Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznowychowawczej przykład
Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. rok szkolny 2010/2011.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażuSPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Małgorzata Frąszczak Created Date: 12/19/2017 11:08:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJSPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO - DYDAKTYCZNEJ.. także: Sprawozdanie (etap szkolny) Sprawozdanie.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Raport z ewaluacji dotyczącej „Systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej" 2017/2018 _____ Sprawozdania za I semestr 2017/18 (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018), a w nich:Title: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ghgh Last modified by: MaNiAc!. Podstawowym obowiązkiem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i przygotowanie go do udanego startu w szkole.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH WEDŁUG WSKAŹNIKÓW OCENY PRACY NAUCZYCIELA RENATY DUFEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W CHEŁMIE Wskaźniki oceny pracy nauczyciela Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Chełmie NAUCZYCIEL STAŻYSTA Kryteria oceny pracy określone w § 2 ust..

Zachęcałam również uczniów do systematycznej pracy.

Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Pomoc uczniom zdolnym i uczniom mającym trudności w nauce (formy i sposoby pomocy, przykłady uczniów .8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole .4.. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Opracowałam wiele przydatnych konspektów zajęć, scenariuszy imprez, uroczystości oraz programów, które stopniowo wdrażałam w swojej pracy..

nieujęte w planie pracy: Działania .

Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.Sprawozdanie Nauczyciela z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ..

SPRAWOZDANIE Z PRACY ...metody organizacyjne pracy z dziećmi.

Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) krótki opis Efekty Wnioski, uwagi Inne inicjatywy i zrealizowane działania .. 1 rozporządzenia Kryterium 1: Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych .Roczne sprawozdanie z pracy nauczyciela.. Dostosowywałam wymagania do możliwości uczniów, starałam się indywidualizować proces nauczania, zwracałam uwagę, czy uczeń radzi sobie podczas pracy w grupie, czy też wymaga opieki nauczyciela.. Zapytaliśmy nauczycieli, jak podsumowują miesiąc pracy online.Przykłady indywidualizacji: • Przygotowywać zadania podstawowe: § (A) dla wszystkichuczniów i zadania trudniejsze § (B) dla tychktórzy wykonająpierwsze.Podczas, gdy uczniowie pracują nad zadaniem A, nauczyciel kontroluje przebieg tej pracy, sprawdza jej poprawność a następnie daje nowe zadania tym,którzyjużskończyli.Dowiedz się czym jest sprawozdanie, jak je napisać, jaki zastosować układ tekstu, zapoznaj się ze wzorem i przykładem sprawozdania.. Wzór sprawozdania ułatwi gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i może być podstawą do dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny..

Nauczyciel obowiązany jest:Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.

Sprawozdanie jest chronologicznym przedstawieniem przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem.. Created Date: 6/29/2010 10:15:00 AM Other titlespracy z uczniem efekty zdolnym słabym Zaniedbanym wychowawczo c) Inne: 5.. Praca wychowawcza i opiekuńcza a) Organizacja pomocy oraz opieki uczniom i wychowankom będącym w trudnej .. Microsoft Word - SPRAWOZDANIE-NAUCZYCIELA Author (W\263a\234ciciel) Created Date:Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Praca z uczniem słabym.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny .. Może mieć charakter ustny lub pisemny.Sprawozdanie z dnia 24.09.. Zdana były podzielone, jedni twierdzili ze łatwo być sobą inni że trudno.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. 2009 Dnia 24.09.2009 Z całą klasą i panią (Imię i nazwisko nauczyciela) przeprowadziliśmy rozmowę której tematem było ,,być sobą" .. James Clerk Maxwell Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2009r., zakończyłam 31.05.2012r.Sprawozdanie z pracy koordynatora i zespołu do spraw bezpieczeństwa - 2017/2018 .. SPRAWOZDANIE z WYPADKOWOŚCI UCZNIÓW i PRACOWNIKÓW - 2017/2018 .. Zajęcia pozalekcyjne.Title: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titlesmgr Joanna Kluz nauczyciel kontraktowy Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO „Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja".. O nauce na odległość mówią wszyscy: ministrowie, dzieci, rodzice.. Co mają do powiedzenia ci, których głosu powinno się wysłuchać z największą uwagą?. Odbyte formy doskonalenia zawodowego:Obowiązkowe zdalne nauczanie wprowadzono od 25 marca.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Na podstawie programu - nauczyciel opracowuje plany pracy wychowawczo-dydaktycznej.Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. Obowiązki nauczycieli Art. 6..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt