Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego
Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela dyplomowanego Monika Zielińska ; Sprawozdanie czastkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego katarzyna szczepanowska; Sprawozdanie cząstkowe nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Małgorzata SmolińskaW myśl art. 53a.. Ocena pracy i egzamin 3 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (możliwość skrócenia do 2 lat ) Nauczy ciel stażyst a zakończenie stażu przed 1Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U..

Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie...

§ 6 ust .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień mianowanego.. Starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie .Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku..

Kontrakt pomiędzy nauczycielem a opiekunem stażu ...

Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ze wskazaniem uzyskanych efektów.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.dla opiekuna stażu : 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego, dla dyrektora - 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania dyrektor szkoły ustali ocenę dorobku zawodowego.Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Angelika Skrzypek.. Częstochowawymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..

W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.

Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2010 roku .. 53, ostatnia zmiana Tekst ustawy o systemie oświaty ze zmianami .. b. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, c. Przedmiotowy system ocenienia, d.. Brałam także udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez mojego opiekuna stażu, na których ukazywał piękno, jak i codzienny trud pracy nauczyciela (Zał.. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni..

Plan awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. Wstęp.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego .Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Efekty działań: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. - 31.05.2011r.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia .W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. Rozkład materiału,Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .w trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego 2 lata 9 miesięcy Ocena pracy i egzamin rozpoczęcie stażu 1 .09.2018r.. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. w oparciu o plan rozwoju .CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Nauczyciel kontraktowy.. .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. że przepracowane do tej pory lata w szkole nauczyły mnie lepszej współpracy ze .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt