Wartości moralne etyczne i odpowiedzialność w pracy pielęgniarki i położnej pdf
Omówienie dylematów moralnych najczęściej spotykanych w pracy pielęgniarki (w oparciu o doświadczenie z praktyk zawodowych) Różnicowanie dylematów i problemów badawczych.. Umiejętności U1 - 1.Podstawowymi zasadami etycznymi pracy ekonomisty są: zasada tajemnicy zawodowej, zasada tajemnicy powiernictwa, zasada dobra klienta, zasada odpowiedzialności moralnej.. Swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną pielęgniarki mają dbać o prestiż zawodu i podnosić jego znaczenie w społeczeństwie.. Jest także sprawą poznania przez nią wartości moralnych zawodu w taki sposób, który wywrze głęboki wpływ na jej intelekt, osobowość i styl życia.Pojęcie wzoru osobowego.. Pielęgniarki podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie na zasadzie powszechności, a za swoją działalność .W dalszej części zajęto się rolą wartości moralnych w aktualnym społe-czeństwie oraz ich promocją we współczesnym świecie.. Materiały konferencyjne.. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki - dostrzeganie i próby ich rozwiązywania.. Naczelne wartości w praktyce 11.. W: Rogala-Pawelczyk G., Śpiewankiewicz J. (red.).. Inne kluczowe odniesienia do etycznego wymiaru pracy pielęgniarki i położnej można ująć następująco: 1.. Zasada tajemnicy zawodowej - najczęściej mówimy o niej w przypadku zawodu lekarza, księdza, ale i w innych zawodach ona obowiązuje.Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej..

Wartości moralne, etyczne i odpowiedzialność w pracy pielęgniarki i położnej.

Ogólnopolska Konferencja pt.. Dobro bowiem „zdobi" człowieka, a z tej racji realizować wartość moralną, znaczy uczestniczyć w dobru.. Największa księgarnia medyczna, niskie ceny i darmowa dostawa, szybka realizacja zamówień, ponad 10-lat doświadczenia w internecie, bezpieczeństwo zakupów.Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, rzetelności, pracowitości i dokładności.. Zna problematykę etyki normatywnej w tym aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w pracy pielęgniarki.. Pismo znajduje się w bazie Index Copernicus.. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej (2003).. Kodeks Etyczny Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej.Według materiałów z konferencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu pt. „Wartości moralne, etyczne i odpowiedzialność w pracy pielęgniarki i położnych", w grupie wykroczeń zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie nieprzestrzegania praw pacjentów znalazły się min..

Kodeks polskiej pielęgniarki i położnej 9.

Oznacza to między innymi zdolność do przyznania się do błędu.. 6.Etyka w biznesie to nic innego, jak relacje między firmą a klientami, pracownikami czy partnerami handlowymi.. System wartości i podział 7.. Zwrócono uwagę na przestrzeganie wartości moralnych oraz na to, kto powinien je promować.. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek.. Słowa kluczowe: troska, miłosierdzie, pielęgniarstwo, etyka.Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej .. uznawanych przez niego wartości.. Irena - pielęgniarka rok przed emeryturą lekceważy zlecenia lekarza, sama zmniejszaWartości moralne, etyczne i odpowiedzialność w pracy pielęgniarki i położnej - materiały konferencyjne.. Odpowiedzialność Zawodowa - Wystąpienia Konferencyjne 4 Walentyna, pielęgniarka środowiskowa, podawała chorym sól fizjologiczną w iniekcjach domięśniowych, a zaoszczędzone w ten sposób narkotyki zatrzymywała dla siebie.. Warszawa 3 5 kwietnia 2006: Jędrzejewska L. Etyka w zawodzie położnej.. Realizacja wartości wyższych, zwłaszcza moralnych, zawsze jednak wymaga wysiłku, pokonywania trudności.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SŁUŻBOWA, CYWILNA, KARNA PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka - pacjent - członkowie zespołu terapeutycznego..

Koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej 8.

poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę, nawyk rzetelności, pracowitości i dokładności.. Wzory osobowe liderek polskiego pielęgniarstwa.. .Fragment komenatrza praktycznego pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia.. Opracowane poniżej hasła są zatem skrótowe i wskazują kierunek myślenia oStawanie się pielęgniarką nie jest tylko sprawą nabycia określonych umiejętności i przyswajania form zachowania właściwych dla określonych sytuacji zawodowych.. OdpOwIedzIalnOść - uwarunkOwanIa etyCzne, mOralne I prawne Rafał Jerzy Kruszyński OdpOwIedzIalnOść naturalna CzŁOwIeka 1. wprOwadzenIe Odpowiedzialność jest wpisana w ludzkie życie; w ludzką naturę.. Red. T. Kielanowski.. Niektóre wartości, ważne dla pielęgniarki, nie mają charakteru moralnego.. Warszawa 3 5 kwietnia 2006:W miarę upływu lat kondycja etyczno-moralna organów wymiaru sprawiedliwości i administracji pogarszała się drastycznie, co między innymi doprowadziło w październiku 2015 r. do zmiany władz naczelnych w państwie oraz do zmiany założeń programowych i zasad ideowo--moralnych w sferze działania administracji publicznej.Tarnów 1997.. Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, która reguluje m.in. kwestię odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek.Analiza przybliża regulacje prawne dotyczące przesłanek oraz trybu orzekania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej .Mały słownik wartości etycznych Świat wartości jest bardzo skomplikowany - zarówno od strony samych wartości, w tym ich liczebności i wzajemnych relacji, jak też możliwych interpretacji filozoficznych, jakich się doczekały..

Etyka w pracy pielęgniarskiej.

Do podstawowych wartości etycznych zalicza się odpowiedzialność za podejmowane decyzje.. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej wraz z Komentarzem (1995).. Czy promowaniem wartości moralnych powinien zająć się Kościół, państwo, rodzi-Materiały konferencyjne.. Warszawa 1985.. Pielęgniarka i położna wykonują zawód z należytą starannością, .. się do ich wartości moralnych, do zasad etycznych, bowiem prawa .Część I. Położna powinna przyczynić się do stworzenia godnych warunków i .. obowiązkiem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, rzetelności, pracowitościment podstawowe wartości etyczne, bo w nim tkwi źródło odpowiedzialności i wrażliwości na drugiego człowieka.. Człowiek podmiotem troski pielęgniarskiej 12.. Zagro żenia personalizmu w etyce pielęgniarskiej 10.. Kluczowym z punktu widzenia dobrego przedsiębiorcy jest dbanie o to żeby były one zgodne z powszechnie przyjętymi normami.Informacje o WARTOŚCI MORALNE ETYCZNE W PRACY PIELĘGNIARKI - 7181426960 w archiwum Allegro.. Wartości w swojej istocie mogą mieć charakter zarówno moralny, jak i pozamoralny.. Ukazuje się w nakładzie 10 000 egzemplarzy.tuacji zrozumienie własnych wartości, jest pierwszym krokiem w przygotowywaniu się do podejmowania decyzji etycznych.. Wrońska I, J. Mariański.. Pielęgniarka/położna nie powinna dyskredytować postępowania innych współpracowników zespołu terapeutycznego, zwłaszcza w obecności osób trzecich.Determinanty etycznego postępowania pielęgniarki w opiece onkologicznej .. [10].. :Podstawowe wartości etyczne w biznesie.. Data zakończenia 2019-02-07 - cena 45 zł6.. Są to WARTOŚCI OSOBISTE (WŁASNE), obejmujące wierzenia i .1 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu FiEZP FILOZOFIA I ETYKA w języku polskim Nazwa przedmiotu ZAODU PIELĘGNIARKI w języku angielskim Philosophy and Ethics of Nursing USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Pielęgniarstwo Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia licencjackie Praktyczny Specjalność - Jednostka prowadząca .W pracy zawodowej, fizjoterapeuta, stawia dobro człowieka ponad wszystkie dobra..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt