Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu pdf
W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.. Cel obserwacji: i. Doradczo - doskonaląca - pomoc nauczycielowi-wychowawcy w samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia ii.. Załączniki : 1.. Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: .Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu (.pdf) Powiązane artykuły.. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć./ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy poszczególnymi fazami lekcji .Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. Podczas omawiania lekcji razem szukałyśmy przyczyn danego problemu i razem szukałyśmy rozwiązań po to, aby je wdrożyć i następnie sprawdzić metodą OK-obserwacji.. Mam już dostęp.warunki zewnętrzne (w tym stanowisko pracy) 1. odpowiednie m-ce w sali w zależności od metody pracy n-la, 2. źródło światła oświetlające twarz n-la, 3. zminimalizowanie dystraktorów, organizacja pracy na zajęciach Dostosowanie form przekazu do możliwości percepcyjnych ucznia.. Nie masz jeszcze dostępu do portalu?. Arkusz przed obserwacją 2.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Arkusz oceniający zajęcia prowadzone przez nauczyciela Celem obserwacji jest: Aktywność dzieci podczas zajęć edukacyjnych Arkusz kontroli niezbędny w każdej placówce.. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Wzory dokumentów Nadzór pedagogiczny; 12 lutego 2018; A A A Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników .. Cele szczegółowe: 1..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.5.

Wkład prowadzącego w doskonalenie warsztatu pracy: 4.. Przedszkole Nr 81.. Aby uzyskać dostęp do pełnej treści tego artykułu.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.arkusze obserwacyjne • PRZEDSZKOLE • pliki użytkownika tu_iza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • arkusz obserwacji czterolatki matematyka.doc, arkusz obserwacji czterolatki ogólny.docW przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. Służyć temu mogą różne narzędzia diagnostyczne, m.in. arkusz obserwacji pedagogicznej dziecka w przedszkolu.Cele obserwacji: (np.: umiejętności nauczyciela w zakresie wspierania aktywnościtwórczej dzieci na zajęciach plastycznych): Elementy podlegające obserwacji w zakresie pracy nauczycielaPrzykład arkusza obserwacji zajęć w przedszkolu .. Jego wyposażenie w przybory szkole jest: wystarczające, budzi zastrzeżenia - nie ma własnych przyborów, często zapomina je przynieść z domu, często je gubi, nie dba o ich stan; niszczy je..

W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.

2 Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwoju na miarę ich możliwości.. Bardziej szczegółowoPrzedszkole to miejsce, w którym dziecko może nie tylko wspaniale spędzać czas w otoczeniu rówieś-ników, poznawać świat pod pilnym okiem nauczycielki, ale też zdobywać kolejne umiejętności i stale rozwijać uzdolnienia.. o systemie oświaty (j.t.. Kontrolno - oceniająca - diagnoza jakości działań nauczyciela-wychowawcy w zakresie realizacji celów określonych dla danej lekcji lub zajęć iii.Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. Test badający lateralizację dziecka W kwestionariuszu znakiem X zaznaczamy, która ręka/noga/oko/ucho było dominujące, czyli preferowane przez dziecko.. Metody nauczania:1 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. W razie wątpliwości każdą próbę można powtórzyć.. Procedura obowiązuje od 13 września 2013 roku.. Czytaj więcej .Obecnie najczęściej stosowanymi w przedszkolach, w obserwacji dziecka i dokumentowaniu jego indywidualnego rozwoju są: • Arkusze Monitoringu ( wybranej sfery rozwojowej) • Karty Obserwacji Dziecka (w poszczególnych grupach wiekowych)..

Stosowanie licznych pomocy wizualnychProcedura obserwacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej w Koble.

Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.2.. Kultura pracy, punktualność: Uwagi o konspekcie: Ocena lekcji Spostrzeżenia pozytywne: Spostrzeżenia negatywne: Zalecenia: Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym: a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków naukiObserwacja w portalu Edux.pl.. Zbieranie informacji o dziecku podzielone jest na etapy:Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć.. OK obserwacje i zespół współpracującychObserwacja koleżeńska (praktyka współpracy nauczycieli) Obserwacja koleżeńska to lupa dla Twojego warsztatu pracy, pomoże ci dokładniej mu się przyjrzeć, ale decyzję odnośnie do zmian podejmiesz sam/sama.. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Plik wypelniony arkusz obserwacji zajec w przedszkolu.pdf na koncie użytkownika gglobot • Data dodania: 4 lut 20153.. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 ze zm.).W związku z wytycznymi zawartymi w wyżej wymienionych aktach prawnych nauczyciel edukacji przedszkolnej ma obowiązek dokumentowania prowadzonych przez siebie obserwacji przebiegu rozwoju dzieci.. Procedura obserwacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej w Koble I. Marzenna Dąbrowska, Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 1.. Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno kompensacyjnej zaliczamy: konieczne wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji .obserwacji Cel obserwacji Tematyka obserwacji diagnozująca obserwacja aktywności, poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów diagnoza aktywności, poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów w procesie nauczania - uczenia się oceniająca obserwacja pracy nauczyciela - organizacja procesu nauczania i uczenia się podczas zajęćDo dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt