Sprawozdanie z realizacji planu dydaktycznego
3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. 2. rozwijanie postaw moralnych zgodnych z przyjętym systemem .Uchwała Nr XXI/499/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Subject: w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2020/2021 w^ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w^zakresie przedmiotów zawodowych Author: m.pigdanowicz Last modified by: Użytkownik systemu Windowssprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktyczno opiekuŃczej za rok szkolny 2014/2015 grupa 3,4 latki We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. II.Jednym z narzędzi nadzoru nad realizacją podstawy programowej w oparciu o Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późn..

Sprawozdanie nauczyciela z realizacji planów rewalidacji.

Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRODRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły był realizowany zgodnie z planem.. Rozkład materiału, e.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot Klasy Poziom realizacji planu dydaktycznego Liczba godzin do 25.06.2014 (32 tygodnie razy ilość godzin w tygodniu, np. 4 godz matematyki x 32 powinno być 128 godzin, a odbyło się 126) .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/2017Sprawozdanie z planu rozwoju Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r..

2.Sprawozdanie nauczyciela z poziomu realizacji planów dydaktycznych.

M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. § 8 ust.2 pkt 1.. Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu w sposób najlepszy przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego, znałam niezbędne działania .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Awans zawodowy .. Wykorzystywałam programy komputerowe do przygotowywania konspektów zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych, opracowania całej mojej dokumentacji.. Integralną część programów stanowiły działania podejmowaneWitam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019..

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.

Data zakończenia stażu 31.05.2012r.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.Sprawozdanie nauczyciela mianowanego z realizacji planu rozwoju zawodowego ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.sprawozdanie z realizacji planu pracy zespoŁu szkolno-przedszkolnego w brudzeniu duŻym na rok szkolny 2014/2015 zadania sprawozdanie z realizacji i. organizacja procesu dydaktyczno wychowawczego 1. praca Spostrzeżenia z realizacji planu pracy z uczniem z orzeczeniem niepełnosprawności z sprzężeniem: .. .Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. Klasa III liczy 10 uczniów.. Działania, które zagwarantowały realizację planu dydaktycznego (*wypełniamy w przypadku opóźnienia powyżej 3 godzin) Data i podpis nauczyciela.. *Przed wydrukowaniem kasujemy informacje oznaczone „*" Sprawozdanie nauczyciela z poziomu realizacji planów dydaktycznych Strona 1 z 1Spostrzeżenia z realizacji planów dydaktycznych (zasadność celów, aktywność uczniów, metody pracy, pomoce dydaktyczne itp.): .. różnorodne metody pracy, ciekawe pomoce dydaktyczne (zajęcia z rewalidacji indywidualnej dziecka z niedosłuchem), przedstawienie trudnej problematyki w sposób wyczerpujący, maksymalne wykorzystanie czasu na lekcji, budowanie dobrej atmosfery (lekcja otwarta - religia)..

Został on opracowany w oparciuOpracowanie planu rozwoju zawodowego.

Scenariusze zajęć, f. Pomoce dydaktyczne, g. Sprawdziany, testy, kartkówki, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów, 12.. Brałam czynny udział w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego na etapie .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko Magdalena Kruk Szkoła Gimnazjum nr 7 ul. Krasińskiego 7 w Lublinie Stopień awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy Nauczany przedmiot język angielskiSprawozdanie z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 działalność wychowawczo-profilaktyczna Szkoły ukierunkowana była w sposób szczególny na: 1. wskazywanie społecznie akceptowanego systemu wartości.. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, c. Przedmiotowy system ocenienia, d.. CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.4.opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju.. Wandy Chotomskiej w Dąbiu Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanyUwagi o realizacji wniosków z poprzedniego semestru / roku.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Imię i Nazwisko: Wiesława Kaczor Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r. Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im.. zm., mogą być sprawozdania nauczycieli na koniec półrocza i koniec roku szkolnego, w których nauczyciel określa poziom realizacji planu dydaktycznego.W ramach realizacji planu działań rocznych realizowałyśmy w pracy z dziećmi niżej wymienione cele: 1.Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji szkolnej.. II OPIS REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGOSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko opiekuna stażu Data rozpoczęcia stażu 01.09.2009r.. W maju 2018 roku rozpoczęłam pisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.. rok szkolny ..Komentarze

Brak komentarzy.