Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 2018
Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy spędziły w domu.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna przedszkola.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Wykaz uczęszczania na zajęcia - miesiąc.. W roku szkolnym 2017/2018 grupa dzieci 2,5 - 3, 4 letnich liczy 24 osoby (14 dziewczynek, 10 chłopców) w tym jeden czterolatek, 18 dzieci 3-letnich i 5 dzieci .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI .. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Opublikowano: 31 stycznia 2019 roku.. W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2018/2019.. W swojej pracy skupiałam uwagę na rozwijaniu wyobraźni twórczej i pomysłowości dzieci, kształtowaniu postaw społeczno- moralnych, na uczeniu umiejętności współżycia i współdziałania z .Organizacja pracy.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąSPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxDzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej..

Wykaz miesięczny obecności dzieci w przedszkolu.

klasyfikowania, analizy i syntezy, układaniu wzorów z mozaiki.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Do grupy uczęszcza też jeden czterolatek, zaś pozostałe to dzieci pięcioletnie.- punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 do 8:15 i odbiór dzieci z przedszkola w godzinach 14:00 do 16.30 lub uzgodnionych z dyrektorem placówki, 10.. Procedury; Grupy; Zajęcia dodatkowe; Raport z ewaluacji zewntrznej; Uroczystości w Przedszkolu; Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej…SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W ODDZIALE VI ZA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Oddział VI liczy 30 dzieci, z których 21 stanowią sześciolatki.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. 4. Rejestr i wykaz uczęszczania.. Inne informacje o dzieciach.. 2020/2021 · zapoznanie ze statutem placówki, · procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu, · umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu, · bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych, Wrzesień.,3 PODSTAWY PRAWNE: Statut Przedszkola Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2016 / 2017 Koncepcja pracy przedszkola Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2017 / 2018 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949)Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu..

Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W roku szkolnym 2016/2017 do klas I-VI uczęszczało 328 uczniów zgrupowanych w 17 oddziałach: 9 oddziałach klas I-III i 8 oddziałach klas IV-VI.. Mikołajki - spotkanie z Mikołajem, wręczenie upominków, wspólne zdjęcia Święta Bożego Narodzenia - wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń .. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA .. A to ze względów zdrowotnych, lub też pobytowych.. W klasach I-III jeden uczeń nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. 8.Realizując działania opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. „w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii" (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249) oraz uwzględniając zalecenia zawarte w § 2 ust.1 i 2 .Osiągnięcia i trudności w pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi.. Praca z dziećmi: zdolnymi, słabymi, zaniedbanymi wychowawczo .. Grażyna Pellowska Luty 2019 r. I .. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.

Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie „Nasze przedszkole" M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i procesu osiągania gotowości szkolnej.sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie dzieci 2,5 - 3 letnich gminnego przedszkola samorzĄdowego w sulĘczynie za pierwsze pÓŁrocze roku szkolnego 2017/2018.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów" W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PRZEDSZKOLA NR 208 13.06.2018 r. Nr 11/147/2018 Przedszkole Specjalne Nr 208, ul. Dzielna 1a, Warszawa; str.1 Podsumowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 Każdy rok mija nam corazMinistra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust..

Osiągnięcia: W tym krótkim czasie osiągnięciem jest zintegrowanie grupy, adaptacja nowych dzieci w przedszkolu.Plan pracy wychowawczej oddziału przedszkolnego.

Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017 Imię i nazwisko: BARBARA ŻAK Nauczany przedmiot: GEOGRAFIA¬ Łączna liczba godzin: 1 1. .. gry dydaktyczne.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Kalendarz roku przedszkolnego 2020/21; Czas pracy Przedszkola; Rada Pedagogiczna Przedszkola; Rada Rodziców PM 21; Plan współpracy z rodzicami; Raport z ewaluacji wewnętrznej; Dokumenty.. (na 11h / 12 miesięcy) - (odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godz. zajęć w danym dniu).. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Sprawozdania za I semestr 2017/18 (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018), a w nich: SPRAWOZDANIE 2017-2018 OCENA SYTUACJI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Sprawozdanie z działalności świetlicy w I semestrze roku szkolnego 2017-18 SPRAWOZDANIE z działań dot.. Podnoszenie umiejętności zawodowych (kursy, szkolenia, warsztaty): Warsztaty komputerowe W-M Biblioteka Pedagogiczna w E-gu Wspomnienia z podróży w aplikacji TripWowRoczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków.. Wszystkie dzieci zapisane do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.· przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt