Wypełniony arkusz hospitacji lekcji wychowania fizycznego
Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. 21.11.2013. przedmiot.. g) Zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia NA w przypadku .. Imię i nazwisko nauczyciela.. 4.Dla wygody obserwacji możesz przygotować arkusz obserwacji wraz z obszarem i wskaźnikami, pomoże to obserwującym w sporządzaniu notatek.Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. - kształcił umiejętności określone w podstawie programowej.. ¡hospitacje lekcji wf i zajęć pozalekcyjnych.Hospitacja diagnozująca z wychowania fizycznego HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI.. - sprawdził poziom realizacji celów zajęć.prawidłowy przebieg lekcji.. Arkusz należy dostarczyć na osobnej kartce.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Uczniowie słuchają informacji nauczyciela i przygotowują się do aktywnego udziału w lekcji: Powitanie, sprawdzenie gotowości uczniów do zajęć i zapoznanie z zadaniami lekcji .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Data hospitacji.. magnuszewska Zofia: Uwagi o hospitacji lekcji języków obcych/w: arkusz hospitacji, arkusz rozmowy (pytań), protokół hospitacji, sprawozdanie.. Temat lekcji: 2.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1. nr 1 do dziennika)..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Arkusz obserwacji lekcji otwartej .Arkusz obserwacji lekcji Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI .. Magdalen a Chmiel, Szkoła Podstawowa „Sowa" w Gorzowie Wielkopolskim .. na lekcję oraz proponuje, jakie elementy lekcji chciałby poddać obserwacji.. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Stopień awansu zawodowego.. Załóż własny blog!1 Wykład III Dr hab.halina Guła-Kubiszewska, prof. nadzw.. Cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego HOSPITACJA- UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SZKOLNYCH LUB NAUCZYCIELI W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH W CELU DOKONANIA ICH ANALIZY I EWENTUALNEJ OCENY; MOśE TO BYĆ RÓWNIEś UCZESTNICTWO W TYCH ZAJĘCIACH KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI W CELU ZDOBYWANIA ORIENTACJI W METODACH PRACY .Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego HOSPITACJA- UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SZKOLNYCH LUB NAUCZYCIELI W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH W CELU DOKONANIA ICH ANALIZY I EWENTUALNEJ OCENY; MOŻE TO BYĆ RÓWNIEŻ UCZESTNICTWO W TYCH ZAJĘCIACH KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI W CELU ZDOBYWANIA ORIENTACJI W METODACH PRACY .ARKUSZ HOSPITACYJNY Imię i nazwisko prowadzącego..

E. Hospitacje zajęć wychowania fizycznego.

Cele lekcji: 3.Arkusz obserwacji lekcji 3.. STRUKTURA LEKCJI ocena w skali 1 do 5 czy zastosowano odpowiedni do celów typ lekcji czy właściwie rozplanowano poszczególne części lekcji czy lekcję kończyło podsumowanie uwzględniające utrwalenie zdobytej wiedzy czy zadanie pracy domowej było celowe oraz kształcące i zostało omówione czy zadania .Hospitacja lekcji wychowania fizycznego 1 godzina Hospitacja lekcji wychowawczej .. uczelni wypełniony przez nauczyciela arkusz oceny przygotowania studenta do podjęcia pracy zawodowej (zał.. Po każdym dniu zajęć wpisuje uwagi w arkusz monitoringu pracy studenta/tki.. Arkusz należy dostarczyć na osobnej kartce.. Nauczyciel mianowany.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9. s. 2-6 1.Plik HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc na koncie użytkownika kasperpl • folder hospitacje • Data dodania: 29 maj 2013konspekt lekcji w ujęciu czynnościowym arkusz obserwacji umiejętności ucznia ankiety; Arkusz obserwacji umiejętności uczniów podczas hospitacji diagnozującej Diagnozie są poddawani uczniowie klasy 5c PSP nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. // Kultura Fizyczna.. Błędy popełnione w pracy z młodzieżą, mogą drogo kosztować w późniejszym okresie.. Jakie środki dydaktyczne wyróżniamy w procesie nauczania .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA ..

Wzór arkusza hospitacji nauczyciela przedszkola.

wychowanie fizyczne załącznik nr.Hospitacja lekcji wychowania fizycznego .. - wypełniony przez nauczyciela arkusz oceny przygotowania studenta do podjęcia pracy zawodowej (zał.. 5.We wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i przebiegu .wychowania fizycznego nale ży do podstawowych obowi ązków studenta na praktyce pedagogicznej.. Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).1 Wykład VI Dr hab.halina Guła-Kubiszewska, prof. nadzw.. Metody i formy realizacji procesu wychowania fizycznego- jak nauczyciel WF uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży szkolnej JAK UCZY SIĘ CZŁOWIEK?. Nauczyciel: - realizował treści zawarte w podstawie programowej.. Diagnoza jest przeprowadzana podczas lekcji wychowania fizycznego.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI..

Język ...na hospitacji lekcji.

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Zaliczenia praktyki pedagogicznej dokonuje opiekun praktyki z ramienia Uczelni w oparciu oWychowanie fizyczne.. PÓŁTORAK Witold, WARCHOŁ Krzysztof : Hospitacja lekcji jako diagnozujący element mierzenia jakości pracy szkoły // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.. Nauczyciel: - przedstawił uczniom cele lekcji.. Zaliczenia praktyki pedagogicznej dokonuje opiekun praktyki z ramienia Uczelni w oparciu oArkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.W poprzednim wpisie opisywałem zasady nauczania stosowane podczas lekcji wychowania fizycznego.. /ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Ocena realizacji podstawy programowej.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Zadaniem nauczyciela jest nie tylko uczyć dzieci podstawowych elementów techniki, zasad gry, taktyki, ale także oddziaływać wychowawczo.. Cele lekcji.. W ramach odbywanej praktyki student zobowi ązany jest do przeprowadzenia obserwacji/ hospitacji 15 godzin zaj ęć wychowania fizycznego (lekcji wychowania fizycznego i zaj ęć pozalekcyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym).nauczyciela może zawierać natomiast takie elementy jak: dyskusja z uczniami dotycząca celów lekcji i ustalenie jej przebiegu, ustalenie metod pracy, modyfikacje toku lekcji i przyczyny tych modyfikacji, tworzenie sytuacji, w których uczniowie mogą wyrażać swoje opinie na temat problemów pojawiających się w trakcie pracy.Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu Marek Lewandowski Halina Gu³a-Kubiszewska .. Superwizja składa się z hospitacji lekcji lub zajęć prowadzonych przez .. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Zawiera m. In.. Informacje jakie docierają do naszego mózgu podczas procesu uczeniu to potężny strumień danych, przetwarzany przez nasze własne detektory zmysłowe:wychowaniu fizycznym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt