Przedstaw jedna z konsekwencje zróżnicowania kulturowego ludności europy na wybranym przykładzie
XX w.Nauczyciel.pl to portal edukacyjny, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i urozmaicić lekcje dzięki wysokiej jakości interaktywnym zasobom edukacyjnym, umożliwiającym realizację podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej.• opisuje rozmieszczenie ludności w Europie na podstawie mapy • porównuje strukturę wyznaniową ludności w wybranych państwach Europy • opisuje, na podstawie mapy, rozmieszczenie ludów Europy • opisuje przyczyny i konsekwencje zróżnicowania ludności Europy • omawia położenie oraz układ przestrzenny Londynukręgów kulturowych na świecie - charakteryzuje podstawowe cechy kultury islamu, anglo-amerykańskiej i europejskiej - wykazuje na przykładach zróżnicowanie kulturowe ludności - omawia wpływ cech kulturowych na życie społeczne i gospodarcze - uzasadnia równorzędność kultur - uzasadnia tezę, iż warunkiemomawiam na podstawie mapy gęstości zaludnienia rozmieszczenie ludności w Europie opisuję na podstawie map tematycznych zróżnicowanie regionalne, kulturowe, narodowościowe i etniczne współczesnej Europy oraz najważniejsze przyczyny i konsekwencje tego zróżnicowania analizuję zmiany liczby ludności w EuropiePodstawa programowa z geografii Cele kształcenia - wymagania ogólne.. Wyjaśnij określenia: Bogata Północ, Biedne Południe, i wskaż te regiony na mapie świata..

🎓 Przedstaw jedną z konsekwencji zróżnicowania kulturowego ludności Europy...1.

Różnorodność języków 2.. Finanse, liczba ludności itp. Hmm, ale mam wrażenie, że o czymś .7) wyjaśnia przyczyny i konsekwencje zróżnicowania demograficznego ludności Europy; 8) ocenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze Europy; 9) określa podobieństwa i różnice między wielkimi miastami Europy: LondynemNajpowszechniej przyjeła się teoria, że zróżnicowanie ludności jest efektem długotrwałej izolacji oraz możliwości wzajemnego krzyżowania się wewenątrzpopulacujnego.. 85% Rasa - to grupa ludzi zachowujących odrębność genetyczną wobec pozostałej części ludności świata; 80% Ludność, obszar, kręgi kulturowe, emigracje; 83% Demografiaopisuje etapy rozwoju demograficznego ludności na przykładach wybranych krajów świata oraz ocenia konsekwencje eksplozji demograficznej lub regresu demograficznego w wybranych państwach; (4) 4. rozumie społeczno-kulturowe uwarunkowania zróżnicowania modelu rodziny i poziomu dzietności w różnych regionach świata; (2)przyczyny i konsekwencje zróżnicowania demograficznego ludności Europy, społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze Europy, największe europejskie metropolie - podobieństwa i różnice, .. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności wybranych regionów świata wyjaśnia znaczenie terminu religialudności na podstawie piramid wieku i płci ludności wybranych krajów Europy • przedstawia przyczyny zróżnicowania narodowościowego i językowego ludności w Europie • omawia zróżnicowanie kulturowe i religijne w Europie • przedstawia zalety i wady życia w wielkim mieście • omawia położenie i układludności na przykładach wskazuje konsekwencje upowszechniania się wybranych języków na świecie uzasadnia konieczność walki z rasizmem omawia wpływ podbojów kolonialnych na zróżnicowanie językowe świata 12..

- Jedną z konsekwen - Pytania i odpowiedzi - Geografia ... 🎓 Przedstaw jedną z konsekwencji zróżnicowania kulturowego ludności Europy na wybranym przykładzie.

Szacuje się,żeobecnie na świecieistnieje ok. 4,2 tys. różnychreligii i wyznań,a ponad 6,5 mld ludziNa: 1.. Wpływarównieżna stosunki społecznei gospodarcze na świecieoraz rozwójkultury i sztuki, m.in. architektury oraz malarstwa.. Odmiana biała - wywodzi się z Europy, pd-zach Azji i pn Afryki.Można wyodrębnić kilka wymiarów zróżnicowania kulturowego, najważniejsze z nich to: - język - wyznanie - obyczaje związane z życiem codziennym.. 17.ludności Polski na podstawie omawia najważniejsze cechy kulturowe grup etnicznych w Polsce na podstawie dostępnych źródeł opisuje główne grupy wyznaniowe w Polsce wyjaśnia kulturowe aspekty zróżnicowania religijnego przewiduje korzyści lub problemy wynikające z zamieszkania kraju jednolitego narodowościowo 19.. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności wyjaśnia znaczenie terminu religia wymienia nazwy religii• opisuje etapy rozwoju demograficznego ludności na przykładach wybranych państw świata .. • zróżnicowanie kulturowe ludności na świecie .. gospodarczym, a także ich konsekwencje na świecie oraz w wybranych krajach 14.ludności na przykładach wskazuje konsekwencje upowszechniania się wybranych języków na świecie uzasadnia koniecznośd walki z rasizmem omawia wpływ podbojów kolonialnych na zróżnicowanie językowe świata 12..

Omów zróżnicowanie kulturowego ludności świata (zróżnicowanie językowe i religijne).

Polski:7) wyjaśnia przyczyny i konsekwencje zróżnicowania demograficznego ludności Europy; 8) ocenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze Europy; 9) określa podobieństwa i różnice między wielkimi miastami Europy: Londynem i Paryżem; 10) porównuje cechy rolnictwa Danii i Węgier;ludności na przykładach wskazuje konsekwencje upowszechniania się wybranych języków na świecie uzasadnia konieczność walki z rasizmem omawia wpływ podbojów kolonialnych na zróżnicowanie językowe świata 12.. Corocznie zwiększająca się liczba turystów sprawia, że na danym obszarze zachodzi potrzeba rozbudowy (modernizacji lub budowy) infrastruktury turystycznej (hotele, hostele, pensjonaty, domki .ludności na przykładach wskazuje konsekwencje upowszechniania się wybranych języków na świecie uzasadnia konieczność walki z rasizmem omawia wpływ podbojów kolonialnych na zróżnicowanie językowe świata 12.. Omów zmiany zachodzące na świecie dotyczące poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata.. Przy takiej liczbie ludności ludzie na całym świecie mają odmienną kulturę.82% Zróżnicowanie rasowe, językowe, religijne i kulturowe ludności świata.. W Europie mieszka obecnie 742 mln osób, co stanowi 10,4% ogólnej liczby ludności świata (dane z 2013 roku)..

84% Zróżnicowanie rasowe, językowe, religijne i kulturowe ludności świata.

Te zewnętrzne różnice są podstawą podziału ludzkości na trzy podstawowe odmiany.. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących w nim procesów.13.. Kształtujepostawy życiowe,a takżesystem wartościswoich wyznawców.. Wiedza geograficzna.. Strukturaspołeczeństwa młode, zastojowe i stare na przykładach wybranych państw świata wyjaśnia skutki starzenia się społeczeństwa analizuje i ocenia zróżnicowanie ludności pod względem przeciętnej długości trwania życia, dzietnościoraz umieralności niemowląt strukturę płci na przykładach wybranych państw świata(na ) oblicza .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności ludności na przykładach wymienia główne i mieszane odmiany ludzkie wyjaśnia znaczenie terminu rasizm zewymienia przykłady krajów jednolitych oraz zróżnicowanych pod względem narodowościowym opisuje rozmieszczenie odmianludności na przykładach wskazuje konsekwencje upowszechniania się wybranych języków na świecie uzasadnia konieczność walki z rasizmem omawia wpływ podbojów kolonialnych na zróżnicowanie językowe świata 12.. Scharakteryzuj kręgi kulturowe.. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności wybranych regionów świata wyjaśnia znaczenie terminu religiaomawia na przykładach procesy integracji i dezintegracji w Europie po 1989 r. podaje przykłady organizacji międzyrządowych i pozarządowych podaje przykłady organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Polska omawia przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie charakteryzuje wybrane konflikty na świecie w latach 90.. Różnorodność kultury 3.. Jedną z konsekwencji zróżnicowania kulturowego ludności Europy jest obecność architektury charakterystycznej dla różnych religii w obrębie tego samego kontynentu a nawet .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Na całej planecie ziemi żyje około 7,3 miliony ludzi.. Ludność zamieszkująca obszary 46 niepodległych państw tego kontynentu jest zróżnicowana etnicznie, językowo, wyznaniowo oraz pod względem struktury płci i wieku.RELIGIA stanowi zespółwierzeńoraz powiązanychz nimi obrzędówi zasad moralnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt