Wygaśnięcie interpretacji indywidualnej
O tym, czy instytucja ta jest potrzebna, najlepiej świadczą dane liczbowe.. W wystąpieniu skierowanym do Ministra Rozwoju i Finansów Rzecznik Praw Obywatelskich zasygnalizował wątpliwości związane z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych dotyczących wygaśnięcia interpretacji indywidualnych.Należy do nich wydawanie decyzji o zmianie interpretacji indywidualnej na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa.. Interpretacja podatkowa nie jest dana "raz na zawsze".. Gwoli przypomnienia od 1 marca 2017 roku interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).. Nowe przepisy w zakresie interpretacji indywidualnych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Pewien - bardzo istotny - wyjątek w tym zakresie został jednak przewidziany dla regulacji dotyczących wygaśnięcia interpretacji już wydanych.Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu .Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji wskutek wniosku grupowego z 3 do 6 miesięcy może okazać się sporym problemem..

Termin wydania interpretacji indywidualnej.

Wynika z nich, że jeśli minister finansów wyda w danej dziedzinie interpretację ogólną, to obowiązujące interpretacje indywidualne w tym zakresie będą mogły zostać uchylone, a nowe wnioski o interpretację indywidualną dotyczącą tej tematyki nie będą rozpatrzone.Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Poza tym dyrektor KIS może stwierdzić wygaśnięcie indywidualnej interpretacji, jeśli jest ona sprzeczna z wydaną w identycznym stanie prawnym interpretacją ogólną.Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego daje zainteresowanemu podmiotowi swoistą ochronę prawną, o której stanowi art. 14k o.p. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.W wystąpieniu skierowanym do Ministra Rozwoju i Finansów Rzecznik zasygnalizował wątpliwości związane z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych dotyczących wygaśnięcia interpretacji indywidualnych (V.511.394.2016).Rzecznik podniósł, że przepisy Ordynacji podatkowej, a także przepisy przejściowe nie precyzują, jak będzie kształtowała się sytuacja podatników, którzy uzyskaliInterpretacja indywidualna wydawana na wniosek grupowy powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku..

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.

Zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została zmieniona interpretacja.. Z dniem 1 stycznia 2016. wprowadzono bowiem regulację, zgodnie z którą Minister Finansów może z urzędu stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, w postanowieniu wskazuje się .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.. Należy podkreślić, iż tylko ten organ może wydawać wiążące interpretacje prawa podatkowego.Rzecznik przypomniał w swoim wystąpieniu, że 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona - nowelizacją Ordynacji podatkowej - regulacja, w myśl której minister finansów może z urzędu stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym.indywidualnej a mechanizmem stwierdzenia jej wygaśnięcia w przypadku wydania interpretacji ogólnej.. Z dniem 1 stycznia 2016. wprowadzono regulację, zgodnie z którą Minister Finansów może z urzędu stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym.Instytucja indywidualnej interpretacji prawa podatkowego ma służyć przede wszystkim jako pomoc w stosowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych..

W samym 2017 r. wpłynęło do Krajowej Informacji Skarbowej 29 599 wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych ...Indywidualna interpretacja w polskim systemie prawnym.

Interpretacja może zostać w przyszłości zmieniona, uchylona przez sąd, może zostać stwierdzone jej wygaśnięcie.Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku .§ 2.. Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz postanowienia, o których mowa w art. 14e zmiana lub uchylenie wydanej interpretacji w sprawach podatkowych § 3, wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji.. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2018 r.Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a, doręcza się odpowiednio spółce, podatkowej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej.UZASADNIENIE W dniu 26 maja 2010r..

Jest to jednak niewielka niedogodność w porównaniu z wygaśnięciem interpretacji indywidualnych, co do których podatnicy nie przekażą fiskusowi dodatkowych, wymaganych informacji.c.

Zgodnie z art. 14e § 3 o.p.: „uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmiana lub uchylenie .stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydawaną w takim samym stanie prawnym; uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie o istnieniu interpretacji ogólnej wydanej w tym samym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym;Jak chroni interpretacja indywidualna?. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w zamian za wygaśnięcie zobowiązania .Wygaśnięcie wydanych interpretacji.. Zawarte w tym przepisie gwarancje dla wnioskodawcy oznaczają, że zastosowanie się przez niego do interpretacji indywidualnej (przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu .Ponadto w opinii Ministra Ordynacja podatkowa zapewnia podatnikom (art. 14k i art. 14m) szczególną ochronę w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, której wygaśnięcie .Interpretacje grupowe.. Zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia doręcza się podatnikowi, któremu w danej sprawie zostały wydane interpretacja indywidualna lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu.. Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn.. Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego co do zasady wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 .§ 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt