Źródła informacji geograficznej prezentacja
2018-02-25 01:13:06 Jakich informacji o krainach geograficznych dostarcza Ci mapa?. Źródła informacji geograficznej Źródła bezpośrednie •obserwacje •pomiary •fotografie •kartowanie Źródła pośrednie •zasoby Internetu •mapy •materiały drukowane •pliki cyfrowe •filmy i zdjęcia.. Głównym z nich są badania terenowe.. Uczeń:System informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS) - system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego.. - Źródła informacji geograficznej i SIG, plik: prezentacja-multimedialna-do-tematu-3-zrodla-informacji-geograficznej-i-sig.pdf (application/pdf) Geografia dla maturzysty ZRsystemów informacji geograficznej (GIS).. Mój region w prezentacji kartograficzno- statystycznej Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym 6.. Sprawdź się.. Wykresy statystyczne omówione zostały w rozdziale 2.. System .Źródła informacji geograficznej; Metody pozyskiwania informacji geograficznych; Metody prezentacji zjawisk w tabelach i na wykresach; Metody prezentacji zjawisk na mapach; Czytanie i interpretacja mapy; Obserwacje astronomiczne; Budowa Wszechświata.. Jeśli materiał jest w jakiś sposób utrwalony — np. wydrukowany na papierze — określamy go jako dokument.. Wszelkie zasoby wiedzy, którymi posługuje się geografia można zasadniczo podzielić według trzech głównych kryteriów - typów źródeł informacji geograficznej, sposobu ich pozyskiwania oraz rodzaju zawartości..

Źródła informacji geograficznej 1.

Do podstawowych zadań GIS-u należą: gromadzenie danych i ich przetwa-rzanie, przechowywanie, analizowanie i ostateczna prezentacja danych w postaci mapGeografia jako nauka.. Przeczytaj.. pp1_1_01b - Źródła informacji geograficznej .. 1/36 .. .II Źródła informacji geograficznej.. Ja tak napisałam i było ok, z tym, że na biologii.. Jest to połączenie infor-macji o geograficznym położeniu obiektów z danymi, które charakteryzują je w sposób opisowy.. Źródła informacji geograficznejŹródła informacji geograficznej to m.in.: - bezpośrednie poznanie środowiska geograficznego regionu,- rysunki i szkice badanego terenu,- fotografie i filmy,- zdjęcia lotnicze i zobrazowania satelitarne,- koordynaty punktów pochodzące z GPS (Global Positioning System) określane na podstawie sygnału wysył.2 Spis treści 3 Spis treści I.. Źródłem informacji mogą być też inni ludzie — ich wypowiedzi oraz mowa ciała.Współcześnie w gospodarce wiedza jest zasobem, który warunkuje zdolności adaptacyjne, możliwości rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozycję rynkową.. Z otaczającego świata docierają do nas - a także my wysyłamy - różne sygnały.. kla klasy I gim 2012-01-27 12:12:27 Czerpanie informacji z jednego źródła , bywa ograniczeniem?. Źródłami są różnego rodzaju zachodzące zjawiska, zdarzenia czy procesy.. Sygnały, bodźce są odbierane przez nasze zmysły.Źródło informacji to miejsce, z którego czerpiemy wiadomości — np. określona książka, artykuł w gazecie, strona internetowa..

Podział źródeł informacji geograficznejPrezentacja danych GIS.

Kartograficzne metody Przedstawiania zjawisk geograficznych 4.. Wyróżnia się poniższe metody prezentacji, przy czym należy pamiętać, że na mapach często stosowanych jest .Prezentacja multimedialna do tematu 3.. Przykłady takich źródeł to: plany i mapy (różnej skali i treści), w tym atlasy,Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja.. Ten zbiór nowych technologii w geografii, służy do gromadzenia i analizowania danych przestrzennych, a następnie ich prezentacji w atrakcyjnej formie graficznej.Składniki geograficzne treści mapy to : a) informacje fizjologiczne przedstawiane za pomocą barwnych umownych znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych.. Galaktyki i gwiazdozbiory; Ziemia w Układzie Słonecznym; Ruch obiegowy i obrotowy ZiemiPrezentacje geograficzne • pliki użytkownika nala4900 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Mapa źródłem informacji geograficznej.pdf, Podział nauk geograficznych.pdf Prezentacji podlega rozkład lądów i mórz.. Ruch obiegowy Ziemi i jego konsekwencje II.. Udostępnij Wprowadzenie.. Mapa jako źródło informacji 3.. Zarówno geografia fizyczna, jak i geografia społeczno-ekonomiczna, w celu uzyskania pełnych informacji o środowisku przyrodniczym, ludziach i ich działalności, prowadzi badania terenowe.GIS to skrót pochodzący z języka angielskiego, oznaczający Geographical Information System - w języku polskim tłumaczony jako System Informacji Geograficznej..

Źródła informacji geograficznych i ocena ich przydatności .

Stosunki hydrograficzne na lądach, pokrycie terenu, właściwości budowy geologicznej, wód podziemnych, klimatu.Przykłady wykorzystania źródeł informacji geograficznej Uczniowi warto wskazać, że wszystko co go otacza, do czego ma dostęp jest źródłem informacji.. Geografia jako nauka interdyscyplinarna Mapa jako źródło informacji geograficznej Obliczenia długości i pola powierzchni na mapach Klasyfikacja i sposoby wykorzystania map Kartograficzne metody prezentacji zjawisk Mapy tematyczne Mapy cyfrowe i systemy informacji geograficznej (GIS) Badanie wybranych elementów .Źródła informacji geograficznej Źródła bezpośrednie •obserwacje •pomiary •fotografie •kartowanie Źródła pośrednie •zasoby Internetu •mapy •materiały drukowane •pliki cyfrowe •filmy i zdjęcia.. Każdy bywa czasem źródłem informacji, a czasem - odbiorcą, choć często nie zastanawiamy się nad tym.. Przedstawiono je tu z punktu widzenia statystyki regionalnej, gdzie istotna jest prezentacja zróżnicowania przestrzennego zjawisk.. Sposoby pozyskiwania informacji .. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje 7.. Wiele z nich to źródła informacji geograficznej, informacji o otaczającym ucznia świecie.. Nie wiem czy dokładnie o to ci chodzi.Współczesne źródła informacji ..

Źródła informacji 5.

Informacja oraz jej tworzenie, stanowi bardzo istotny element procesu informacyjnego.. Szkoła ponadpodstawowa.. Prezentacja programu PowerPointOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS.Miałam to na kartkówce, max punktów, należy napisać: albumy, atlasy, książki, podręczniki geograficzne, ikonograficzne źródła, prezentacje multimedialne, nauczyciel geografii.. W rozdziale tym skupiono się zatem na prezentacji w postaci wykresów tylko jedne-Źródła historyczne i ich rodzaje-Źródłem historycznym są wszelkie trwałe ślady celowej działalności człowieka w warunkach społecznych-Czyli mówiąc prostym językiem cokolwiek, co mówi o historii -Chcąc wykorzystać prawidłowo informacje zawarte w źródle, badacz przeprowadza dwojaki rodzaj jego krytyki: zewnętrzną i wewnętrzną krytykę źródła.źródła informacji geograficznej .. Multibook • pogadanka na temat tego, czym się zajmuje geografia • mapa mentalna na temat elementów środowiska geograficznego • prezentacja pomocy dydaktycznych, np. atlasu geograficznego, map, planów, przewodników turystycznych, czasopism geograficznych, encyklopedii i słowników geograficznych .informacji poprzez powiązanie mapy z opisową bazą danych.. 2011-05-11 20:32:12Niniejsza strona została podzielona na kilka działów tematycznych, prezentujących różnorodne zagadnienia, m.in.: STRONA PRZEDMIOTOWA - dział ogólny, wprowadzający, zawierający aktualności (m.in. historię zmian), kalendarz maturzysty (harmonogram przygotowań do egzaminu maturalnego), terminy i miejsca konsultacji przedmiotowych z geografii (oraz innych przedmiotów) oraz dane .Próba zmieszczenia w prezentacji zbyt wielu informacji Przeładowanie slajdów informacjami: zbyt du żo tekstu Brak jasno okre ślonego celu prezentacji Niefortunny dobór tła, kolorystyki i wielko ści czcionki w stosunku do warunków prezentacji źródło slajdu: Wojciech Murzyn „Techniki komunikowania si ę w działalno ści naukowca.Źródła informacji geograficznej - Geografia wykorzystuje w swoich badaniach liczne źródła informacji..Komentarze

Brak komentarzy.