Przedmiotem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie może być
Taki stan prawny jest skutkiem wyroku TK z 11 maja 2004 r. (K 4/03), który uchylił art. 14 § 2 o.p. jako .Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww.. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej .Uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 1/4 .. nie powinno być przedmiotem wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), w tego typu sprawie nie otrzymasz interpretacji indywidualnej.. 14b Ordynacja podatkowa (Ord.. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.Wielu podatnikw składających wnioski o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej ma wątpliwości, co będzie z wydaną przez organ podatkowy interpretacją, gdy po jej wydaniu nastąpi zmiana stanu prawnego obejmująca przepisy będące przedmiotem uprzednio wydanej interpretacji.. Natomiast postąpienie zgodnie z wydaną interpretacją ogólną nie może szkodzić nikomu, kto się do niej zastosował..

Zastosowanie się do wydanej interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy.

W celu uzyskania możliwie wiarygodnej informacji o sposobie stosowania przepisów podatkowych przez organy podatkowe w jego przypadku powinien sam wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji.. Przepisy prawa podatkowe ze względu na swój charakter często budzą wątpliwość w ich interpretowaniu.Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww.. dotyczy przepisów prawa podatkowego, nie otrzymasz interpretacji, lecz .Interpretacja indywidualna dotyczy przepisów prawa podatkowego i co do zasady chroni podatnika.. Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który za prawidłowe uznał stanowisko organu podatkowego.Fiskus odmówił jednak wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa w tym zakresie i tym samym nie odniósł się do stanowiska podatnika.. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym (zdarzeniem przyszłym).14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i rozpatruje wniosek o interpretację indywidualną..

Z tej ustawowej regulacji wynika więc, że przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być tylko przepisy prawa podatkowego.Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww.

Podatnik uznał, że stanowisko organu podatkowego stoi w sprzeczności z przepisami prawa, z których nie wynika w żaden sposób, aby indywidualna interpretacja prawa podatkowego mogła dotyczyć jedynie prawa materialnego.. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej .Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwości oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych.. Bardzo pomocne może być stanowisko, ktre zajęło w tej kwestii Ministerstwo Finansw.Prawo to obszerna dziedzina, która często ulega zmianie.. Opis stanu faktycznego we wniosku powinien być wyczerpujący i zgodny z prawdą.Art..

Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego.

Organ wskazał, że przepisy zawarte w dziale III Ordynacji podatkowej, a w tym dotyczące klauzuli, są przedmiotem postępowania odrębnego od postepowania interpretacyjnego.14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i rozpatruje wniosek o interpretację indywidualną.. Uzyskanie interpretacji indywidualnej może okazać się dla podatnika bardzo korzystne, ponieważ zabezpiecza ona jego interes .Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz, nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji.. Niniejszy artykuł zawiera informacje o zakresie podmiotowym, przedmiotowym oraz wniosku o wydanie interpretacje indywidualną.. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej .Podatnik, który nie wie jakie skutki wynikną dla niego z treści przepisu prawa może powołać się na już wydaną interpretację..

Niekiedy nawet wykwalifikowani prawnicy mają wątpliwości co do interpretacji przepisów prawnych, a także różne stanowiska w tym przedmiocie.

Jednak:W ocenie Sądu, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej błędnie uznał, że przepisy regulujące obowiązki w zakresie informacji o schematach podatkowych, nie stanowią przepisów prawa podatkowego podlegających urzędowej wykładni w drodze interpretacji indywidualnej.Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 837 KB ) Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 27.02.2017Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz. U. z 2017 r., poz. 353) określono:1) wzór wniosku wspólnego o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) ORD-WS (2),Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa.. Interpretacje indywidualne prawa podatkowego dotyczą indywidualnej sytuacji wnioskodawcy w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww.. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej .Interpretacji ogólnych nie uznaje się za wiążące dla organów podatkowych.. § .Organ może wydać interpretację ogólną, jeżeli w dniu złożenia przez Ciebie wniosku w sprawach, które podajesz jako przykład niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego (tiret drugi wyżej) nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.Podatnicy mający kłopot ze zrozumieniem prawa mogą zwrócić się do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.. 14b 5 Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazuje, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację, są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo, gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej .Jeżeli podatnik ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania przepisów podatkowych w istniejącym stanie faktycznym lub odnośnie możliwego zdarzenia przyszłego, może wystąpić do właściwego organu o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.. Od 2015 roku mają nastąpić zmiany w zakresie .Art..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt