaliczenie praktyki - na podstawie wykonywanej pracy np. nauczyciel j. angielskiego (Filologia angielska) Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór Zaliczenie praktyk ma formę zaliczenia bez oceny i dokonuje się na podstawie przedstawienia przez studenta:kwestionariusz ankiety (ocena własna studenta) zawierający refleksje własne studenta na temat praktyki.. Dokumentacja z odbytej praktyki była przygotowana przez studenta : a) sumiennie, dokładnie, kompletnie, b) wykazywała niewielkie braki, c) niepoprawnie.. ZAŁĄCZNIKI 1.. 2012 r. Podczas praktyk studentka zapoznała się z całokształtem funkcjonowania placówki, dokumentacją przedszkola oraz najważniejszymi dokumentami i ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w .Propozycja oceny praktyki studenckiej.. Dokumenty z realizacji praktyk studenckich, które odbywały się w danym roku akademickim, należy dostarczyć Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału BiOŚ ds. praktyk .Po zakończeniu praktyki student dostarcza koordynatorowi wypełniony dziennik praktyk, ankietę oceny odbytej praktyki zawodowej (dostępnej na stronie Wydziału) oraz arkusz oceny, wypełniony przez opiekuna praktyki (termin zaliczenia praktyk: do 24 września 2019 - dokładny termin ustalają koordynatorzy).Formularz oceny praktyki szkolnej w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (dla opiekuna praktyki) III..

Karta informacyjna o przebiegu praktyki zawodowej ciągłej studenta.

Sprawozdanie z praktyk oraz potwierdzone arkusze obserwacyjne stanowią podstawową dokumentację zrealizowanej praktyki.. Pani XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Studentka III roku PEDAGOGIKI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE11.. Joanna Janowska.. OCENA PRAKTYKI PRZEZ UCZELNIANEGO OPIEKUNA PRAKTYKI .. O ostatecznej ocenie praktyki decyduje uczelniany opiekun praktyki, który - oprócz oceny z przedszkola - uwzględnia jakość złożonej dokumentacji.. Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk 2.. Dlatego chcę podzielić się z innymi i załączam ocenę praktyki opracowaną przeze mnie.KARTA OCENY STUDENTA PRAKTYKANTA (wypełnia szkolny opiekun studenta praktykanta) .. Wpisu do indeksu dokonuje Kierownik Praktyk.PRAKTYKI PEDAGOGICZNE Spis treści 1.. Lębork dn. 19 kwietnia 2012 r. OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI STUDENCKIEJ.. Obserwacje - przykładowe karty obserwacji (1- 5) 1. załączniki należy wydrukować dwustronnie.Arkusz oceny kwalifikacji zawodowych studenta - Ekonomia, Finanse i rachunkowość Dziennik i sprawozdanie z praktyki - Ekonomia, Finanse i rachunkowość Efekty kształcenia nabywane w ramach praktyk zawodowych na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopniaomawia ze studentami wszystkie realizowane zajęcia, szczególnie prowadzone przez studenta, dając informację zwrotną o poprawności merytorycznej i metodycznej, dokonuje oceny realizowanych zadań (szczególnie prowadzonych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych) wystawiając na scenariuszu pisemną ocenę..

Arkusz oceny praktyki studentki/studenta studiów podyplomowych 4.

Pani Izabela M. odbyła praktykę w Przedszkolu Nr xxx w Warszawie.. Studia niestacjonarne.. Arkusz obserwacji godziny wychowawczej Data: Klasa: Przebieg zajęć: Czynności nauczy-cielaStudenci odbywający praktyki zobowiązani są do: 1. zapoznania się z programem praktyk, 2. systematycznego prowadzenia dziennika praktyk, gdzie udokumentowany powinien być każdy dzień praktyki wraz z opisanymi czynnościami lub zajęciami, jakie student wykonał lub w których uczestniczył, 3.protokół lekcji egzaminacyjnej oraz arkusz oceny studenta za całokształt praktyki wraz z oceną wyrażoną stopniem) W razie sytuacji problemowych dotyczących naszych studentów prosimy o kontakt z pracownikami naszej Pracowni.. Magdalena Zajączkowska.. Dokonałam również propozycji oceny całokształtu praktyki studenta w formie opinii i przedstawiłam ją dyrektorowi szkoły.. Nie dla wszystkich jest to proste.. Pragniemy serdecznie podziękować za trud włożony w kształcenie przyszłych nauczycieli.Na podstawie podpisanej umowy koordynator praktyk wydaje studentowi dziennik praktyk oraz arkusz oceny studenta, wypełniany przez opiekuna praktyki.. Rytuały / Obserwacja przebiegu lekcji Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 ie z a- i dzi ypl i ną e k-ji e 2..

Jak wiadomo, po zakończeniu przez nich praktyki trzeba wystawić ocenę.

2.WSKAZÓWKI DO OPISOWEJ OCENY PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE J Opisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęć • Student zna zało żenia organizacyjne .praktyki pedagogicznej studentów PWSZ w Płocku.. Łask.. Prowadzone przez studentkę lekcje obejmowały podstawę programową, były starannie przemyślane i przygotowane pod względem metodycznym i merytorycznym, konspekty były przygotowane we właściwy sposób, proporcje pomiędzy poszczególnymi etapami .Instrukcja wypełniania arkuszy ocen dla ZSS w Goleniowie 3 informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, informacji o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, informacji o zwolnieniu ze sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej szkoły podstawowej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,Arkusz oceny praktyki studenta.doc.docx Author: Ateneum Created Date: 10/26/2015 1:16:05 PM .Ocena praktyki studenckiej.. Nazwisko i imię studenta: .. * Skala oceny praktyki zawodowej: bardzo dobry, dobry, dostateczny.. Po zrealizowanej praktyce student powinien osobiście złożyć dokumentację swojemu opiekunowi z ramienia Uczelni w terminie:Arkusz oceny praktyki.. Łowicz.Po zakończeniu praktyki dokonałam analizy zrealizowanych zadań i zajęć prowadzonych przez studenta.. Pobierz (doc, 15,5 KB) Podgląd treści.. Praktyki trwały w okresie od 12.. Bardziej szczegółowo Struktura praktyki pedagogicznejPo zakończeniu praktyki student dostarcza koordynatorowi wypełniony dziennik praktyk, ankietę oceny odbytej praktyki zawodowej (dostępnej na stronie Wydziału) oraz arkusz oceny, wypełniony przez opiekuna praktyki (termin zaliczenia praktyk: do 25 września 2020 - dokładny termin ustalają koordynatorzy).Formularz oceny praktykanta, wypełniony i podpisany przez opiekuna praktyki (załącznik nr 3 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych studentów kierunku biologia sądowa).. Dokumentacja ta wraz z uzyskanym po zakończeniu praktyki poświadczeniem faktu jej odbycia przez dyrektora szkoły oraz krótką opinią o przebiegu praktyki stanowi podstawę do zaliczenia praktyki.w dzienniku praktyki najpóźniej w 3 dniu praktyki..Komentarze

Brak komentarzy.