Sprawozdanie zespołu humanistycznego w szkole podstawowej 20192020
Powiatowy Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ,, Moja Miejscowość'' W piątek 6 czerwca 2014 roku odbyło się podsumowanie konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod Patronatem Starosty Kaliskiego w roku szkolnym 2013/2014 .1 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego kl. I III Ja też potrafię Zespół wyrównawczy z programu Ja też potrafię obejmuje pięciu uczniów z kl. III i dwóch uczniów z klasy II.. Magdalena Popławska - Włodkowska - plastyka.. Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego Redaktor: Agnieszka Bożek (N) Autor: Elżbieta Stefańska(N) 22 lutego 2011 Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Zespołu Humanistycznego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011.. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy zespołu humanistycznego na rok szkolny 2014/2015.Sprawozdanie z pracy zespołu humanistycznego 2013/2014.. Treści zadań i formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.. Barbara Kowalczuk - technika, zajęcia techniczne.. K. Makuszyńskiego w Częstochowie wchodzą nauczyciele języka polskiego, historii, sztuki, opiekun biblioteki szkolnej.W ciągu całego roku szkolnego miały miejsca indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach oraz z Dyrekcją Zespołu Szkół.. Posumowanie działań zespołu za I semestr i na zakończenie roku szkolnego Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu języków obcych oraz wypracowanie wniosków do pracy w roku szkolnym 2016/2017 13.01.2017 23.06.2017 A. Panasiuk Ankieta ewaluacyjna Sprawozdania z działalności zespołuz dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, nowej podstawy programowej, programów nauczania poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VII, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Szkoły Podstawowej im..

w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego na egzamin ósmoklasisty.

Sprawozdanie z sześciodniowej zielonej szkoły do Wrocławia.. konkursy, olimpiady przedmiotowe przygotowanie uczniów do konkursów 1.Statut.. Tematyka Zadania do realizacji Termin realizacji 1. na rok szkolny 2007/2008.. Pomoc w nauce; Od listopada 2016 r. nasi wolontariusze pomagają młodszym kolegom i koleżankom w .Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U 2000r nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane: - imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie - adres (kod pocztowy, miejscowość .Sport w szkole.. Opracowanie Planu Pracy Zespołusprawozdanie z planu pracy zespoŁu humanistÓw w zespole szkÓŁ ogÓlnoksztaŁcĄcych w strzelinie za ii semestr roku szkolnego 2015/2016 i. zadania kierunkowe.. 3.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli..

Plan pracy zespołu do spraw pomocy ...10.

przerwa 15 min 1.. Dokonano analizy i interpretacji .. F. W zakresie obszaru Prowadzenie gazetek na korytarzach szkoły Nauczyciele wspólnie z uczniami podejmowali szereg działań, których celem była dba- .PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO w roku szkolnym 2018/2019 Priorytety na bieżący rok: 1.Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.. 5 (Uzasadnienie oceny niedostatecznej) Dok.. Uczniowie systematycznie przygotowywali gazetki klasowe, gazetki na holu szkolnym oraz dbali o estetykę klasopracowni, szkoły i terenów wokół szkoły.Podstrony Szkoły Podstawowej im.. 6 (Uzasadnienie oceny nagannej z zachowania)Wycieczka bardzo się wszystkim podobała!. Podnoszenie efektywności kształcenia oraz pracy szkoły.Plik SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO HUMANISTYCZNEGO.docx na koncie użytkownika jarry2 • folder nauczyciel • Data dodania: 1 paź 2013Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego.. Posiedzenia zespołu: W muzeum można było zobaczyć wiele ciekawych przedmiotów i dowiedzieć się czegoś nowego!. Skład zespołu Przewodnicząca: .. (język polski, historia, nauczyciel bibliotekarz) Członkowie: .. Armii Krajowej w Gostyninie.. Edukacja.. 12-tego listopada 2019 roku klasa 6a wyjechała na sześciodniową zieloną szkołę do Wrocławia.Zarządzenie Dyrektora SP 343 nr 3/2020 z dnia 19.02.2020r..

4 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego) Dok.

Zebraliśmy około 60kg monet.. 09-500 Gostynin ul. Ozdowskiego 2. tel/fax 24 235 22 67. e-mail: [email protected] skład zespołu nauczycieli przedmiotów artystycznych w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą: Jolanta Drużyńska - muzyka.. 8.55-9.40 / przerwa 10 minPodkreślić należy, że art. 60 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn.. w I półroczu roku 2014/2015 - Anna Kiljańska .. W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych pracował w składzie 5 osób: Anna Kiljańska, Jadwiga Oczkowska, Elżbieta Jackowska, Patrycja Piskorowska-Wyka i Zbigniew Olszewski.SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO 2013/2014 II SEMESTR.. w roku szkolnym 2013 / 2014.. Zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2018/19.. IX 2007 r. wg potrzeb.. 3 (Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział) Dok.. Zarządzenie Nr 3/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Warszawie z dnia 19.02.2020 r.2 W skład zespołu przedmiotów humanistycznych działającego w Szkole Podstawowej nr 13 im.. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO 2013/2014 II SEMESTR SPOTKANIA ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO W I semestrze odbyło się 6 spotkań zespołu: 10.02.2014r.-spotkanie miało na celu zaplanowanie pracy w ..

Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2018/19.

Historia szkoły PROGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 2020/2121 Regulamin Rady Rodziców Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2014/2015 Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2015/2016 Ceremoniał szkolny 2019 Regulamin świetlicy.. zespołu; 4.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. Marta Pawłowska - informatyka, zajęcia komputerowe.. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego.. Przygotowanie ofert zajęćSzkoła Podstawowa nr 1. im.. Wojciech Szymoniak - informatyka, zajęcia .Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej.. SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 .. dzy i umiejętności uczniów po szkole podstawowej.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. Organizacja pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego: przygotowanie planu pracy; protokołowanie zebrań członków zespołu; semestralne sprawozdania z działalności SZW.. Posiedzenia zespołu: - jedno posiedzenie zespołu humanistycznego dotyczące poprawy, opracowania i omówienia wyników diagnozyHARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRZEDMIOTOWEGO ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I.. 2.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.. Główne cele pracy zespołu: 1.. 2 (Rozliczenie realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach art. 42 ust.2 KN) Dok.. W klasach I-III SP akcja odbyła się w formie konkursu i cieszyła się dużym zainteresowaniem.. Tematyka i zakres działań zespołu 1.. Realizowane są treści z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego Elżbieta Stefańska(N) Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Zespołu Humanistycznego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011.. zm.) określa tylko podstawowy zakres spraw, które powinien regulować statut szkoły, nie tworząc w pozostałym zakresie żadnych ograniczeń.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.. praca z uczniem zdolnym..Komentarze

Brak komentarzy.