Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim
Są to przeważnie dzieci upośledzone w stopniu lekkim i różnice w ich rozwoju są mało dostrzegalne , w stosunku do ich rówieśników o prawidłowym rozwoju.Ich braki dotyczą głównie sprawności intelektualnej, przez co napotykają wiele trudności przy opanowaniu programu szkolnego.Scenariusz zajęć dla dziecka z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym albo głębokim Scenariusz 9.. 8.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 stycznia 1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w mojej pracy indywidualnej z uczniem realizuję następujące cele: Cel głównyZajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl.. Temat: Wiosenne kwiaty Cele ogólne • polisensoryczne poznanie środowiska przyrody • rozbudzenie kanałów zmysłowych • wprowadzenie do rytmów przyrody Cele szczegółoweGłówną osią nowej strony neuroróżnorodni.com jest niepełnosprawność intelektualna.. W tej zakładce zbieram i opisuję zajęcia, metody, techniki, ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, ruchowej, uczniów dyslektycznych .Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim wskazuje podstawowy zakres oddziaływań pedagogicznych na uczestnika zajęć, który obejmuje w szczególności:Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim autor: Magdalena Przyborek-Pawełek kategoria: plany pracy..

Kielin J., Rozwój daje radość, Terapia dzieci z upośledzeniem głębokim, Gdańsk 2000.

Plan pracy grup wychowawczych w internacie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie autor: Marlena Zjawińska kategoria: plany pracyich w logiczną całość, z czego wypływa ubóstwo wnioskowania i sądów.. RODZAJ ZAJĘĆ : Funkcjonowanie w środowisku 4. .. Materiały II Kongresu TWK Warszawa 1-2 października 1983, Hulek A.Dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim nie opracowuje się IPET, gdyż nie posiada ono orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego tylko orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.Takie powinno być temu dziecku wydane na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno .KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH Konspekt zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu znacznym i głębokim Autor: mgr Katarzyna Wilk 1.. TEMAT : Doskonalimy nasze zmysły - węch 2.. Nie wykazuje potrzeby ruchu, ani działania - jest zamknięta we własnym świecie, bierna wobec otoczenia ( zarówno osób jak i przedmiotów).Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U..

Przy planowaniu zajęć należy ... 3.Minczakiewicz E.

Z 2013r poz. 529)" Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w2.2 Etiologia i sposoby diagnozowania upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim 3.. Zakres spostrzegania jest wąski, tj. w tym samym czasie dziecko lekko upośledzone umysłowo spostrzega mniej przedmiotów, niż dziecko z rozwojem prawidłowym.Zajęcia te organizuje się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76)..

Trzeba było aż specjalnego zapisu w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego ...Doman G. , Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu, Poznań 1996.

XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ….. określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr …., analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą ucznia.Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013roku w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim wskazuje podstawowy zakres oddziaływań pedagogicznych na uczestnika zajęć, który obejmuje w szczególności: - naukę nawiązywania .Dalej śpiewanie z prezentacją kolejnych instrumentów, które chłopiec dotyka i wspólnie z nauczycielem stara się wydobyć z nich dźwięki.. Petlewska H., Głęboko samotność, „Wychowanie w Przedszkolu" 6/98Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiemSprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX..

M., 1986, Mowa dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym a możliwości jej kształtowania [w:] Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie.

Spostrzeganie cechuje globalne ujmowanie faktów.. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.) w mojej pracy indywidualnej z uczennicą realizuję następujące cele:INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM na rok szkolny: 2013/2014 Imię i nazwisko ucznia: data urodzenia: wiek: 16 lat adres zamieszkania/ telefon do rodziców: Tel: zespół: IV rew.. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ : 2 x 45 m3 II CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program dla uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizowania zajęd rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim.. Rewalidacja dzieci głęboko upośledzonych 3.1 Rewalidacja - pojęcie i zasady pracy rewalidacyjnej 3.2 Programowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - strategia postępowania 3.3 Metody pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym i ich założenia 4.Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim w I semestrze Uczeń Krzysztof został objęty nauczaniem indywidualnym w warunkach domowych na podstawie orzeczenia nr.. Krzysiu jest dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym i porażeniem czterokończynowym, stopa końsko-szpotawa o upośledzeniu w stopniu głębokim.Propozycja ćwiczeń rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym do 1997 roku nie były w Polsce obejmowane obowiązkową nauką, która jest ustawową szansą dawaną przez Państwo każdemu dziecku.. Aktywizacja poprzez ruch do piosenki „Jedzie pociąg z daleka" - jazda na wózku w przód, do tyłu, kołysanie, ruch wokół własnej osi, taniec na wózku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt